Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

158. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, stran 436.

Na podlagi šestega odstavka 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja
1. člen
V Pravilniku o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04) se v 8. členu za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Nabor prepovedi, omejitev in zaščitnih ukrepov za posege v okolje iz prejšnjega odstavka je določen v prilogi 1 tega pravilnika.
(3) V aktu o zavarovanju vodovarstvenega območja se lahko za posamezno notranje vodovarstveno območje določi strožji ali blažji vodovarstveni režim, če to zahtevajo posebnosti obravnavanega območja, ugotovljene na podlagi izhodišč za opredelitev vodovarstvenega območja iz 4. člena tega pravilnika.«.
2. člen
V 11. členu se v prvem in drugem odstavku besedilo »Ne glede na prepovedi iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »Na notranjih območjih«.
3. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-35/2005
Ljubljana, dne 20. decembra 2005
EVA 2005-2511-0277
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje