Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

Št. 08/0375 Ob-8813/08 , Stran 3575
1. Prodajalec: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. 2. Predmet prodaje so nepremičnine z naslednjimi parcelami: – parc. št. 289/8 gozd, v izmeri 4000 m2, k.o. Nova vas pri Markovcih, – parc. št. 289/9 gozd, v izmeri 2000 m2, k.o. Nova vas pri Markovcih, – parc. št. 289/10 gozd, v izmeri 1998 m2, k.o. Nova vas pri Markovcih, – parc. št. 289/11 gozd, v izmeri 2003 m2, k.o. Nova vas pri Markovcih, – parc. št. 289/12 gozd, v izmeri 1999 m2, k.o. Nova vas pri Markovcih, – parc. št. 289/13 gozd, v izmeri 1967 m2 in parc. št. 270/3 gozd, v izmeri 32 m2 oziroma skupna površina 1999 m2, obe k.o. Nova vas pri Markovcih, – parc. št. 289/14 gozd, v izmeri 1645 m2 in parc. št. 270/4 gozd, v izmeri 157 m2, oziroma skupna površina 1802 m2, obe k.o. Nova vas pri Markovcih, – parc. št. 289/15 gozd, v izmeri 2223 m2, k.o. Nova vas pri Markovcih, – parc. št. 289/16 gozd, v izmeri 3406 m2, k.o. Nova vas pri Markovcih, – parc. št. 289/17 gozd, v izmeri 3945 m2, k.o. Nova vas pri Markovcih, – parc. št. 263/7 gozd, v izmeri 2206 m2, parc. št. 263/6 gozd, v izmeri 662 m2, parc. št. 267/5 gozd, v izmeri 460 m2 in parc. št. 266/4 gozd, v izmeri 373 m2, oziroma skupna površina 3701 m2, vse k.o. Nova vas pri Markovcih. Vse parcele so pripisane pri ZKV ___ k.o. Nova vas pri Markovcih. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, ležijo v poselitvenem območju z oznako P13-O1/1 obrtna cona – območje, ki je namenjeno proizvodnim dejavnostim. Za isto območje bo izdelan občinski podrobni prostorski načrt, ki bo vključeval interese bodočih investitorjev. Nepremičnine se prodajajo v okviru posamezne alinee. V ceno nepremičnine ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec, prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. 3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša 35,00 €/m2. 4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. 5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu vidno – kupljeno; b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo podale izjavo, da bodo pričeli z gradnjo objekta v obdobju dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe in ki plačajo varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Markovci št. 01368-0100017763. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika; c) ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo kupca, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo nepremičnin, ki se prodajajo, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine, – potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe); – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register; – izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe), – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, – izjava, da bo investitor pričel z gradnjo objekta v obdobju dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, – izjava o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjava, da se bo v novozgrajenem objektu vršila okolju prijazna dejavnost z opisom dejavnosti v skladu z okoljskimi standardi in prostorskim planom občine, – izjava o vezanosti na ponudbo do 31. 12. 2008; d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb; e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo; f) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla; g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 6. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla. 7. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 20. 11. 2008 do 12. ure na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnine OC Novi Jork – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo. 9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno. 10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno. V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine Markovci oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Markovci. Če je med ponudniki več občanov Občine Markovci oziroma pravnih oseb s sedežem v Občini Markovci, oziroma če jih ni, se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo za posamezno enoto. 11. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev, ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. 12. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na Branka Kostanjevca, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-83, e-pošta: branko.kostanjevec@markovci.si. 13. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave pri Branku Kostanjevcu, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Makovci, tel. 02/788-88-83, e-pošta: branko.kostanjevec@markovci.si.

AAA Zlata odličnost