Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

194. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1286/7 in parc. št. 1283/3, k.o. Anovec, in o zamenjavi predmetnih nepremičnin za nepremičnine parc. št. 938/3, parc. št. 937/2, parc. št. 937/3, parc. št. 936/2 in parc. št. 935/6, k.o. Anovec, in o nakupu nepremičnin parc. št. 1020/2, parc. št. 898/2 in parc. št. 896/3, k.o. Anovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 467.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 35. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1286/7 in parc. št. 1283/3, k.o. Anovec, in o zamenjavi predmetnih nepremičnin za nepremičnine parc. št. 938/3, parc. št. 937/2, parc. št. 937/3, parc. št. 936/2 in parc. št. 935/6, k.o. Anovec, in o nakupu nepremičnin parc.
št. 1020/2, parc. št. 898/2 in parc. št. 896/3,
k.o. Anovec, in o ustanovitvi javnega dobra
na predmetnih nepremičninah
I.
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 1286/7 – pot v izmeri 34 m2 in parc. št. 1283/3 – pot v izmeri 83 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižnem seznamu št. VII., k.o. Anovec, in sta javno dobro.
II.
Po ukinitvi javnega dobra na zgoraj navedenih nepremičninah in vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško se nepremičnini parc. št. 1286/7 in parc. št. 1283/3, k.o. Anovec zamenjata za nepremičnine parc. št. 938/3 – travnik v izmeri 87 m2, parc. št. 937/2 – travnik v izmeri 70 m2, parc. št. 937/3 – travnik v izmeri 17 m2, parc. št. 936/2 – pašnik v izmeri 124 m2 in parc. št. 935/6 – travnik v izmeri 14 m2, ki so vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 452, k.o. Anovec in so v lasti Pečnik Milana in Tatjane, Bohoričeva ulica 15, Krško, za vsakega v deležu do 1/2.
Po pravnomočno zaključenem postopku dedovanja Občina Krško kupi tudi nepremičnine parc. št. 1020/2 – travnik v izmeri 52 m2, parc. št. 898/2 – njiva v izmeri 18 m2 in parc. št. 896/3 – travnik v izmeri 26 m2, ki so vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 76, k.o. Anovec in so trenutno še v lasti pokojne Pleterski Jožefe, Kremen 14, Krško, v deležu do celote.
III.
Po zamenjavi in nakupu predmetnih nepremičnin, se vzpostavi javno dobro na nepremičninah parc. št. 938/3, parc. št. 937/2, parc. št. 937/3, parc. št. 936/2, parc. št. 935/6, parc. št. 1020/2, parc. št. 898/2 in parc. št. 896/3, k.o. Anovec, ki se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
IV.
Nepremičnine se zamenjajo in kupijo zaradi rekonstrukcije in prestavitve cestnega telesa, ki je v skladu z odlokom o kategorizaciji cest v Občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04), kategorizirano kot lokalna cesta (LC) pod št. 191081 – cesta Videm–Bučerca–Sremič–Videm.
V.
Zamenjava in nakup nepremičnin bosta izvedena po postopku in na način, ki ga določajo predpisi in v skladu z vrednostmi, ki jih je določil sodni izvedenec in cenilec in skupaj znašajo 126.991,80 SIT za nepremičnine, ki so v lasti Pečnik Milana in Tatjane, 36.360,90 SIT za nepremičnine, ki so v lasti Pleterski Jožefe in 127.179,00 SIT za nepremičnini, ki sta javno dobro.
VI.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-55/2002-O507
Krško, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.