Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

Ob-8900/08 , Stran 3561
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru. II. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Občini Pesnica (MUV, št. 31/07). III. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Pesnica, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe: – Promocija in trženje proizvodov in storitev (19. člen pravilnika) – v okvirni višini 26.000,00 EUR in – Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja (20. člen pravilnika) – v okvirni višini 26.000,00 EUR. IV. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Pesnica za leto 2008 na proračunski postavki 11001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu v okvirni višini 104.000,00 EUR. Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva za posamezni ukrep ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale ukrepe. Bruto intenzivnost pomoči je za vsak ukrep do 100% upravičenih stroškov. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezen upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. pred odbitkom davka ali drugih dajatev. V. Ukrepi, upravičeni stroški, upravičenci in pogoji za pridobitev 1. Promocija in trženje proizvodov in storitev Cilj pomoči je povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje. Upravičeni stroški: – stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …). Upravičenci do pomoči: – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter/ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, – pravne osebe, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetij, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali – odločba o vpisu dejavnosti v davčni register, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom v letu 2008, – v primeru iz druge alineje prejšnjega odstavka, dokazilo o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo kmetijskih proizvodov in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter/ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine. 2. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov. Upravičeni stroški: – stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije, povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, – stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, – stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, – stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Upravičenci do pomoči: – pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo in nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev sredstev: – račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom v letu 2008, – program izobraževanja oziroma usposabljanja, povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov. VI. Rok in način prijave Razpis je odprt do 14. 11. 2008. Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga: Razpis kmetijstvo – de minimis« dostaviti na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru. Upoštevale se bodo vloge, prispele do 14. 11. 2008 v vložišče, oziroma poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 13. 11. 2008. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje do 21. 11. 2008. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 5. 12. 2008. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v Občinski upravi Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, soba 103/I ali 108/I. Za dodatne informacije lahko pokličite Maček Nevenko, tel. 654/23-67 ali pišete na elektronski naslov: obcina.pesnica@pesnica.si, z navedbo »razpis kmetijstvo – de minimis«.

AAA Zlata odličnost