Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

4293. Odlok o spremembah Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave, stran 13516.

Na podlagi 2. člena Odloka o urejanju javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 63/07) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 in 55/07 – sprememba) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 17. seji dne 8. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe Odloka o urejanju javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 63/07).
2. člen
11. člen z naslovom »Dokazovanje izpolnjevanja pogojev« se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati oziroma predložiti listine:
– za izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti skladno z 42. členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-1).
Kadri:
– da zaposluje najmanj eno osebo VI. stopnje elektrotehnične smeri – pooblaščeni inženir, vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev,
– da razpolaga z zadostnim številom ostalih delavcev z ustreznimi kvalifikacijami (V., IV. in III. stopnje), usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju ustrezne tehnične smeri,
– da razpolaga z ustreznimi objekti in opremo za izvedbo razpisanih nalog.
Ostali pogoji:
– da bo poskrbel za ekološko odstranitev odpadkov z delovišča v skladu z zakonodajo;
– da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju te uredbe, predpisov, normativov in standardov ter zagotavljati poenotenost opreme;
– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob vsakem času, pri čemer mora biti v primeru intervencije na območju Občine Dol pri Ljubljani najmanj 1 delovna ekipa v roku 2 ur po sporočeni zahtevi za intervencijsko posredovanje;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da je usposobljen za vodenje katastra in mora imeti tudi ustrezno opremo za izvajanje tega dela;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti lahko povzroči občini ali tretji osebi (predloži ustrezno predpogodbo);
– da izpolnjuje druge pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil;
– da ima ustrezne delovne izkušnje na vzdrževanju javne razsvetljave;
– da ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi.«
3. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-0004/2007-19
Dol pri Ljubljani, dne 8. oktobra 2008
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost