Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

4379. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov v Občini Borovnica, stran 13667.

Na podlagi 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7, Uradni list RS, št. 95/07 in 17/08), 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/08) ter 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08) je Občinski svet Občine Borovnica na 16. redni seji dne 16. 10. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov v Občini Borovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se uporabljajo določbe Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7, Uradni list RS, št. 95/07 in spremembe Uradni list RS, št. 17/08).
Za opravljanje občinskih funkcij ima občinski funkcionar, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pravico do plače in drugih osebnih prejemkov ter do povračila stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, ima pravico do plačila za opravljanje funkcije ter povračila stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora, za njihovo delo pripada sejnina in povračilo stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z njim.
2. člen
(občinski funkcionarji)
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan, člani občinskega sveta.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno, razen župana, ki se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. Plača za poklicne funkcionarje je določena z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju.
3. člen
(listine)
Odločbo o določitvi plače občinskemu funkcionarju in druge listine v zvezi z delovnim razmerjem in povračili stroškov izda predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
II. PLAČE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
4. člen
(plača župana)
Z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju je za opravljanje funkcije župana v Občini Borovnica določen 49. plačni razred (2001–5000 prebivalcev). Županu, ki poklicno opravlja funkcijo, pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
5. člen
(plača podžupana)
Za opravljanje funkcije podžupana določi na podlagi zakona plačni razred župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Plačni razred določi v razponu med 34. in 41. plačnim razredom. Podžupanu pripada tudi dodatek za delovno dobo.
Pri predčasnem prenehanju mandata župana podžupanu določi plačni razred občinski svet.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višini plačila določi župan ob upoštevanju podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
III. PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
6. člen
(plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta)
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ne sme presegati 15% plače župana brez dodatka za delovno dobo.
Osnova za izplačilo sejnin je mesečna plača župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo. Sejnine se določajo v naslednjih višinah:
– vodenje seje občinskega sveta           7% osnove
– udeležba na redni seji občinskega sveta      5% osnove
– vodenje izredne seje občinskega sveta       5% osnove
– udeležba na izredni seji občinskega sveta     3% osnove
– vodenje seje delovnega telesa občinskega     3% osnove
sveta
– udeležba člana na seji delovnega telesa     2% osnove.
V primeru, da je občinski funkcionar na seji prisoten manj kot polovico časa trajanja seje, se mu izplača polovična sejnina.
V primeru, da se seja občinskega sveta ne zaključi na dan sklica, ampak se nadaljuje na drug dogovorjeni dan, se za sejo na dan sklica obračuna sejnina v skladu z drugim odstavkom tega člena, za nadaljevanje seje pa pripada še polovična sejnina iz drugega odstavka tega člena.
Kadar sta redna in izredna seja sklicani na isti dan, se izplača samo sejnina za redno sejo. Kadar sta na isti dan sklicani dve redni ali dve izredni seji, se izplača samo sejnina za eno redno ali izredno sejo.
Članom, ki se udeležijo nesklepčne seje občinskega sveta ali delovnega telesa, se povrnejo potni stroški v skladu s predpisi, ki urejajo povračila potnih stroškov za zaposlene v občinski upravi.
V primeru, da je občinski svetnik na seji občinskega sveta zaradi kršitve reda odstranjen s seje ali z dela seje, ni upravičen do sejnine.
Za dopisno, slavnostno ali žalno sejo se sejnine ne izplačujejo.
Če se med sejo občinskega sveta zaradi obravnave gradiva in priprave stališča sestane delovno telo občinskega sveta, so do sejnine upravičeni le zunanji člani odbora, če se seje udeležijo.
IV. SEJNINE ČLANOM NADZORNEGA ODBORA
7. člen
(višina sejnine)
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do izplačila sejnine za udeležbo na vsaki redni ali izredni seji odbora. Osnova za izplačilo sejnine je mesečna plača župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo. Sejnina znaša:
– za vodenje seje nadzornega odbora            4%
– za udeležbo člana na seji nadzornega odbora       3%
– za opravljen pregled poslovanja             5%.
Izplačilo sejnine po tretji alineji prejšnjega odstavka tega člena pripada na podlagi predložitve poročila o opravljenem nadzoru županu in sklepa o imenovanju pooblaščencev za posamezni nadzor.
V. SEJNINE DRUGIM ČLANOM DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOM DRUGIH ORGANOV
8. člen
(sejnina članov delovnih teles občinskega sveta)
Osnova za izplačilo sejnine članom delovnih teles je mesečna plača župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
Člani delovnih teles občinskega sveta, imenovani izmed občanov, so upravičeni do sejnine v višini 2% osnove in do povračila potnih stroškov za udeležbo na seji.
9. člen
(sejnina članom drugih organov občine)
Do sejnine in povračil potnih stroškov po merilih za vodenje in udeležbo na seji delovnih teles občinskega sveta (drugi odstavek 6. člena) so upravičeni tudi:
– člani in poveljnik štaba Civilne zaščite,
– člani stalnih in občasnih komisij in odborov, ki jih imenuje občinski svet ali župan kot posvetovalna telesa,
– predstavniki občine v organih javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacijah, v primeru, da jim organizacija, v kateri zastopajo interese občine, ne izplačuje sejnin po lastnih pravilih.
Podlaga za izplačilo je evidenca prisotnosti na seji organa ali drug ustrezen dokument, iz katerega je razvidna prisotnost na seji (zapisnik organa ipd.), v primeru iz zadnje alineje prejšnjega odstavka pa tudi izjava organizacije, da izplačujejo ali ne izplačujejo sejnin po lastnih pravilih.
VI. NADOMESTILO ČLANOM VOLILNIH ORGANOV
10. člen
(splošne volitve)
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet, ter redne in nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do nadomestila v skladu s 45.a členom Zakona o lokalnih volitvah.
11. člen
(druge volitve in referendumi)
Ob drugih volitvah in referendumih, ki jih v skladu s statutom občine vodijo volilni organi, imajo člani teh organov pravico do nadomestila po naslednjih merilih:
– predsednik in tajnik občinske volilne komisije v znesku, ki je enak 40% od osnove, ki je enaka mesečni plači župana za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo,
– namestnik predsednika in namestnik tajnika občinske volilne komisije v znesku, ki je enak 80% nadomestila predsednika občinske volilne komisije,
– člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki v znesku, ki je enak 20% nadomestila predsednika občinske volilne komisije.
Če je tajnik ali namestnik tajnika imenovan izmed članov občinske volilne komisije, mu pripada le nagrada po prvi ali drugi alineji prvega odstavka tega člena.
V primeru, ko se volilni organi sestanejo na seji zaradi ugotovitve in potrditve nadomestnega mandata člana občinskega sveta, se obračuna sejnina v skladu z 9. členom tega pravilnika.
VII. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
Povračila, nadomestila in drugi prejemki se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice za javne uslužbence.
Pravico do povračila stroškov, dnevnic, prenočevanja in drugih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije lahko udeleženci uveljavljajo:
– če gre za potovanje v zvezi z opravljanjem funkcije izven območja Občine Borovnica,
– če predložijo v izplačilo predhodno izdan nalog za potovanje in obračun stroškov z dokazili (parkirnine, stroški prenočevanja ...).
Nalog v zvezi z opravljanjem funkcije župana izda predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Nalog v zvezi z opravljanjem funkcije podžupanu, članom občinskega sveta in članom drugih organov izda župan.
VIII. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
(odločbe in sklepi)
Plače občinskih funkcionarjev, ki funkcijo opravljajo poklicno, se izplačujejo na podlagi odločbe, ki jo izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, in drugi člani delovnih teles občinskega sveta, so upravičeni do izplačila prejemkov po tem pravilniku na podlagi sklepa o imenovanju.
14. člen
(roki za izplačilo)
Plače in drugi osebni prejemki občinskih funkcionarjev s povračili stroškov se izplačujejo hkrati z izplačilom plač zaposlenim v občinski upravi, do 5. v mesecu za pretekli mesec, na transakcijski račun upravičenca.
Plačila za opravljanje funkcije, sejnine, nagrade s povračili stroškov se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec, na transakcijski račun upravičenca.
15. člen
(vodenje evidence)
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in članov drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet ali župan, vodi občinska uprava.
IX. VELJAVNOST PRAVILNIKA
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov (Uradni list RS, št. 45/03) in sprememba tega pravilnika z dne 25. 9. 2003.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2008-1
Borovnica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti