Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

197. Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN KS2 DEBRO (Uradni list RS, št. 67/93, 25/97, 25/00), stran 469.

Na podlagi 27. člena ZUREP (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 36. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02), župan Občine Laško sprejema
P R O G R A M P R I P R A V E
Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN KS2 DEBRO (Uradni list RS, št. 67/93, 25/97, 25/00)
1. Osnovni zazidalni načrt je bil sprejet v letu 1993. Do danes so bile sprejete spremembe in dopolnitve ZN v letu 1997 in letu 2000. Območje sprememb odloka zajema kompleks varovanih stanovanj Zdravilišča Laško, območje predvideno za gradnjo garažne hiše, blokovno naselje Poženelove ulice in pripadajočo komunalno infrastrukturo.
Spremembe odloka so posledica predvidene širitve kompleksa doma starejših Zdravilišča Laško z vilo Malič in pralnico na lokaciji predvidene garažne hiše.
2. Istočasno je potrebno na obravnavanem območju primerno urediti prometni režim in zagotoviti prebivalstvu – stanovalcem primerne dovozne poti do svojih objektov oziroma stanovanj. Zaradi vse večje potrebe po parkirnih prostorih je predvideno novo parkirišče med bodočim objektom varovanih stanovanj in lokalno cesto LC Debro–Zavrate–Brezno. Po zadnjih spremembah odloka je bila domačija Belak predvidena, da se nekoč uredi v poslovno stanovanjski objekt. S temi spremembami odloka želi pripravljalec za omenjeno domačijo ohraniti prvoten stanovanjski namen objektov.
3. Predlagane spremembe odloka zavzemajo območje:
– vzhodni rob ceste na Poženelovi ulici, objekt Šmohor
– na jugu: južni rob JP 701990 ob reki Rečici
– na zahodu: vzhodni rob LC Debro–Zavrate–Brezno, Badovinčeva ulica do garaž
– na severu: stanovanjska hiša Belak.
4. Nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali v vseh postopkih so:
– JP Komunala Laško
– Geoplin Ljubljana
– Adriaplin Ljubljana
– Elektro Celje d.d.
– Elektro Turnšek Celje
– Telekom Celje d.d.
– MOP, Izpostava Celje
– Pivovarna Laško d.d.
– Občina Laško
– WTE Podružnica Laško
– Javna agencija za železniški promet RS
– Ribiška družina Laško.
5. Za spremembe odloka bo uporabljen idejni načrti za objekt vile Malič in pralnice kompleksa doma starejših zdravilišča Laško (Eko art d.o.o., št. proj. 97/05-MB).
6. Strokovne rešitve bodo sprejete na podlagi idejnih zasnov in v skladu s predpisano veljavno zakonodajo.
7. Geodetski posnetki za območje obstajajo, potrebno jih bo samo še dopolniti.
8. Roki za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN KS2 Debro:
– prostorska konferenca               30. 11. 05
– sprejetje programa priprave             8. 12. 05
– objava programa priprave
  v Uradnem listu RS                 16. 12. 05
– javni razpis za izbor izvajalca          28. 12. 05
– podpis pogodbe                    6. 1. 06
– priprava in podajanje smernic nosilcev
  urejanja prostora 30 dni             januar 2006
– javna razgrnitev 30 dni            febr.–mar. 2006
– javna obravnava                   10. 3. 06
– dop. odloka s pripombami
  in predlogi danih v času javne razgrnitve      30. 3. 06
– pridobivanje mnenj 30 dni              april 06
– obravnava sprememb in dopolnitev
  odloka na občinskem svetu               maj 06
– objava odloka v Uradnem listu RS          junij 2006
Finančne obveze z zvezi s spremembami in dopolnitvami odloka so strošek Zdravilišča Laško in Občine Laško.
Št. 35003-4/2005
Laško, dne 7. decembra 2005
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.