Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

4291. Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo Polje I in ŠRC Golovec, stran 13512.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo Polje I in ŠRC Golovec
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določajo izhodišča, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju: PA), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PA ter posamezne faze priprave PA.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PA
Zazidalni načrt Dolgo polje in CRC Golovec (Uradni list SRS, št. 14/86 s spremembami in dopolnitvami) obravnavano območje opredeljuje kot prostor športnih in sejemskih dejavnosti. Območje je v lasti tako Mestne občine Celje, Celjskih sejmov kot drugih pravnih in fizičnih oseb, v delu predstavlja zaščiteno kulturno dediščino (vrtnarija in posamezni objekti ob Mariborski cesti). Zaradi bližine centra in zaradi izredno dobre prometne povezanosti je območje ena izmed izjemnih lokacij v celoti. Nedefiniranost mogočih posegov pomeni oviro v razvoju območja, zato je potrebno izdelati nov izvedbeni prostorski akt.
Območje določa več prostorskih enot,poselitev ob Mariborski cesti z značilno primestno urbano strukturo, območje vrtnarije, nezazidano območje v križišču Dečkove in Vrunčeve, območje manjših objektov ob Stari Dečkovi Cesti, območje sejemske dejavnosti in funkcionalnih površin, območje športnih objektov in zelenih površin
Utemeljujemo, da se na tem območju poleg prevladujoče sejemske dejavnosti lahko pojavijo tudi dejavnosti kot so: sejemska dejavnost, šport in rekreacijske površine, poslovno-stanovanjska, stanovanjska, odprte parkovne površine.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev PA za navedeno območje je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala izvedbene pogoje za gradnjo, rekonstrukcijo, spremembe namembnosti ter vzdrževanje objektov in naprav ob upoštevanju prometnih, komunalnih ter energetskih normativov.
Glede na dosedanjo rabo območja je prostor potrebno primarno opredeliti z obstoječo sejemsko dejavnostjo, kot dopolnilne pa so mogoče vse zgoraj naštete dejavnosti v omejenem obsegu z upoštevanjem meje, ki jo določa območje Golovca, kot zeleni klin v urbani prostor in kamor se navezujejo pešpoti in steze ter Mariborska cesta kot mestna vpadnica.
Eden izmed kriterijev za načrtovanje je prometna ureditev, ki mora zagotoviti dostopnost območja, hkrati pa z definiranim obsegom ne sme poslabšati trenutnih razmer. Predvidena je rekonstrukcija in mogoča prestavitev Stare Dečkove ceste z namenom smiselne zaokrožitve zemljišč.
Pri načrtovanju nove prostorske ureditve je potrebno upoštevati obstoječo gradnjo ter zaradi specifike dejavnosti upoštevati vpliv dejavnosti na območje v celoti. Upoštevati je povečano prometno obremenitev
Znotraj novega ureditvenega območja je potrebno poleg gradnje objektov predvideti tudi ustrezno rešitev mirujočega prometa ter poleg tega zagotoviti tudi zadostne zelene površine ter tamponsko, zeleno cono med različnimi prostorskimi enotami.
Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
4. člen
Območje sprememb in dopolnitev, meja območja PA
Ureditveno območje zazidalnega načrta obsega v celoti cca 24 ha, predvideno območje obravnave med Dečkovo in Staro Dečkovo cesto ter Vrunčevo ulico in Mariborsko cesto pa cca 15 ha. Območje je plansko določeno kot območje za oskrbne in storitvene dejavnosti ter območje večjih športnih in rekreacijskih površin., dejansko pa je ohlapno opredeljen prostor mesta. Razvoj sejemske dejavnosti je presegel prostorsko načrtovane okvire.
Območje obravnave se nahaja v neposredni bližini historičnega mestnega jedra, ob prometnem vozlišču. Z rekonstrukcijo Mariborske ceste je območje povezano s dvema cestnima priključkoma iz Mariborske ceste ter iz Dečkove preko obstoječega dovoza, servisnih cest ter Stare Dečkove in Vrunčeve ulice. Razvojno gledano je prostorski potencial zelo velikih, tako v vsebinskih kot v oblikovnih razsežnosti.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami, predvsem glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
(1) Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
(2) Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
(3) Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je treba upoštevati oziroma preučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01);
– Zazidalni načrt Dolgo polje in CRC Golovec (Uradni list SRS, št. 14/86 s spremembami in dopolnitvami).
(4) Elaborat mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu na podlagi določb 21. člena ZPNačrt v dveh (2) izvodih v standardni obliki in na disketi ali CD-ROM-u v datoteki, ki je kompatibilna s programi AutoCad, SDMS, Arcview.
6. člen
Roki za postopek sprejemanja sprememb PA
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi spomladi 2009.
7. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja PA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o.,Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o.,Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio, JP d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje-Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za IPA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. V kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev PA je pobudnik, Celjski sejmi skupaj z Mestno občino Celje ter lastniki zemljišč v območju obravnave. Izdelavo geodetskega posnetka in potrebnih strokovnih podlag, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka, CPVO, če bo potrebna, izdelavo PA ter izdelavo programa opremljanja, bo financiral pobudnik PA.
9. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Celje, dne 2. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
Po pooblastilu župana
mag. Marko Zidanšek l.r.
Podžupan
Mestne občine Celje

AAA Zlata odličnost