Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

Št. 478-3/2008-10 Ob-8998/08 , Stran 3629
Po metodi javne ponudbe. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci. Vrsta pravnega posla: prodaja. Predmet prodaje: zemljišči s parc. št. 1182 po vrsti rabe dvorišče v velikosti 1661 m2, po vrsti rabe poslovna stavba v velikosti 391 m2, po vrsti rabe gospodarsko poslopje v velikosti 93 m2 in parc. št. 1183 po vrsti rabe travnik v velikosti 227 m2, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Murski Soboti pri vl. št. 76 k.o. Serdica, v lasti Občine Rogašovci se prodajata skupaj. Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost obeh zemljišč skupaj, parc. št. 1182 in parc. št. 1183 obe k.o. Serdica, je 46.000,00 EUR. Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je 46.000,00 EUR), je javno zbiranje ponudb neuspešno. Način in rok plačila kupnine: ponudnik po podpisu kupoprodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun Občine Rogašovci št. 01305-0100012217 ali pa plača kupnino v več delih oziroma obrokih, v vsakem primeru pa najkasneje do 31. 12. 2009. V tem primeru mora pridobitelj stvarnega premoženja neplačani del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. Pri obročnem plačevanju kupnine, je dinamika odplačevanja bistveni sestavni del pogodbe. Lastninska pravica: zemljiško knjižno dovolilo za vpis stvarne ali obligacijske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo izda občina po prejemu celotne kupnine. Varščina: potrdilo o plačani varščini v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Rogašovci št. 01305-0100012217 s pripisom varščina. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. Pisna ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firma kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika (notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično osebo), – fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za fizične osebe oziroma dokazilo o registraciji za pravne osebe ali samostojne podjetnike, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja za odkup, – originalno potrdilo (dokazilo) o plačani varščini in navedbo št. osebnega računa za primer vračila varščine, – davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka. Drugi pogoji: – Zemljišče se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. – Zemljišče je v potrdilu o namenski rabi zemljišča Občine Rogašovci z dne 3. 10. 2008 opredeljeno kot ureditveno (poselitveno) območje s tem, da je parc. št. 1182 k.o. Serdica, pozidano stavbno zemljišče, parc. št. 1183 k.o. Serdica, pa nepozidano stavbno zemljišče. – Ponudnik mora priložiti opis namembnosti kupljenega objekta in dejavnosti na lokaciji s predložitvijo idejne zasnove novogradnje ali obnove objekta in terminskih načrtov oziroma dinamike gradnje oziroma obnove in izvajanja dejavnosti. Idejna zasnova mora vsebovati vrsto pridobitne dejavnosti (proizvodnja mineralnih vod, zdraviliška dejavnost, gostinske storitve), ki naj bi se v objektu opravljala, število novih delovnih mest in opis razvoja dejavnosti za obdobje 5 let. – Ponudnik se zaveže, da nepremičnin ne bo odtujil 5 let od dne pridobitve lastninske pravice s tem, da v enem letu od pridobitve lastninske pravice prične z investicijo (v zemljiško knjigo se vpiše zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine za dobo pet let). – Uspešni ponudnik mora najkasneje v 30 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo, če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, plačna varščina pa bo zadržana. – Če kupec v dogovorjenem roku ne plača kupnine ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev. – Stroške notarskih storitev, plačilo davka na promet z nepremičninami, stroški izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi in ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki na podlagi opredeljenih meril doseže najvišje število točk. Merila za določitev najugodnejše ponudbe so: 1. vrsta dejavnosti na lokaciji; možnih je 15 točk, ki se vrednotijo; a) proizvodnja mineralnih vod 9 točk, b) zdraviliška dejavnost 4 točke, c) gostinske storitve 2 točki – dejavnosti je možno opredeliti tudi kumulativno, 2. realna ocena števila novih delovnih mest; možnih je 15 točk, ki se vrednotijo glede na predvideno število zaposlenih; a) nad 15 oseb 15 točk, b) od 10–15 oseb 10 točk, c) od 5–10 oseb 5 točk, d) manj kot 5 oseb 0 točk, 3. višina ponujene kupnine, ki je višja od izhodiščne: a) najvišja ponudba prejme 60 točk, b) druga najvišja zaporedna ponudba prejme 50 točk, c) tretja najvišja zaporedna ponudba prejme 40 točk in vsaka nadaljnja nižja ponudba 10 točk manj, 4. komisija si pridrži diskrecijsko pravico ocene v razponu od 1 do 10 točk glede opisa razvoja dejavnosti za obdobje 5 let. Komisija odloča z večino glasov članov komisije. Skupno je možno doseči največ 100 točk. V primeru neodločenega izida glasovanja odloči glas predsednika komisije. Dokumentacija in ogled zemljišča: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča vsak delovni dan od dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu Republike Slovenije do izteka roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer med 9. in 12. uro pri Občinski upravi Občine Rogašovci. Kontaktna oseba Marija Saje, tel. 02/55-888-16 in Edvard Mihalič, tel. 02/55-888-13. Ogled je mogoč vsak delovni dan od dneva objave javne ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer med 9. in 12. uro na lokaciji zemljišča, po predhodnem dogovoru s kontaktnimi osebami. Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora biti vročena naročniku najkasneje dne 14. 11. 2008 do 11. ure in mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb. Ponudbe morajo biti dane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Občinska uprava Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15a, 9262 Rogašovci. Upoštevane bodo samo pisne ponudbe, ki bodo ne glede na način prinosa pošiljke, najkasneje do 14. 11. 2008 do 11. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom »javna ponudba – OŠ Serdica – ne odpiraj«. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih ponujena cena enaka ali višja od ocenjene vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni v roku 15 dni po sprejetem izboru. Čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 11. 2008 ob 11.30, na naslovu: Občinska uprava Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15a, 9262 Rogašovci. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument. Občina Rogašovci si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli ustavi do sklenitve pravnega posla.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti