Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

4294. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, stran 13516.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – sklep US, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – uradno prečiščeno besedilo in 55/07) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 17. seji dne 8. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
1. člen
V Odloku o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 81/04) se v 3. členu 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. Zbirna stiskalnica je elektronsko vodena in nadzorovana stiskalnica mešanih komunalnih odpadkov z vgrajenim sistemom tehtanja. Dostop uporabnikov in njihovo evidentiranje se zagotavlja z indentifikacijsko kartico. Ena zbirna stiskalnica je namenjena za okrog 300 uporabnikov. O postavitvi zbirne stiskalnice, predvsem v predelih blokovne gradnje, odloči pristojni organ na predlog izvajalca, če je na enem prevzemnem ali zbirno – prevzemnem mestu takšno število posod, da primanjkuje potrebni prostor za njihovo postavitev.«.
Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. Podzemni zabojniki so nadomestilo posodam za mešane komunalne odpadke, posodam za organske kuhinjske odpadke, posodam za papir in karton, posodam za embalažo iz stekla in plastike. Podzemni zabojniki so postavljeni pod zemljo in so sestavljeni iz nadzemne enote za vnos odpadkov in podzemnega zbiralnega dela. Eden ali več podzemnih zabojnikov predstavlja podzemno zbiralnico. Uporabnike, ki odlagajo odpadke v podzemne zabojnike, se evidentira z identifikacijsko kartico. Ureditev podzemnih zabojnikov se zagotavlja na način, določen za zbirno oziroma prevzemno mesto.«.
Dosedanje 7. do 11. točka postanejo 8. do 12. točka.
2. člen
V 5. členu se črta predzadnji odstavek.
3. člen
V 10. členu se v prvi alineji prvega odstavka vejica za besedilom »120 l« nadomesti z besedo »ali« in črta besedilo »ali 500 l«.
V tretjem odstavku se pred besedo »vrečkah« doda beseda »tipiziranih«.
Na koncu enajstega odstavka se doda nov zadnji stavek, ki se glasi:
»V primerih, ko je občinska cesta preozka ali prestrma ali ima neurejeno ali preozko obračališče ter v drugih podobnih primerih, lahko pristojni organ določi prevzemno mesto za komunalne odpadke v črnih posodah ali za tipizirane vrečke tudi v razdalji več kot 150 metrov (m) od roba zemljišča ali stavbe uporabnika.«.
4. člen
V 12. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če je zaradi popolne ali delne zapore občinske ceste izvajalcu onemogočen odvoz odpadkov iz območja zapore, pristojni organ določi za čas zapore začasno zbirno – prevzemno mesto in o tem obvesti izvajalca in uporabnike najmanj teden dni pred začetkom del.«.
5. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kdor odloži komunalne odpadke na javnih ali zasebnih površinah v nasprotju z določili iz 5. do 13. člena tega odloka, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče. Če tega ne stori, jih odstrani na njegove stroške izvajalec na podlagi odločbe pristojnega redarstva oziroma pristojnega inšpekcijskega organa.
Če storilec iz prvega odstavka tega člena ni znan, komunalne odpadke na podlagi odločbe pristojnega redarstva oziroma pristojnega inšpekcijskega organa, odstrani izvajalec na stroške Občine Dol pri Ljubljani.«
6. člen
V 16. členu se v četrti alineji drugega odstavka beseda »elektromagnetnih« nadomesti z besedo »identifikacijskih«.
7. člen
V prvem odstavku 17. člena se črta druga alineja.
8. člen
V 19. členu se v prvi alineji za besedo »frakcij« doda besedi »podzemnih zabojnikov«.
9. člen
V 20. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– do uporabe posode za mešane komunalne odpadke in/ali kuhinjske odpadke,«.
10. člen
»V 22. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in dodata novi peta in šesta alineja, ki se glasita:
– odlagati komunalne odpadke na območju Občine Dol pri Ljubljani v nasprotju z določili tega odloka,
– samovoljno premikanje posod za ločeno zbiranje frakcij iz določenih lokacij zbiralnic.«.
11. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Cena storitev javne službe se oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi.
Cena storitev javne službe se oblikuje za enoto količine posamezne storitve. Enota količine storitve je izražena v kubičnih metrih (m3) ali v kilogramih (kg).
Ustanovitelj lahko ob sprejemu cene storitve javne službe določi tudi fiksni del cene storitev javne službe.«.
12. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Obračun storitev javne službe se opravi v skladu z veljavnimi predpisi.
Spremembe okoliščin pri uporabniku, ki vplivajo na obračun storitev javne službe, se upoštevajo v naslednjem mesecu od dneva vpisa v register prevzemnih mest.
Če izvajalec v času po vpisu spremembe prostornine ali števila posod v register prevzemnih mest zaradi pomanjkanja posameznih posod ne more zagotoviti ustrezne zamenjave, se do njihove zamenjave storitev javne službe obračunava na podlagi vpisane spremembe.
Za stanovanja, ki so prazna, in za stavbe ali poslovne prostore v stavbah, v katerih se ne izvaja poslovna dejavnost ali stanuje 90 ali več dni, mora lastnik stanovanja oziroma stavbe ali poslovnega prostora ali njihov uporabnik plačati le fiksni del cene storitev javne službe. Izvajalec potrdi vpis spremembe v register prevzemnih mest v roku 14 dni od prejema obvestila.«.
13. člen
V prvem odstavku 27. člena se pika na koncu nadomesti z vejico in doda nova zadnja alineja, ki se glasi:
»– podzemni zabojniki.«.
14. člen
V 29. členu se besedilo »organ občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani« nadomesti z besedilom »pristojno redarstvo oziroma pristojni inšpekcijski organ«.
15. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 75.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec – pravna oseba, če:
– ne zagotovi izvajanje javne službe po vrstah in v obsegu, določenem v 5. do 13. členu tega odloka,
– ne zagotovi pogojev iz 15. člena tega odloka,
– ne pripravi programa za obvladovanje kakovosti poslovanja iz 18. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 30.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec – pravna oseba, če:
– ne vodi registra prevzemnih mest kot je to določeno v 16. členu tega odloka,
– ne zagotavlja ažuriranja registra prevzemnih mest kot je to določeno v 17. členu tega odloka,
– ne obvešča povzročiteljev komunalnih odpadkov na način, predpisan z 19. členom tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz tretjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.«.
16. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v nasprotju s četrto alinejo 21. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, ki ravna v nasprotju s četrto alinejo 21. člena tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s četrto alinejo 21. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v nasprotju z drugo in tretjo alinejo 21. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, ki ravna v nasprotju z drugo in tretjo alinejo 21. člena tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz sedmega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugo in tretjo alinejo 21. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v nasprotju s prvo, peto, šesto, sedmo, osmo, deveto in deseto alinejo 21. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvo, peto, šesto, sedmo, osmo, deveto in deseto alinejo 21. člena tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz trinajstega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvo, peto, šesto, sedmo, osmo, deveto in deseto alinejo 21. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.«.
17. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v nasprotju s peto alinejo 22. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 75.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s peto alinejo 22. člena tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 30.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s peto alinejo 22. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v nasprotju s prvo, tretjo in četrto alinejo 22. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvo, tretjo in četrto alinejo 22. člena tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz sedmega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvo, tretjo in četrto alinejo 22. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v nasprotju s šesto alinejo 22. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s šesto alinejo 22. člena tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s šesto alinejo 22. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.«.
18. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek povzročitelj – posameznik, ki ravna v nasprotju s peto alinejo 22. člena tega odloka.
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek povzročitelj – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo, tretjo in četrto alinejo 22. člena tega odloka.
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek povzročitelj – posameznik, ki ravna v nasprotju z drugo alinejo 22. člena tega odloka.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek povzročitelj – posameznik, ki ravna v nasprotju s šesto alinejo 22. člena tega odloka.«.
19. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek upravnik – pravna oseba, ki ravna v nasprotju z drugo, osmo in enajsto alinejo 21. člena tega odloka, kadar je za to delo pooblaščen s pogodbo o opravljanju upravniških storitev.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba upravnika – pravne osebe.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek upravnik – samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugo, osmo in enajsto alinejo 21. člena tega odloka, kadar je za to delo pooblaščen s pogodbo o opravljanju upravniških storitev.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 1.250 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik – lastnik stavbe.«.
20. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek organizator – pravna oseba, ki ravna v nasprotju z 12. členom tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek organizator – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z 12. členom tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba organizatorja – samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.«.
21. člen
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:
»Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ne odstrani in odpelje na odlagališče odpadkov kot to določa 14. člen tega odloka.
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne odstrani in odpelje na odlagališče odpadkov kot to določa 14. člen tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba uporabnika – samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 1.250 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ne odstrani in odpelje na odlagališče odpadkov kot to določa 14. člen tega odloka.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Posode za zbiranje komunalnih odpadkov v velikosti 360, 550, 660, 700, 900 in 1000 l se uporabljajo do njihove izrabe.
23. člen
Za uporabnike, ki bodo po uveljavitvi tega odloka uporabljali podzemne zabojnike za odlaganje komunalnih odpadkov, se pri obračunu storitve javne službe upoštevajo prostornine posod, ki so bile osnova za obračun pred uporabo podzemnih zabojnikov.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35206-0002/2004
Dol pri Ljubljani, dne 8. oktobra 2008
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost