Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

Št. 001/2008 Ob-8993/08 , Stran 3608
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. 2. Opis predmeta javnega razpisa: dokumentarni film, dva filma, vsak v dolžini 50 minut. 3. Navedba posamičnih delov javnega razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del predmeta javnega razpisa: ponuditi je potrebno en ali več dokumentarnih filmov. 4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe predmeta javnega razpisa: od podpisa pogodbe do najkasneje 18. 12. 2009. 5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RTV SLO – www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javni razpisi za avdiovizualna dela pod oznako Javni razpis AV RTV 001/2008. 6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-mail: jaka.hemler@rtvslo.si. 7. Polni naslov, datum in ura, kam in do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom » Ne odpiraj – ponudba za javni razpis z oznako AV RTV 001/2008 – dokumentarni film. Ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 15. 1. 2009 do 12. ure v vložišče RTV Slovenija. 8. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji. 9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po vzorcu pogodbe. 10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji. 11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od vročitve sklepa o izbiri najprimernejšega ponudnika 12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji. 13. Druge informacije o javnem razpisu: po razpisni dokumentaciji.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti