Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

192. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 123/2, parc. št. 125/3, parc. št. 125/4, parc. št. 122/2, parc. št. 127/4, parc. št. 127/5, parc. št. 132/5 in parc. št. 132/2, k.o. Kostanjevica, ter nepremičnine parc. št. 640/4, k.o. Orehovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 466.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 35. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnin parc. št. 123/2, parc.
št. 125/3, parc. št. 125/4, parc. št. 122/2, parc.
št. 127/4, parc. št. 127/5, parc. št. 132/5 in parc. št. 132/2, k.o. Kostanjevica, ter nepremičnine parc. št. 640/4, k.o. Orehovec, in o
ustanovitvi javnega dobra
na predmetnih nepremičninah
I.
Občina Krško kupi nepremičnine parc. št. 123/2 – travnik v izmeri 383 m2, parc. št. 125/3 – njiva v izmeri 29 m2, parc. št. 125/4 – njiva v izmeri 68 m2, ki so vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 144 k.o. Kostanjevica in so v lasti Jerele Franca, Globočice 7, Kostanjevica v deležu do celote, nepremičnino parc. št. 122/2 – travnik v izmeri 361 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 938, k.o. Kostanjevica in je prav tako v lasti Jerele Franca v deležu do celote, nepremičnini parc. št. 127/4 – travnik v izmeri 10 m2 in parc. št. 127/5 – travnik v izmeri 18 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 1967, k.o. Kostanjevica in sta v lasti Jerele Franca v deležu do 1/2 ter Draksler Marije in Rudolfa za vsakega v deležu do 1/4, vsi Globočice 7, Kostanjevica, nepremičnini parc. št. 132/5 – pašnik v izmeri 371 m2 in parc. št. 132/2 – pašnik v izmeri 704 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 1599, k.o. Kostanjevica in sta v lasti Kraševec Jožefe, Globočice 12, Kostanjevica, v deležu do celote ter nepremičnino parc. št. 640/4 – travnik v izmeri 224 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1324, k.o. Orehovec in je prav tako v lasti Jerele Franca v deležu do celote.
II.
Po nakupu predmetnih nepremičnin, se na nepremičninah vzpostavi javno dobro, ki se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
III.
Nepremičnine se kupijo iz razloga, ker predstavljajo del rekonstruiranega in prestavljenega cestnega telesa, ki je v skladu z odlokom o kategorizaciji cest v občini Krško (Uradni list RS, št. 68/2004), kategorizirano kot javna pot prvega reda (J1) pod št. 693228 – cesta Kostanjevica–jama.
IV.
Nakup nepremičnin bo izveden po postopku in na način, ki ga določajo predpisi in v skladu z vrednostmi, ki jih je določil sodni izvedenec in cenilec in znašajo za nepremičnine v lasti Jerele Franca 852.035,60 SIT, za nepremičnini v lasti Jerele Franca in Draksler Marije in Rudolfa 17.728,20 SIT in za nepremičnini v lasti Kraševec Jožefe 204.409,33 SIT.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-86/2001-O507
Št. 465-14/2003-O507
Krško, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.