Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

Št. 478-262/2008-1 Ob-8905/08 , Stran 3572
I. Naziv in sedež organizatorja javnih ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javnih ponudb vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Opis predmeta prodaje: A) Stanovanja: 1. Štirisobno stanovanje (zasedeno), št. 32 v I. nad. oziroma 3. etaži, v izmeri 76,37 m2 in klet v izmeri 2,37 m2, ident. št. 7.E, v stanovanjski stavbi v Ajdovščini, Tovarniška cesta 3č, podvložek 1863/32, ident. št. 32.E in 7.E, k.o. Ajdovščina (2392), letnik 1971 (tablica MORS 25239). a) Izhodiščna cena: 87.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 4. 11. 2008 od 8. do 9. ure. 2. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 5 v II. nad., v izmeri 85,55 m2 in shramba v stanovanjski stavbi v Pivki, Postojnska cesta 18, podvložek 1334/5, ident. št. 5.E, k.o. Petelinje (2501), letnik 1991 (tablica MORS 20009). a) Izhodiščna cena: 131.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 4. 11. 2008 od 8. do 9. ure. IV. Ogled nepremičnin: 1. Interesenti za nakup stanovanj si lahko le-ta ogledajo ob določenih terminih, ki so navedeni ob stanovanjih. 2. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 27. 10. 2008 do 10. 11. 2008 na tel. 01/471-22-13, med 12. in 15. uro. V. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnine se prodajo v celoti po sistemu videno kupljeno. 2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija; pri tem imajo osebe, ki nepremičnino uporabljajo, pod enakimi pogoji predkupno pravico. 3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja sam. 4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine: kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu prodajne pogodbe (v 15 dneh po odpiranju ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-48000000. Položena kavcija se všteje v kupnino. 5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Vse davčne dajatve plača kupec. 6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. 7. Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. 8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine. 9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 500,00 EUR, – od 50.000,00 EUR do 100.000,00 EUR za 2.000,00 EUR, – od 100.000,00 EUR do 150.000,00 EUR za 4.000,00 EUR. VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe: 1. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-48000000. 2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p. ipd.), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. VII. Postopek: 1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, Ljubljana, do 11. 11. 2008 do 12. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin UGN-11/12/2008 – Ne odpiraj«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. 4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. 5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pristojna komisija. VIII. Ustavitev postopka: Komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. IX. Pravila javne ponudbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo posneta na filmski trak. X. Drugo: k odpiranju ponudb dne 11. 11. 2008 ob 14. uri lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v sejni sobi, št. 327, v 3. nadstropju Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost