Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

Št. 331-6/2008-2 Ob-8958/08 , Stran 3608
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer: A) pomoči za skupinske izjeme, B) pomoči »de minimis«. 2. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu 2008 v okvirni višini 17.000 EUR, od tega za namen: zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 3.145 EUR; tehnična pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov 1.671 EUR; naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 4.462; naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov s kmetij 3.798 EUR, pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev 3.924 EUR. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki za posamezne ukrepe ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke za izvedbo drugih ukrepov. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Pri obravnavi se ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa kot najvišja vrednost upošteva vrednost 5.000 EUR. Najmanjši znesek pomoči, ki bo dodeljen, znaša 25 EUR. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. 3. Upravičenci in splošni pogoji za financiranje 3.1. Upravičenci do sredstev: – do sredstev za izvedbo programov ali investicij so upravičene pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Hrpelje - Kozina in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev, – organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu, za programe na območju Občine Hrpelje-Kozina, – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na območju Občine Hrpelje - Kozina. 3.2. Splošni pogoji za financiranje: – do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so že pridobili državno pomoč za isti namen oziroma se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje intenzivnosti določene s tem razpisom. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične ali zavajajoče podatke, se sredstev ne odobri. Prosilci morajo predložiti: – podpisan in čitljiv obrazec »vloga za prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej, – realno, strokovno oceno upravičenih stroškov – načrt ali predračun, – račun izdan v tekočem letu, potrdilo o plačilu računa, – izjavo o kumulaciji sredstev, – če prosilec ni lastnik zemljišča, mora dostaviti najemno ali zakupno pogodbo za dolžino najema najmanj 5 let, – izjavo o resničnosti podatkov, – mnenje Kmetijske svetovalne službe pri investicijah. Vloga upravičenca mora biti popolna. Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (osem dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne. 4. Ukrepi 4. A) Skupinske izjeme 4. A1.) Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu Upravičeni stroški: – Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij, ipd. – Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade (do 200 EUR na nagrado in zmagovalca). – Publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve in vzdrževanja internetne strani). Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč lahko krije do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičenci do pomoči: – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na območju občine, pri čemer članstvo v teh skupinah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine in zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine. Pogoji za pridobitev: dokazila o izvedbi storitve, dokazila o plačilu stroškov, finančno ovrednoten program za tekoče leto, finančno poročilo o delu v preteklem letu, dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Hrpelje - Kozina. Najvišji znesek dodeljene pomoči za program znaša do 5.000 EUR. 4. B) Pomoči »de minimis« 4. B-1) Tehnična pomoč Upravičeni stroški: – pri naložbah – uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema, polnilne linije) stroški nakupa opreme Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč lahko krije do 50% upravičenih stroškov. Upravičenci do pomoči: Kmetijski proizvajalci, ki so vpisani v register proizvajalcev vina in grozdja in imajo sedež na območju Občine Hrpelje-Kozina in izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti ter obdelujejo 1 ha vinograda. Pogoji za pridobitev: računi za dobavljeno opremo od 1. 1. 2008 do konca razpisa. 4. B-2) Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (predelava kmetijskih proizvodov, turizem na kmetiji) in trženje kmetijskih proizvodov (na kmetiji, izven kmetije) Upravičeni stroški: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta; – nakup nove opreme. Bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov. Upravičenci do pomoči: – Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Hrpelje - Kozina. Pogoji za pridobitev sredstev Pri predelavi kmetijskih proizvodov mleka, mesa in medu mora imeti kmetijsko gospodarstvo: – minimalno 4,5 GVŽ ali – minimalno število čebeljih družin: 10. Vlogi mora biti predloženo: – fotokopija dovoljenja registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev, če ta ni registrirana; – načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno zakonodajo; – plan ter finančno konstrukcijo izvedbe investicije; – imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije; – račun oziroma ustrezna dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2008 do konca razpisa; – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. 4. B-3) Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij Upravičeni stroški: – stroški promocije in trženja kmetijskih proizvodov s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi, zloženke, razstave). Bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov. Upravičenci do pomoči: – Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Hrpelje - Kozina. Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne ali nekmetijske dejavnosti račun oziroma ustrezna dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2008 do konca razpisa. 4. B-4) Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih dejavnosti in trženja Upravičeni stroški: – stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem proizvodov in storitev s kmetij, – stroški prevoza in vstopnin v za strokovne oglede povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem, – stroški strokovnih gradiv za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi dejavnostmi in trženjem. Bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov. Upravičenci do pomoči: – Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Hrpelje - Kozina. Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev, – račun oziroma ustrezna dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2008 do konca razpisa. 4. B-5) Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev Upravičeni stroški: – operativni stroški tovornega prevoza za/kilometer – do 100%. Upravičenci do pomoči: – pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti tovornega prevoza ali – v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev sredstev: – vlagatelj/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj za obdobje od 1. 1. 2008 do konca razpisa, – seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno. 5. Obdobje porabe sredstev: obdobje za katerega so namenjena sredstva po tem javnem razpisu je proračunsko leto 2008. Sredstva se bodo dodelila najkasneje do 31. 12. 2008. 6. Rok in način prijave Rok za vložitev vlog je do srede 26. 11. 2008, do 9. ure, za skupino ukrepov 4.A-skupinske izjeme pa 12. 11. 2008, do 9. ure. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane osebno ali prispele po pošti na naslov: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene. Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj razpis za kmetijstvo 2008«. Na kuverti mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. 7. Pregled in ocenjevanje vlog: komisija bo odpirala vloge v roku 8 dni po zaključku razpisa. Odpiranje ne bo javno. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku 8 dni niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne. 8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa, je do 28. 12. 2008. 9. Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina, in na Kmetijski svetovalni službi Kozina in na pošti 6240 Kozina. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina: www.hrpelje-kozina.si. Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na občinski upravi, na tel. 05/68-00-150, v času uradnih ur, kontaktni osebi sta Robert Kastelic ali Ester Mihalič.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti