Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

4396. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2006, stran 13691.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 124. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06, 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 15. redni seji dne 21. oktobra 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2006
1. člen
Občinski svet Občine Šentjur sprejme zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2006 z naslednjimi postavkami v 000 SIT:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:
1. skupni prihodki           3.168.378
2. skupni odhodki           3.262.324
3. proračunski primanjkljaj
oziroma presežek             –93.947
B. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
4. prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev      16.582
5. dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev            13.400
6. prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev      3.182
C. Izkaz računa financiranja:
7. zadolževanje              41.960
8. odplačila dolga            10.773
9. zmanjšanje sredstev na računih     59.578
10. neto financiranje           93.947
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2007(220)
Šentjur, dne 21. oktobra 2008
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost