Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

Št. 231 Ob-8929/08 , Stran 3627
I. Prodajalec/organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož. II. Predmet javnega zbiranja ponudb Nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 343 njiva v izmeri 3829 m2, pripisano pri vlož. št. 701, k.o. Ormož. Nezazidano stavbno zemljišče je v skladu z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za južni nižinski del Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 8/00) predvideno za servisno in obrtno dejavnost. III. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje pod točko II.: prodajna pogodba. IV. Ponudbena cena Najnižja možna ponudbena cena, ki je predmet prodaje, je 95.725,00 EUR oziroma 25 EUR/m2. V izhodiščno ceno predmeta prodaje davek na dodano vrednost ni vključen in bremeni kupca. V. Merilo za izbiro ponudnika: edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja cena. VI. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: 1. nakup po načelu videno – kupljeno; 2. ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: a) ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, b) navedbo nepremičnine, c) ponujeno ceno, d) dokazilo o plačani varščini, e) potrdilo o državljanstvu države članice Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni. a) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož, 01287-0100018046, sklic 00 110999. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 8 dni po izboru. b) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb. c) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma komisija lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. d) Ponudnika veže ponudba 2 meseca od roka, ki je določen za oddajo popolne ponudbe. e) Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. f) Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa prodajne pogodbe, na transakcijski račun prodajalca. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. g) Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade v korist Občine Ormož in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. h) Rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do vključno 24. novembra 2008, do 12. ure. Popolne ponudbe se oddajo na vložišču Občine Ormož ali pošljejo priporočeno na naslov – Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine v industrijski coni v Ormožu – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. i) Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož, tel. 74-15-311. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti