Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

4370. Pravilnik o podeljevanju nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe, stran 13651.

Na podlagi 33. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 in 63/07 – popr.) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o podeljevanju nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik podrobneje ureja:
– postopek podeljevanja nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe (v nadaljnjem besedilu: nagrada);
– izjemne dosežke, kot jih določa četrti odstavek 33. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 in 63/07, v nadaljnjem besedilu: zakon);
– merila za oceno izjemnih dosežkov iz prejšnje alinee.
(2) S tem pravilnikom se določa tudi metodologija za določanje višine nagrade.
II. POSTOPEK PODELJEVANJA NAGRAD
1. Javni razpis za podelitev nagrad
2. člen
(objava in vsebina javnega razpisa)
(1) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljnjem besedilu: sklad) vsako leto najkasneje do konca koledarskega leta v Uradnem listu Republike Slovenije in na svojih spletnih straneh objavi javni razpis za podelitev nagrad.
(2) Javni razpis mora vsebovati zlasti:
– navedbo pogojev za podelitev nagrade;
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo kandidati dostaviti, in s katero dokazujejo izpolnjevanje pogojev;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za javni razpis;
– višine nagrad;
– merila, na podlagi katerih se ocenijo izjemni dosežki;
– naslov, na katerega je potrebno vložiti vlogo za podelitev nagrade;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za podelitev nagrade;
– navedbo o tem, kdo odloči o podelitvi nagrad;
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa.
2. Imenovanje komisije
3. člen
(imenovanje komisije)
(1) Za izvedbo postopka javnega razpisa se imenuje komisija v skladu s splošnimi pogoji poslovanja sklada.
(2) Komisija za potrebe ocene izjemnih dosežkov pridobi mnenje posebnih ocenjevalcev, ki so strokovnjaki s posameznih področij trajnostnega razvoja.
3. Upravičenost do nagrade in uveljavljanje izjemnih dosežkov
4. člen
(upravičenost do nagrade)
(1) Kandidati, ki imajo status dijaka ali študenta in izkažejo izjemni dosežek v skladu s tem pravilnikom, so upravičeni do nagrade.
(2) Če razpisana sredstva ne zadostujejo za podelitev nagrad na način in v zneskih, kot jih določa 16. člen tega pravilnika, se za razvrstitev kandidatov in določitev upravičencev do nagrade uporabi razmejitveno merilo, ki se določi posebej za vsak javni razpis.
5. člen
(uveljavljanje izjemnih dosežkov)
(1) Kandidat lahko uveljavlja le izjemni dosežek, ki ni starejši od dveh let do dneva objave javnega razpisa.
(2) Kandidat lahko uveljavlja individualni izjemni dosežek in izjemni dosežek v skupini, ki šteje največ pet članov. Kandidat prejme za individualni izjemni dosežek vse možne točke, za izjemni dosežek v skupini, ki šteje dva člana, 75 odstotkov vseh možnih točk, za izjemni dosežek v skupini, ki šteje od tri do pet članov, pa polovico vseh možnih točk.
(3) Prejemnik Zoisove štipendije ni upravičen do nagrade za isti izjemni dosežek, za katerega je pridobil Zoisovo štipendijo, oziroma s katerim v skladu z zakonom izkazuje nadaljnjo upravičenost do te štipendije.
(4) Kandidat lahko prejme le eno nagrado, ne glede na število izjemnih dosežkov, ki jih uveljavlja, pri čemer se upošteva najbolje ocenjeni izjemni dosežek.
4. Sofinanciranje nagrad iz sredstev Evropskega socialnega sklada
6. člen
(uporaba predpisov)
Če se nagrade sofinancirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada, se za izvedbo postopka javnega razpisa, podelitev sredstev in nadzor uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v posameznem programskem obdobju.
III. OPREDELITEV IZJEMNIH DOSEŽKOV
7. člen
(opredelitev izjemnih dosežkov)
(1) Nagrada se podeli za izjemne šolske oziroma študijske dosežke, ki predstavljajo prispevek kandidata k trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju v Republiki Sloveniji ali v tujini, pod pogojem, da je izjemni dosežek mogoče šteti kot prispevek k trajnostnemu razvoju družbe na omenjenih področjih v Republiki Sloveniji.
(2) Za izjemne dosežke iz prejšnjega odstavka se štejejo zlasti:
– najvišja mesta na državnem tekmovanju;
– raziskovalne naloge in inovativni izdelki oziroma storitve na občinski, regionalni ali državni ravni;
– vidni dosežki na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju;
– nagrajena znanstvenoraziskovalna, razvojna, aplikativna ali umetniška dela na ravni podjetja, države ali na mednarodni ravni;
– objave znanstvenoraziskovalnih nalog in projektov;
– izvedeni projekti ali naloge v podjetjih, ustanovah, v državi ali na mednarodni ravni;
– podeljeni patenti.
(3) Nagrada se lahko podeli tudi za izjemen dosežek, ki ni naveden v prejšnjem odstavku, če gre za izjemni dosežek, ki je glede na prvi odstavek tega člena primerljiv z izjemnimi dosežki iz prejšnjega odstavka.
8. člen
(najvišja mesta na državnem tekmovanju)
(1) Za najvišja mesta na državnem tekmovanju se štejejo 1. do vključno 3. mesto oziroma nagrada ter podeljeno zlato priznanje.
(2) Državna tekmovanja so tista tekmovanja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da ima organizator javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi tekmovanja;
– so organizirana v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni izobraževalne ustanove, občinsko ali regionalno;
– uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje je možno le na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja.
9. člen
(vidni dosežki na mednarodnem tekmovanju)
(1) Za vidne dosežke na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju se štejejo 1. do vključno 3. mesto.
(2) Mednarodna tekmovanja so tista tekmovanja, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
– na tekmovanju je udeleženih najmanj 5 držav;
– tekmovanje ima večletno tradicijo oziroma je bilo pred objavo javnega razpisa organizirano najmanj petkrat.
10. člen
(nagrajena dela)
Za nagrajena znanstvenoraziskovalna, razvojna, aplikativna ali umetniška dela na ravni podjetja, države ali na mednarodni ravni se štejejo tista dela, za katera je kandidat prejel 1. do vključno 3. nagrado na omenjenih ravneh.
11. člen
(objave znanstvenoraziskovalnih nalog in projektov)
Za objave znanstvenoraziskovalnih nalog in projektov se štejejo objave v strokovni reviji ali zborniku.
12. člen
(izvedeni projekti ali naloge)
Za izvedene projekte in naloge v podjetjih, ustanovah, v državi ali na mednarodni ravni se štejejo tisti projekti in naloge, ki so bili uveljavljeni v praksi na omenjenih ravneh.
13. člen
(podeljeni patenti)
Za izjemni dosežek v skladu s tem pravilnikom se šteje patent, ki je podeljen v skladu s predpisi, ki urejajo industrijsko lastnino v Republiki Sloveniji.
IV. MERILA ZA OCENO IZJEMNIH DOSEŽKOV
14. člen
(merila za oceno izjemnih dosežkov)
V javnem razpisu se kot merila, na podlagi katerih se ocenijo izjemni dosežki iz 7. člena tega pravilnika, uporabijo zlasti:
– pomen izjemnega dosežka za področje trajnostnega razvoja, na katerega se nanaša;
– aplikativnost izjemnega dosežka;
– raven izjemnega dosežka (mednarodna, državna, na ravni regije ali občine oziroma podjetja);
– odmevnost izjemnega dosežka;
– aktualnost izjemnega dosežka;
– izvirnost oziroma novost idej, zamisli in rezultatov izjemnega dosežka.
V. METODOLOGIJA ZA DOLOČITEV VIŠINE NAGRADE
15. člen
(razvrstitev kandidatov)
(1) Izjemni dosežki kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, se ocenijo na podlagi meril, ki jih določa javni razpis.
(2) Komisija na podlagi ocen izjemnih dosežkov pripravi vrsti red kandidatov glede na doseženo število točk.
16. člen
(določitev višine nagrade)
(1) Višina nagrade se določi v odstotnem deležu od najvišjega zneska nagrade, ki je določen v sedmem odstavku 33. člena zakona, glede na doseženi odstotni delež od najvišjega števila točk, ki ga lahko kandidat prejme, in znaša:
+-----------------------------------+--------------------------+
| Doseženo število točk (v odstotku |   Višina nagrade   |
|  od najvišjega možnega števila  |             |
|        točk)        |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|   od vključno 95% do 100%   |    5.000,00 EUR    |
+-----------------------------------+--------------------------+
|   od vključno 85% do 95%    |    4.500,00 EUR    |
+-----------------------------------+--------------------------+
|   od vključno 75% do 85%    |    4.250,00 EUR    |
+-----------------------------------+--------------------------+
|   od vključno 60% do 75%    |    3.750,00 EUR    |
+-----------------------------------+--------------------------+
|   od vključno 50% do 60%    |    3.000,00 EUR    |
+-----------------------------------+--------------------------+
|   od vključno 35% do 50%    |    2.500,00 EUR    |
+-----------------------------------+--------------------------+
|   od vključno 25% do 35%    |    1.750,00 EUR    |
+-----------------------------------+--------------------------+
|   od vključno 10% do 25%    |    1.250,00 EUR    |
+-----------------------------------+--------------------------+
|       do 10%        |    500,00 EUR    |
+-----------------------------------+--------------------------+
(2) Če razpisana sredstva ne zadostujejo za podelitev nagrad v zneskih, navedenih v prejšnjem odstavku, se nagrada vsem kandidatom zniža za enak odstotek, pri čemer najnižja nagrada ne sme biti nižja od 500,00 EUR.
VI. KONČNA DOLOČBA
17. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-15/2008/9
Ljubljana, dne 21. oktobra 2008
EVA 2008-2611-0084
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti