Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

4390. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Medvode, stran 13683.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 15. seji dne 14. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Medvode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Medvode (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja Javni zavod Mladinski center Medvode (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje programov ter interesnih dejavnosti za mlade in druge uporabnike na območju Občine Medvode, ki so v javnem interesu.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Občinski svet Občine Medvode.
2. člen
S tem odlokom ustanoviteljica ureja status zavoda ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja.
3. člen
Namen ustanovitve in poslanstvo zavoda je celostna podpora pri oblikovanju identitete mladih. Zavod vzpostavlja avtonomni mladinski prostor, ki deluje v lokalni skupnosti z namenom, da omogoča negovanje kulturnih, socialnih in drugih stikov med mladimi, vzpodbuja družbeno integracijo, aktivno participacijo in družbeno odgovornost mladih.
Vzpodbuja prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje mladih, uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje mladih, zagotavlja informiranost mladih, organizira in izvaja različne interesne dejavnosti, s katerimi se mladim zagotavljajo dobrine na različnih področjih kulturne in umetniške ustvarjalnosti, mentorska pomoč mladim in promoviranje njihovih dosežkov.
II. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
Zavod posluje pod imenom: Javni zavod Mladinski center Medvode.
Skrajšano ime zavoda je: MC Medvode.
Sedež zavoda je v Medvodah, Cesta ob Sori 13.
5. člen
Zavod je pravna oseba v skladu z zakonom, ki ureja statusno pravno ureditev in položaj zavodov.
Pravno sposobnost pridobi zavod z vpisom v sodni register.
6. člen
Zavod ima pečat pravokotne oblike dimenzij 50x15 mm in vključuje besedilo: »MC Medvode, Cesta ob Sori 13, 1215 Medvode.
7. člen
Zavod predstavlja in zastopa direktor brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec zavoda, v okviru pooblastil, ki mu jih dodeli direktor.
8. člen
Število pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
III. DEJAVNOST ZAVODA
9. člen
Zavod v okviru javne službe opravlja zlasti naslednje naloge:
– nudi vsestransko podporo mladim pri uresničevanju njihovih zamisli, projektov in pobud;
– izvaja preventivne in socialno varstvene programe in storitve za mlade;
– posebno pozornost namenja podpori mladim s posebnimi potrebami, še posebej socialno in drugače prikrajšanim ter izjemno umetniško nadarjenim;
– organizira in izvaja programe, prireditve ter dejavnosti z mladimi in za mlade na naslednjih področjih: likovnem, multimedijskem, intermedijskem, glasbenem, gledališkem, video, net:art,literarnem, filmskem, fotografskem ter računalniškem področju;
– organizira ustvarjalne delavnice, gledališke in druge predstave, koncerte, razstave in druge predstavitve kulturno umetniške produkcije;
– organizira in izvaja izobraževanja ter različne oblike svetovanja;
– zbira in posreduje informacije za mlade;
– mladim omogoča brezplačen dostop do interneta;
– organizira in izvaja počitniške dejavnosti;
– organizira in izvaja prireditve širšega pomena in pridobiva sredstva zanje.
Zavod lahko izvaja tudi aktivnosti na področjih športa, mobilnosti mladih, na področju mladinskega turizma, medgeneracijskega povezovanja ter na drugih področjih.
10. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
18.200   razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
47.990   druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
56.102   okrepčevalnice in podobni obrati
56.103   slaščičarne in kavarne
56.300   strežba pijač
58.110   izdajanje knjig
58.130   izdajanje časopisov
58.140   izdajanje revij in druge periodike
58.190   drugo založništvo
59.110   produkcija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
59.120   post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
      video filmov, televizijskih oddaj
59.130   distribucija filmov, video filmov
59.140   kinematografska dejavnost
59.200   snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
      muzikalij
63.990   drugo informiranje
77.220   dajanje videokaset in plošč v najem
77.290   dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
      zakup
82.190   fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.520   izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
      na področju kulture in umetnosti
85.600   pomožne dejavnosti za izobraževanje
88.999   drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez
      nastanitve
90.010   umetniško uprizarjanje
90.020   spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040   obratovanje objektov za kulturne prireditve
93.190   druge športne dejavnosti
93.299   drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.999   dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
      organizacij.
11. člen
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljico dejavnosti razširi ali spremeni.
12. člen
Zavod se lahko povezuje v zveze in druga strokovna združenja.
IV. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organa zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– programski svet.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način imenovanja se določi s statutom zavoda.
1. Svet zavoda
14. člen
Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje občinski svet.
Predstavnika delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, na način in po postopku, ki ga določa statut ali drug akt zavoda. Če je poleg direktorja zaposlen samo en delavec, je ta član sveta zavoda.
Predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov imenuje župan izmed prijavljenih na javni poziv zainteresirani javnosti in uporabnikov k sodelovanju v svetu zavoda.
15. člen
Mandat članov sveta zavoda traja 5 let. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Po preteku mandata so lahko člani ponovno imenovani.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
16. člen
Svet zavoda opravlja zlasti naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela, upravljanje in poslovanje zavoda;
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda;
– sprejema program razvoja zavoda;
– sprejema letni delovni in finančni načrt zavoda;
– sprejema poslovno poročilo zavoda;
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda po predhodnem soglasju ustanoviteljice;
– sprejema akt o notranji organizaciji dela;
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem soglasju župana;
– imenuje in razrešuje člane programskega sveta;
– sprejema cene storitev zavoda;
– daje soglasje k načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja ter odloča o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenimi iz naslova pridobitne dejavnosti zavoda;
– daje direktorju in ustanoviteljici pobude in predloge s področij dela zavoda;
– opravlja druge, z zakoni in akti zavoda določene naloge.
2. Direktor
17. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki opravlja zlasti naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa zavod;
– odgovarja za zakonitost dela zavoda;
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;
– pripravlja programe dela in programe razvoja zavoda ter finančne načrte in poslovna poročila zavoda;
– pripravlja sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev;
– sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki jih sprejema sveta zavoda;
– izvršuje odločitve sveta zavoda.
Pristojnosti direktorja so podrobneje opredeljene v statutu zavoda.
18. člen
Direktor zastopa zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega letnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah;
– pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v upravljanju ali zakupu ter nakupu nepremičnin, za kar je potrebno soglasje ustanovitelja.
19. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice.
Mandat direktorja traja pet let in je lahko ista oseba po preteku te dobe ponovno imenovana.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo s področja družbenih ali humanističnih ved;
– ima pet let delovnih izkušenj na podobnih delih in izkaže strokovno poznavanje področja dela zavoda;
– izpolnjuje druge zahteve, ki jih določa statut zavoda in zakon.
Kandidat za direktorja mora k prijavi na javni razpis priložiti program razvoja zavoda za obdobje petih let.
Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda v primeru, če:
– direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja direktorja,
– je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.
3. Programski svet
20. člen
Programski svet je strokovni organ, ki ga imenuje svet zavoda. Programski svet obravnava strokovna vprašanja delovanja zavoda ter daje mnenja, predloge in pobude ter sprejema odločitve v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda.
Sestavo, način delovanja in pristojnosti ter naloge programskega sveta natančneje opredeljuje statut zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
21. člen
Za ustanovitev in začetek dela zavoda ter sredstva za izvajanje nalog javne službe zavoda, opredeljene v 9. členu tega odloka, zagotavlja ustanoviteljica.
Ustanoviteljica zagotavlja zavodu ustrezne prostore.
22. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna Občine Medvode, iz državnega proračuna za sofinanciranje programov, ki jih na osnovi javnih razpisov ali na drugih osnovah vzpodbuja država, iz evropskih razpisov, s prodajo blaga in storitev na trgu ter z donacijami, sponzorskimi sredstvi, darili in iz drugih zakonitih virov.
23. člen
Sredstva za opravljanje svoje dejavnosti pridobiva zavod iz proračuna ustanoviteljice na osnovi letnega programa dela in finančnega načrta. Osnova za izračun sredstev za izvajanje javne službe so:
– splošni stroški delovanja,
– stroški za plačilo vseh oblik dela,
– programski materialni stroški,
– stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.
24. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme, v druge namene pa le s soglasjem ustanoviteljice.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanoviteljica na predlog direktorja in po predhodnem mnenju sveta zavoda.
VI. PREMOŽENJE ZAVODA
25. člen
Premoženje zavoda je last ustanoviteljice.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, vendar lahko vstopa v pravne posle, katerih posledica je odtujitev nepremičnega premoženja ali obremenitev premoženja ustanoviteljice s stvarnimi ali drugimi bremeni, samo s predhodnim soglasjem ustanoviteljice.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
26. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
27. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za njegovo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanoviteljice.
VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJICE ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA
28. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanoviteljica do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanoviteljice za delovanje zavoda.
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
29. člen
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
Občinski svet:
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda, skladno z letnim finančnim načrtom zavoda;
– odloča o statusnih spremembah ter o spremembah ali širitvah dejavnosti zavoda;
– daje soglasje k imenovanju direktorja zavoda in imenuje svoje predstavnike v svet zavoda.
Občinska uprava v imenu občinskega sveta:
– daje soglasje k statutu zavoda, aktu o organizaciji dela, kadrovskem načrtu, letnem programu in finančnem načrtu zavoda;
– daje soglasje k spremembi imena in sedeža zavoda;
– daje soglasje k podpisu pogodb o investicijah ter pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima zavod v upravljanju ali zakupu ter nakupu nepremičnin;
– spremlja skladnost porabe sredstev z nameni, za katera so bila sredstva zagotovljena;
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s potrebami ter plani in programi občine;
– izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom občine ter drugimi predpisi.
30. člen
Zavod je v razmerju do ustanoviteljice dolžan:
– pripraviti letni program dela in finančni načrt;
– zagotavljati namensko in racionalno porabo sredstev ustanoviteljice, ki jih ima v upravljanju in drugih sredstev;
– zagotavljati ustanoviteljici podatke in informacije, potrebne za spremljanje delovanja zavoda, za izvajanje njene pristojnosti ter za načrtovanje delovanja zavoda;
– enkrat letno, na zahtevo ustanoviteljice pa tudi večkrat, poročati o izvajanju letnega programa, o rezultatih poslovanja zavoda, o uporabi namenskih sredstev ustanoviteljice in o drugih zadevah, na zahtevo ustanoviteljice;
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
31. člen
Zavod ureja vprašanja v zvezi z organizacijo in delovanjem s statutom in drugimi splošnimi akti.
Statut zavoda sprejme svet zavoda, ostale splošne akte pa svet zavoda ali direktor. Razmejitev pristojnosti med svetom zavoda in direktorjem se določi v statutu zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Ne glede na določbo 19. člena tega odloka župan 30 dni po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije brez javnega razpisa imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda za čas do sklenitve pogodbe o zaposlitvi direktorja zavoda, vendar največ za eno leto, ter za to obdobje sklene z njim pogodbo o opravljanju del in nalog v zavodu.
Vršilec dolžnosti direktorja opravi vsa dejanja, potrebna za vpis v sodni register in za začetek dela zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja skliče tudi konstitutivno sejo sveta zavoda ter do konstituiranja sveta zavoda izdaja začasne splošne in druge akte zavoda, ki so nujni za začetek dela in nemoteno izvajanje dejavnosti zavoda.
33. člen
Statut sprejme svet zavoda v roku šestdeset dni po konstitutivni seji sveta zavoda.
Do sprejema statuta zavoda se neposredno uporabljajo določbe zakonov in tega odloka.
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-19/08
Medvode, dne 14. oktobra 2008
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti