Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

151. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji
152. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti
153. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji
154. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

155. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 400 kV Beričevo–Krško

Sklepi

156. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

MINISTRSTVA

157. Pravilnik o prepovedi vznemirjanja živali zavarovanih prosto živečih vrst ptic v naravnih skalnih apnenčastih stenah na območju Kraškega roba
158. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja
159. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti živali pri zakolu
160. Program priprave državnega lokacijskega načrta za izvennivojsko križanje Zijavnica regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje

BANKA SLOVENIJE

161. Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov bank in hranilnic

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

162. Spremembe dodatka št. 5 k pravilom igre na srečo »Hitra srečka«
163. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Idrija
164. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Kamnik za leto 2006
165. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ptuj za leto 2006

OBČINE

Borovnica

166. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu pokopališča v Borovnici

Celje

167. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
168. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Cerkvenjak

169. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
170. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak za leto 2006

Divača

171. Odlok o prenehanju uporabe zazidalnega načrta »PS Divača«

Jesenice

172. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Ob Savi

Kobilje

173. Spremembe statuta Občine Kobilje

Kranj

174. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalne takse v Mestni občini Kranj za leto 2006

Krško

176. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Krško v letu 2006
177. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1206/3, parc. št. 1206/4 in parc. št. 1206/5, k.o. Stari grad, in o zamenjavi nepremičnin parc. št. 427/2 in parc. št. 455/4 za nepremičnino parc. št. 1206/4, k.o. Stari grad, in o zamenjavi nepremičnin parc. št. 452/2 in parc. št. 453/2 za nepremičnini parc. št. 1206/3 in parc. št. 1206/5, k.o. Stari grad, in o ustanovitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 427/2, parc. št. 455/4, parc. št. 452/2 in parc. št. 453/2, k.o. Stari grad
178. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 419/2, parc. št. 419/3, parc. št. 420/4 in parc. št. 420/2, k.o. Brezje, in o zamenjavi predmetnih nepremičnin ter nepremičnin parc. št. 169, k.o. Brezje, in parc. št. 809, k.o. Presladol, za nepremičnine parc. št. 61/2, parc. št. 127/5, parc. št. 65/2 in parc. št. 129/2, k.o. Brezje
179. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 36/2, k.o. Mrčna sela, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
180. Sklep o nakupu nepremičnin, uporabljenih za izgradnjo ceste Raztez–Armeško, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
181. Sklep o nakupu nepremičnin, uporabljenih za izgradnjo ceste Dovško–Dobrava–Plešivec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
182. Sklep o nakupu nepremičnin, uporabljenih za izgradnjo ceste Odcep Žveglič, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
183. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 370/7, k.o. Senovo, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
184. Sklep o potrditvi pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 968/54, k.o. Leskovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
185. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 562/5, k.o. Sremič, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
186. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 3067/3, k.o. Ravne, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
187. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 390/3, k.o. Stara vas, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
188. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 100/3 in parc. št. 98/2, k.o. Sremič, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
189. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 1268/2 in parc. št. 1270/2, k.o. Senuše, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
190. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 944/2, parc. št. 945/2 in parc. št. 946/3, k.o. Anovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
191. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 148/12, parc. št. 148/13, parc. št. 148/14, parc. št. 148/15, parc. št. 148/16, parc. št. 148/17, parc. št. 78/4, parc. št. 78/5, parc. št. 79/2, parc. št. 79/1, parc. št. 84/5, parc. št. 85/2 in parc. št. 86/6, k.o. Gornji Leskovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
192. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 123/2, parc. št. 125/3, parc. št. 125/4, parc. št. 122/2, parc. št. 127/4, parc. št. 127/5, parc. št. 132/5 in parc. št. 132/2, k.o. Kostanjevica, ter nepremičnine parc. št. 640/4, k.o. Orehovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
193. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1286/8, k.o. Anovec, in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 955/7 in parc. št. 955/8, k.o. Anovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
194. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1286/7 in parc. št. 1283/3, k.o. Anovec, in o zamenjavi predmetnih nepremičnin za nepremičnine parc. št. 938/3, parc. št. 937/2, parc. št. 937/3, parc. št. 936/2 in parc. št. 935/6, k.o. Anovec, in o nakupu nepremičnin parc. št. 1020/2, parc. št. 898/2 in parc. št. 896/3, k.o. Anovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
195. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 569/9, k.o. Brestanica, in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 326/2, k.o. Brestanica, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
196. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 562/13, parc. št. 562/16, parc. št. 562/17 in parc. št. 561/4, k.o. Senovo, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah

Laško

197. Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN KS2 DEBRO (Uradni list RS, št. 67/93, 25/97, 25/00)

Litija

198. Odlok o lokacijskem načrtu za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1

Logatec

199. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006

Mežica

200. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Mozirje

201. Program priprave lokacijskega načrta »Mozirske trate«

Murska Sobota

202. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Nova Gorica

203. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta OB SODIŠČU v Novi Gorici
204. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Športni park Solkan
205. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Prevalje

206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in splošnih pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega omrežja
207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
208. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ribnica

209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah
210. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
211. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in reklamiranju v Občini Ribnica
212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša
213. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica

Sveti Jurij ob Ščavnici

214. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
215. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Škocjan

216. Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine v Škocjanu – Domačija Škocjan 2 za kulturni spomenik lokalnega pomena
217. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Škocjan za leto 2006

Tržič

218. Poročilo o izidu posvetovalnega referenduma o ravnanju z odpadki na območju Občine Tržič

Velika Polana

175. Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Velika Polana na nadomestnih volitvah

Vransko

219. Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko

Žirovnica

220. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

POPRAVKI

221. Popravek Odloka o spremembi območij naselij Rožna Dolina in Stara Gora

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

1. Uredba o ratifikaciji sprememb Carinske konvencije o mednarodnem prevozu blaga na podlagi zvezkov TIR (Konvencija TIR)

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti