Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

163. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Idrija, stran 447.

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04) in na podlagi 15. člena Statuta Območne obrtne zbornice Idrija, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Idrija dne 11. 4. 2001, je skupščina Območne obrtne zbornice Idrija na svoji 6. seji dne 21. 12. 2005 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Idrija
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Idrija (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica, na obrtni, obrti podoben način ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,2% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,2% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 1,1% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in njihovega združevanja) v višini 3.700 SIT.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Idrija določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. marca in drugi obrok 30. septembra tekočega leta.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne zbornice Idrija.
VIII.
Območna obrtna zbornica Idrija pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX.
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu z določbami Zakona o davčni službi.
X.
Ta sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Idrija velja od 1. 1. 2005 dalje. Kolikor se bo višina in način plačevanja članarine spremenil, bo izdan nov sklep najpozneje do 31. decembra za naslednje leto.
Št. 15/1
Idrija, dne 21. decembra 2005
Predsednik
skupščine OOZ Idrija
Stanislav Eržen l.r.