Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

177. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1206/3, parc. št. 1206/4 in parc. št. 1206/5, k.o. Stari grad, in o zamenjavi nepremičnin parc. št. 427/2 in parc. št. 455/4 za nepremičnino parc. št. 1206/4, k.o. Stari grad, in o zamenjavi nepremičnin parc. št. 452/2 in parc. št. 453/2 za nepremičnini parc. št. 1206/3 in parc. št. 1206/5, k.o. Stari grad, in o ustanovitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 427/2, parc. št. 455/4, parc. št. 452/2 in parc. št. 453/2, k.o. Stari grad, stran 459.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 35. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1206/3, parc. št. 1206/4 in parc. št. 1206/5, k.o. Stari grad, in o zamenjavi nepremičnin parc. št. 427/2 in parc. št. 455/4 za nepremičnino parc. št. 1206/4, k.o. Stari grad, in o zamenjavi nepremičnin parc. št. 452/2 in parc. št. 453/2 za nepremičnini parc. št. 1206/3 in parc. št. 1206/5, k.o. Stari grad, in o ustanovitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 427/2, parc. št. 455/4, parc. št. 452/2 in parc. št. 453/2, k.o. Stari grad
I.
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 1206/3 – pot v izmeri 59 m2, parc. št. 1206/4 – pot v izmeri 38 m2 in parc. št. 1206/5 – pot v izmeri 22 m2, ki so vpisane v zemljiškoknjižnem seznamu javnega dobra št. LXVIII., k.o. Stari grad, in so javno dobro.
II.
Po ukinitvi javnega dobra na zgoraj navedenih nepremičninah in vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško se nepremičnini parc. št. 1206/3 in parc. št. 1206/5, k.o. Stari grad, zamenjata za nepremičnini parc. št. 452/2 – dvorišče v izmeri 2 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 708, k.o. Stari grad in je v lasti Libenšek Mihaele in Libenšek Rafaela, oba Libna 7, Krško, za vsakega v deležu do 1/2 in parc. št. 453/2 – travnik v izmeri 23 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 725, k.o. Stari grad in je v lasti Libenšek Rafaela, Libna 7, Krško, v deležu do celote in prav tako se nepremičnina parc. št. 1206/4, k.o. Stari grad zamenja za nepremičnini parc. št. 427/2 – travnik v izmeri 194 m2 in parc. št. 455/4 – pašnik v izmeri 102 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 740, k.o. Stari grad in sta v lasti Radojčič Živka, Strma pot 20, Krško, v deležu do celote.
III.
Po zamenjavi predmetnih nepremičnin, se na nepremičninah parc. št. 427/2, parc. št. 455/4, parc. št. 452/2 in parc. št. 453/2, k.o. Stari grad vzpostavi javno dobro, ki se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
IV.
Nepremičnine se zamenjajo zaradi rekonstrukcije in prestavitve cestnega telesa, ki je v skladu z odlokom o kategorizaciji cest v občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04), kategorizirano kot javna pot prvega reda (J1) pod št. 692321 – cesta Stari Grad–Lovski dom na Libni.
V.
Zamenjava nepremičnin bo izvedena po postopku in na način, ki ga določajo predpisi in v skladu z vrednostmi, ki jih je določil sodni izvedenec in cenilec in znašajo 29.351,03 SIT za nepremičnino parc. št. 1206/3, 41.306,00 SIT za nepremičnino parc. št. 1206/4, 5.969,70 SIT za nepremičnino parc. št. 1206/5, 122.831,10 SIT za nepremičnino parc. št. 427/2, 110.874,00 SIT za nepremičnino parc. št. 455/4, 2.174,00 SIT za nepremičnino parc. št. 452/2 in 6.241,05 SIT za nepremičnino parc. št. 453/2.
VI.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-47/2004-O507
Krško, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.