Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

166. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu pokopališča v Borovnici, stran 452.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00, in Naš časopis, december 2005) je Občinski svet Občine Borovnica na 24. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu pokopališča v Borovnici
1. člen
V Odloku o ureditvenem načrtu pokopališča v Borovnici (Uradni list RS, št. 11/93) se 1. člen spremeni tako, da se namesto pike na koncu besedila postavi vejica in doda naslednje besedilo: »in spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta pokopališča v Borovnici, ki jih je izdelal Castrum d.o.o. Vrhnika, v novembru 2005.«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
(1) Ureditveni načrt je sestavljen iz besedila in grafičnega dela. Besedilo in grafični del lokacijskega načrta sta sestavni del tega odloka.
Besedilo UN obsega:
1. Predmet in namen UN,
2. Ocena stanja (ustvarjene in naravne danosti v prostoru),
3. Meja ureditvenega območja UN,
4. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
– opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji,
– opis načrtovanih posegov,
– lokacijski in tehnični pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo,
5. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja objektov nanjo,
6. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
7. Tolerance,
8. Faznost izvajanja UN.
Grafični del OLN obsega:
1. načrt namenske rabe prostora – izrez iz plana       list št.
2. katastrski načrt (načrt parcel)                 1
3. geodetski načrt stanja                      2
4. načrt ureditvenega območja                    3
5. načrt faznosti realizacije                    4
6. načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazi:
– umestitev v širšem prostoru                    5
– vplivov in povezav s sosednjimi območji,             6
– funkcionalna in oblikovna zasnova ureditve,            7
– prostorska ureditev – prikaz ceremonialnih poti          8
– situacija (lega objektov in potek omrežij komunalne
 in druge gospodarske infrastrukture)               9
– prikaz prostorske ureditve –
 razpored zelenih površin (prerez)                10
– dimenzioniranje in oblikovanje grobov              11
(2) Sestavni del lokacijskega načrta so tudi priloge, ki so določene s tem odlokom.
V celoti se črtajo členi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12 in nadomestijo z:
3. člen
(priloge ureditvenega načrta)
Priloge ureditvenega načrta so:
1. Povzetek za javnost
2. Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev
3. Obrazložitev in utemeljitev ureditvenega načrta
4. Strokovne podlage za pripravo ureditvenega načrta
5. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
6. Ocena stroškov za izvedbo obravnavane ureditve
7. Spis postopka priprave in sprejemanja ureditvenega načrta.
4. člen
(tolerance)
(1) Ob realizaciji ureditvenega načrta so dopustna odstopanja, če se z novimi rešitvami ne spreminja načrtovani videz območja in vplivi na okolje na območju ureditvenega načrta oziroma na sosednjih območjih.
(2) Dovoljena so odstopanja (pri pripravi izvedbene projektne dokumentacije) glede vrste in dimenzij grobov, v skladu z določili pokopališkega reda.
(3) Odstopanja od horizontalnih gabaritov načrtovanih objektov so lahko +- 10% vendar le na straneh, kjer niso določene gradbene linije ali odmiki. Odstopanja od vertikalnih gabaritov niso dovoljena.
(4) Dopustna so odstopanja od idejnih zasnov poteka posameznih komunalnih vodov pod pogojem, da niso v nasprotju z javnim interesom.
(5) Odstopanja od funkcionalne in oblikovne zasnove območja ni možno, razen z novelacijo ureditvenega načrta.
5. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
6. člen
(vpogled v LN)
Lokacijski načrt je na vpogled na Občini Borovnica in pri službah, pristojnih za urejanje prostora.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 066/3-24/6-370/05
Borovnica, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l.r.