Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2008 z dne 28. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2008 z dne 28. 10. 2008

Kazalo

4344. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev računskega sodišča v plačne razrede, stran 13593.

Na podlagi 12. in 18. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01) in tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7, 17/08, 58/08 in 80/08; v nadaljevanju: ZSPJS) izdajam
P R A V I L N I K
o napredovanju javnih uslužbencev računskega sodišča v plačne razrede
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet urejanja)
(1) S tem pravilnikom se določata način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu oziroma v nazivu v višji plačni razred (v nadaljnjem besedilu: napredovanje).
(2) Napredovanje po tem pravilniku ne izključuje hkratnega napredovanja v višji naziv, če javni uslužbenec izpolnjuje predpisane pogoje.
(3) Javni uslužbenec napreduje vsaka tri leta, če izpolnjuje predpisane pogoje.
2. člen
(Pomen izrazov)
(1) Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje.
(2) Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do 31. decembra, za katero se javni uslužbenec oceni.
(3) Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno napredovanje.
II. NAČIN IN POSTOPEK PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA NAPREDOVANJE
3. člen
(Način preverjanja izpolnjevanja pogojev)
(1) Preverjanje izpolnjevanja pogojev se izvede na podlagi treh letnih ocen delovne uspešnosti. Letna ocena delovne uspešnosti se določi na podlagi elementov iz prvega odstavka 17. člena ZSPJS.
(2) Ocena delovne uspešnosti javnega uslužbenca je lahko: odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo ter pomeni:
– odlično: odlično opravljeno delo, to je visoko nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– zelo dobro: zelo dobro opravljeno delo, to je nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– dobro: dobro opravljeno delo, to je v skladu s pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– zadovoljivo: zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
– nezadovoljivo: nezadovoljivo opravljeno delo, to je v celoti pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja.
(3) Podrobnejša opredelitev kriterijev po elementih delovne uspešnosti iz prvega odstavka tega člena je v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(Postopek ocenjevanja)
(1) Javne uslužbence se oceni enkrat letno, najkasneje do 1. marca tekočega leta za preteklo leto.
(2) V roku iz prejšnjega odstavka mora nadrejeni javnega uslužbenca (predstojnik organizacijske enote) izpolniti Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju (Priloga I, ki je sestavni del tega pravilnika) ter javnega uslužbenca seznaniti z oceno in utemeljitvijo. Zbirni podatki o ocenah v napredovalnem obdobju se vpisujejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju (Priloga II, ki je sestavni del tega pravilnika). Ocenjevalni in evidenčni listi se hranijo v personalni mapi javnega uslužbenca.
(3) Ocenijo se vsi javni uslužbenci, ki so v preteklem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se tudi tisti javni uslužbenci, ki so bili odsotni več kot šest mesecev zaradi napotitve na izobraževanje s strani delodajalca, zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni ali porodniškega dopusta.
(4) Če javnemu uslužbencu, ki je v koledarskem letu na računskem sodišču opravljal delo manj kot šest mesecev, preneha delovno razmerje, kadrovska služba na njegovo zahtevo poskrbi, da ga nadrejeni oceni in mu izroči kopijo ocene, izvirnik pa ostane shranjen v njegovi personalni mapi.
(5) Javni uslužbenec, ki na podlagi določb tretjega odstavka tega člena ni ocenjen, se oceni ob naslednjem roku ocenjevanja iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev)
(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje se izvede do 15. marca vsako leto za javne uslužbence, ki izpolnijo pogoj 3 let od zadnjega napredovanja.
(2) Ocene se točkujejo, in sicer ocena odlično s 5 točkami, ocena zelo dobro s 4 točkami, ocena dobro s 3 točkami in ocena zadovoljivo z 2 točkama. Ocena nezadovoljivo se ne točkuje. Točke se vpišejo v Evidenčni list za tekoče napredovalno obdobje. Izpolnjevanje pogojev se ugotovi na podlagi seštevka treh letnih ocen.
(3) Za en plačni razred napredujejo tisti javni uslužbenci, ki v napredovalnem obdobju dosežejo:
– ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,
– ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk,
– ob petem najmanj 13 točk,
– ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.
(4) Javni uslužbenci napredujejo za dva plačna razreda, če ob prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob nadaljnjih napredovanjih pa 15 točk.
(5) Za javnega uslužbenca, ki na podlagi seštevka treh letnih ocen ni zbral zadostnega števila točk za napredovanje, se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje naslednje leto. Javni uslužbenec napreduje, ko doseže tri ocene, ki skupaj pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem se upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega napredovanja.
(6) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena napreduje javni uslužbenec za en plačni razred, če je od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve preteklo najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel povprečno oceno najmanj dobro.
6. člen
(Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje)
Izpolnjevanje pogojev za napredovanje ugotovi kadrovska služba.
7. člen
(Obvestilo o napredovanju)
(1) O izpolnitvi pogojev za napredovanje se javnega uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom, ki vsebuje podatke o številu plačnih razredov napredovanja in o plačnem razredu osnovne plače.
(2) Kadrovska služba hkrati z obvestilom o napredovanju javnemu uslužbencu izroči predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi.
(3) Obvestilo in predlog aneksa morata biti javnemu uslužbencu izročena najkasneje 15 dni po roku iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.
8. člen
(Izplačilo plače na podlagi napredovanja)
Javnemu uslužbencu pripada plača na podlagi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. aprila v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(1) Javnim uslužbencem, ki so imeli pravico do napredovanja po predpisih, ki so se uporabljali v obdobju pred začetkom izplačila plač po ZSPJS in pred začetkom uporabe tega pravilnika, in javnim uslužbencem, ki so že dosegli najvišje število napredovanj, ki jih je bilo možno doseči po teh predpisih, se napredovalno obdobje z dnem začetka uporabe tega pravilnika ne prekine.
(2) Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka, katerim je do 31. 10. 2008 preteklo najmanj tri leta od zadnjega napredovanja, lahko napredujejo s 1. 11. 2008. V tem primeru se izpolnjevanje pogojev za napredovanje preverja po predpisih, ki so se uporabljali do izplačila plač po ZSPJS.
(3) Javni uslužbenci, ki so bili na dan prevedbe na delovnih mestih, določenih po 65. členu ZDDO, lahko prvič napredujejo po pridobitvi treh ocen po postopku iz tega pravilnika. Prvo oceno po tem pravilniku pridobijo v letu 2009 za leto 2008.
(4) V letu 2009 se za leto 2008 ocenijo v skladu s tem pravilnikom vsi javni uslužbenci, razen tistih, ki so napredovali s 1. 11. 2008. Slednji so v skladu s tem pravilnikom prvič ocenjeni v letu 2010 za leto 2009.
(5) V letu 2009 se najkasneje do roka iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, za obdobje do začetka uporabe tega pravilnika ugotovi število doseženih točk in ocena nadrejenega ter pretečeno napredovalno obdobje v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do izplačila plač po ZSPJS. Ta določba ne velja za tiste javne uslužbence, ki so napredovali s 1. 11. 2008.
(6) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se na podlagi ugotovljenih točk in ocene nadrejenega določi ocena na naslednji način:
a) če bi javni uslužbenec na podlagi ugotovljenega števila točk in ocene nadrejenega na podlagi predpisov, ki so se uporabljali do začetka izplačila plač po ZSPJS, imel pravico napredovati:
– za dva plačilna razreda, se mu za posamezno leto napredovalnega obdobja določi ocena odlično,
– za en plačilni razred, se mu za posamezno leto napredovalnega obdobja določi ocena zelo dobro;
b) če zbrane točke in ocena nadrejenega ne zadostujejo za napredovanje, se javnemu uslužbencu za posamezno leto napredovalnega obdobja določi ocena dobro.
(7) Javnim uslužbencem, ki v letu 2009 izpolnijo pogoje za napredovanje, se na podlagi prejšnjega odstavka za leto 2006 in leto 2007 določi ocena in vpiše v evidenčni list, ki je Priloga IV tega pravilnika. Ocena, pridobljena za leto 2008 v skladu s 4. in 5. členom tega pravilnika, se vpiše v ocenjevalni list, ki je Priloga I tega pravilnika.
(8) Javnim uslužbencem, ki v letu 2010 izpolnijo pogoje za napredovanje, se na podlagi šestega odstavka tega člena za leto 2007 določi ocena in vpiše v evidenčni list, ki je Priloga IV tega pravilnika. Ocena, pridobljena za leti 2008 in 2009 v skladu s 4. in 5. členom tega pravilnika, se vpiše v ocenjevalni list, ki je Priloga I tega pravilnika.
(9) Javni uslužbenec, ki v letih 2009 in 2010 izpolni pogoje za napredovanje, določene v 4. in 5. členu tega pravilnika, lahko napreduje v skladu s tem pravilnikom, če v tekočem letu izpolni pogoj treh let od zadnjega napredovanja.
(10) V primeru, ko ocene javnega uslužbenca, ki jih je pridobil na podlagi ocenjevanja po Zakonu o javnih uslužbencih, in ocene, pridobljene v skladu s šestim odstavkom tega člena, niso enake, se upošteva ocena, ki je za javnega uslužbenca ugodnejša.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 88/08).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3101-9/2008-3
Ljubljana, dne 21. oktobra 2008
dr. Igor Šoltes l.r.
Predsednik
računskega sodišča

AAA Zlata odličnost