Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

4398. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2008, stran 13692.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, v nadaljevanju ZJF), 10. in 10.a do 10.g člena Zakona o financiranju občin, ZFO-1, (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08), Pravilnika o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 52/07) in 113. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 15. redni seji dne 21. oktobra 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2008 (Uradni list RS, št. 41/07, 56/07, 119/07 in 46/08) se spremeni 2. člen, tako da glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+----------------------------------+------------------+
|I.   |SPLOŠNI DEL PRORAČUNA       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za |         |
|    |leto 2008             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov     |   Rebalans 2008|
+--------+----------------------------------+------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |   18.108.986,56|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |   13.083.800,45|
+--------+----------------------------------+------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |   10.152.754,23|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček  |   9.024.381,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |703 Davki na premoženje      |    633.250,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |704 Domači davki na blago in   |    495.123,23|
|    |storitve             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |706 Drugi davki          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |   2.931.046,22|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in    |    583.021,34|
|    |dohodki od premoženja       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |711 Takse in pristojbine     |     17.000,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |712 Denarne kazni         |     4.500,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in |     8.553,25|
|    |storitev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki    |   2.317.971,63|
+--------+----------------------------------+------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |   1.747.750,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih |    260.000,00|
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč |   1.487.750,00|
|    |in nepredm. dolg. sred.      |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE         |     28.053,43|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih  |     28.053,43|
|    |virov               |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |731 Prejete donacije za odpravo  |       0,00|
|    |naravnih nesreč          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |   3.244.082,70|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |    597.762,10|
|    |javnofinančnih institucij     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega |   2.646.320,60|
|    |proračuna iz Sredstev EU     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE   |     5.300,00|
|    |UNIJE               |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih  |     5.300,00|
|    |evropskih institucij       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |   19.514.075,35|
+--------+----------------------------------+------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |   4.505.709,45|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki    |    781.652,02|
|    |zaposlenim            |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za   |    137.623,00|
|    |socialno varnost         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve |   3.099.440,34|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti    |    212.994,09|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |409 Rezerve            |    274.000,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |   5.033.379,34|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |410 Subvencije          |     46.658,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in   |   2.909.909,16|
|    |gospodinjstvom          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |   1.019.619,93|
|    |organizacijam in ustanovam    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi |   1.057.192,25|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino   |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |   8.765.609,67|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |   8.765.609,67|
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TANSFERI      |   1.209.376,89|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |430 Investicijski transferi    |   1.209.376,89|
+--------+----------------------------------+------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |   –1.405.088,77|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ ali   |         |
|    |presežek)             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN    |         |
|    |NALOŽB              |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |     17.631,57|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |         |
|    |(750+751+752)           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil |     17.631,57|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev  |       0,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |       0,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|44   |POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |         |
|    |DELEŽEV              |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |440 Dana posojila         |       0,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |     17.631,57|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
|    |(IV.-V.)             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)        |   1.500.000,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |500 Domače zadolževanje      |   1.500.000,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550)       |    112.542,80|
+--------+----------------------------------+------------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga   |    112.542,80|
+--------+----------------------------------+------------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV  |         0|
|    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-  |         |
|    |VIII.)              |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|X.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII- |   1.405.088,77|
|    |IX=-III.)             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
Področja proračunske porabe so v nadaljevanju razdeljena po funkcionalni in programski klasifikaciji na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šentjur.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2008 in glasi: »Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 274.000,00 evrov.«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2008 se spremeni 10. člen, tako da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za poračun leta 2008 lahko zadolži za izvrševanje občinskega proračuna za investicijo Čistilna naprava s kolektorji v višini 500.000,00 evrov in za investicije, predvidene v občinskem proračunu in Načrtu razvojnih programov, ki so sofinancirane iz proračuna Evropske unije do višine odobrenih sredstev vendar ne več kot 1.000.000,00 evrov za obdobje do prejema teh sredstev.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2007(220)
Šentjur, dne 21. oktobra 2008
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti