Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

201. Program priprave lokacijskega načrta »Mozirske trate«, stran 474.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK) in 9. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo ZSO, št. 4/99, 01/00, 01/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 62/03) župan Občine Mozirje dne 9. 1. 2006 sprejme
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta »Mozirske trate«
1. člen
S tem programom priprave se določi programska izhodišča, vsebino strokovnih podlag, način priprave pridobitev strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta, ki dopolnjuje ureditev jedra naselja Mozirje.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Na območju občine so evidentirane potrebe po komunalno opremljenem območju za gradnjo, ki bo omogočila izvedbo sprejetega socialnega programa kot je gradnja varovanih bivalnih enot in izobraževalno varstvenega delovnega centra. Predvideno območje ureditve za gradnjo je v naravi travnik in predstavlja zaokroženo površino med obstoječo enodružinsko stanovanjsko gradnjo in potokom Trnavo, Mozirnico in Strugo. Zemljišče je še nepozidano in leži izven naselbinskega spomenika – trškega jedra občinskega središča Mozirje, predstavlja pa njegovo zaokrožitev na jugu strnjene pozidave in s predvideno ureditvijo zelenih površin do regionalne ceste povezavo z urejenim območjem Mozirskega gaja.
Podlaga za načrtovanje lokacijskega načrta je v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986–2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986–1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Mozirje (Uradno glasilo ZSO, št. 8/2000 in Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93, 109/01 in 103/04 ter Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin, št. 3/01), ki za obravnavano območje predvidevata izdelavo izvedbenega prostorskega akta.
3. člen
(predmet, vsebina, in programska izhodišča)
Predmet občinskega lokacijskega načrta je prostorska ureditev soseske varovanih stanovanj, oskrbnega centra, izobraževalno varstvenega delovnega centra in zelenih zunanjih površin ter vsa oprema z gospodarsko javno infrastrukturo. Prav tako pa se z ureditvijo območja rešuje odvajanje odpadnih in meteornih vod celotnega naselja Mozirje in poplavna varnost v spodnjem toku vodotokov Trnave, Mozirnice in Struge v vplivnem območju Savinje.
Vsebina lokacijskega načrta je določena s 23., 43., 73. in 139. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03 – popr.) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrste njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04), s pridobljenimi zaključki prve prostorske konference in z odločbo MOP glede celovite presoje vplivov na okolje.
Pri pripravi lokacijskega načrta se upošteva kontinuiteto urejanja naselja in se s ciljem pridobiti ustrezno ureditev območja, ki zaokrožuje pozidani rob naselja in ga poveže z urejenim zelenim pasom med regionalno cesto in Savinjo z na desnem bregu Savinje urejenim Mozirskim gajem. Sledi se programskim izhodiščem:
– intenzivne rabe nenazidanih zemljišč predvidenih za gradnjo
– vzpostavitve izboljšane gospodarske javne infrastrukture že zgrajenega dela naselja
– zagotavljanja kvalitetnega bivalnega okolja z ustrezno in racionalno gospodarsko infrastrukturo
– oblikovanja skladne oblikovne podobe naselja
– povezovanja urejenih zelenih površin ob robu pozidave s parkovno ureditvijo Mozirskega gaja na desnem bregu Savinje.
4. člen
(okvirno ureditveno območje)
Ureditveno območje obsega še nezazidano zemljišče ležeče med parcelnimi mejami na severu zgrajene zadnje vrste enodružinskih stanovanjskih objektov v smeri vzhod- zahod ter vodotokom Mozirnico na zahodu, Trnavo na vzhodu in Strugo na jugu, približne površine 10 000 m2. Z ureditvijo parcelnih mej se območje preoblikujejo v zaključeno zemljišče z natančno izmerjeno površino.
Poleg opredeljenega območja so sestavni del tudi zemljišča izven območja lokacijskega načrta, ki so potrebna za izvedbo omrežij gospodarske javne infrastrukture, potrebnih za komunalno opremljanje območja ureditev predvidenih z lokacijskim načrtom.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki sodelujejo pri izdelavi lokacijskega načrta)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave in načrtovanja podajo svoje smernice in k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta mnenje v skladu z 29. in 30. členom ZUreP-1 so:
1. JP Komunala Mozirje
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, Celje
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova 6, Celje
4. MOP – ARSO, Urad za upravljanje, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje
5. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, Celje
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana
7. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje
8. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat RS za delo Ljubljana, Gledališki trg 7, Celje
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest Celje, Lava 42, Celje
10. Elektro Turnšek d.o.o., Celje, Mariborska cesta 86, Celje
11. Telekom Slovenija, Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Lava 1, Celje
12. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, Celje
13. Krajevna skupnost Mozirje
14. Občina Mozirje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja in organov, se le-te pridobi v postopku.
Kolikor nosilci urejanja ne bodo podali svojih smernic in mnenj v predpisanem roku 30 dni, se bo štelo, da nimajo smernic in so rešitve predloga ustrezne oziroma z njo soglašajo, načrtovalec pa mora pri rešitvah ureditve in izdelavi lokacijskega načrta ter njegovih strokovnih podlag upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje prostorske ureditve zahtevajo predpisi in drugi akti.
Postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta vodi Občina Mozirje za pridobljeno strokovno rešitev v skladu s 1. in 3. točko 30. člena ZUreP-1, ki jo pripravi investitor.
Izdelovalca oziroma načrtovalca, ki mora izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za načrtovalca skladno s 158. členom ZUreP-1 in 130. členom ZGO-1, izbere investitor. Investitor in Občina v postopku priprave in sprejemanja lokacijskega načrta ter pri načrtovanju ureditve strokovno sodelujeta.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
Pripravljavec pridobi hidrološko hidravlično analizo za obravnavano območje in idejno zasnovo prestavitve primarnega kanalizacijskega voda s predvidenim razbremenilnikom na obravnavanem območju in ju da načrtovalcu oziroma investitorju na razpolago. Načrtovalec oziroma investitor financira in pripravi druge potrebne strokovne podlage določene z 20., 21., 22. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrste njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter vse potrebno gradivo za celovito presojo varstva okolja v kolikor bo po odločbi MOP-a to potrebno.
Pri izdelavi strokovnih podlag in načrtovanju lokacijskega načrta je potrebno upoštevati tudi:
– vse vsebinsko pomembne že izdelane strokovne podlage
– veljavni izvedbeni prostorski akt za območje, ki ga načrtovana ureditev dopolnjuje
– vsa strokovna gradiva in podatke sodelujočih nosilcev urejanja navedenih v 5. členu programa priprave.
7. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Lokacijski načrt bo izdelan na geodetskem posnetku po obliki in vsebini skladnem s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Pridobi ga investitor. Pri načrtovanju se bodo uporabile tudi druge podlage kot je DKN, DOF in temeljni topografski načrt, ki jih prav tako pridobi investitor in jih financira.
8. člen
(roki za pripravo lokacijskega načrta oziroma njegovih posameznih faz)
Dinamika priprave, sprejemanja in načrtovanja tega lokacijskega načrta je odvisna predvsem od investitorja, zato so navedeni roki posameznih aktivnosti v spodnji tabeli okvirni.
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|AKTIVNOSTI         |IZVAJALEC    |ZAČETEK/PREDVIDENO|OKVIRNI  |
|              |        |TRAJANJE     |KONEC   |
|              |        |AKTIVNOSTI    |      |
|              |        |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|priprava na načrtovanje   |Občina Mozirje |september 2005  |januar   |
|ureditve območja      |        |         |2006    |
|lokacijskega načrta     |        |         |      |
|              |        |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|Obvestilo o nameri izdelave |Občina Mozirje |1. december 2005 |8. januar |
|OLN za CPVO in prejeta   |        |         |2006    |
|odločba           |        |         |      |
|              |        |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|hidrološka študija in    |Občina Mozirje |septembre 2005  |januar   |
|potrebna geodetska podlaga |        |         |2006    |
|              |        |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|idejna zasnova       |Občina Mozirje |oktober 2005   | marec   |
|razbremenilnika primarnega |        |         |2006    |
|kanalizacijskega omrežja in |        |         |      |
|zasnova prestavitve le tega |        |         |      |
|              |        |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|Priprava predloga programa |Občina Mozirje |januar 2006    |januar   |
|priprave          |        |         |2006    |
|              |        |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|Sprejet program priprave in |Župan občine  |9. januar 2006  |januar   |
|objava v uradnem glasilu  |Mozirje     |         |2006    |
|              |        |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|Izbor strokovne organizacije|investitor-   |20 dni      | januar  |
|za načrtovanje OLN, njegovih|načrtovalec   |         |2006    |
|strokovnih podlag in v   |        |         |      |
|kolikor je potrebno tudi za |        |         |      |
|okoljsko poročilo in njegovo|        |         |      |
|revizijo          |        |         |      |
|              |        |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|Priprava gradiva za     |Občina Mozirje, |10 + 30 dni    |februar  |
|pridobitev smernic in    |investitor-   |         |2006    |
|pridobitev smernic     |načrtovalec   |         |      |
|              |        |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|Izdelava strokovnih podlag |investitor-   |90 dni      |marec 2006 |
|in izdelava OLN z      |načrtovalec   |         |      |
|variantnimi rešitvami ter  |        |         |      |
|okoljsko poročilo      |        |         |      |
|              |        |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|II. prostorska konferenca  |Občina Mozirje s|14 dni pred    |april 2006 |
|              |sodelovanjem  |javno       |      |
|              |načrtovalca   |razgrnitvijo   |      |
|              |        |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|Sprejem sklepa o 30-dnevni |Občina Mozirje |14 dni      | april   |
|javni razgrnitvi      |občinski svet  |         |2006    |
|dopolnjenega gradiva s   |        |         |      |
|priporočili druge prostorske|        |         |      |
|konference in obrazložitvijo|        |         |      |
|izbrane rešitve       |        |         |      |
|              |        |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|Naznanilo lastnikom zemljišč|Občina Mozirje |         |maj 2006  |
|v območju urejanja in    |        |         |      |
|njegovem vplivnem območju  |        |         |      |
|ter obvestilo o javni    |        |         |      |
|razgrnitvi v uradnem glasilu|        |         |      |
|najmanj 8 dni pred javno  |        |         |      |
|razgrnitvijo        |        |         |      |
|              |        |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|Javna razgrnitev z javno  |Občina Mozirje, |30 dni      |maj- junij |
|obravnavo in obrazložitvijo |investitor-   |         |2006    |
|izbora rešitve ureditve   |načrtovalec   |         |      |
|              |        |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|Priprava gradiva za     |Občina Mozirje, |5 dni       |junij 2006 |
|oblikovanje stališč do   |investitor-   |         |      |
|pripomb           |načrtovalec   |         |      |
|              |        |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|Priprava na občinski svet, |Občina Mozirje |15 dni      |julij 2006 |
|oblikovanje stališč do   |        |         |      |
|pripomb in obravnava    |        |         |      |
|predloga na občinskem svetu |        |         |      |
|              |        |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|Izdelava predloga OLN    |načrtovalec   |5 dni       |julij 2006 |
|              |        |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|Pridobitev mnenj k predlogu |Občina Mozirje, |30 dni      |avgust   |
|              |investitor-   |         |2006    |
|              |načrtovalec   |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|Izdelava dopolnjenega    |načrtovalec   |5dni       |avgust   |
|predloga          |        |         |2006    |
|              |        |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|Priprava gradiva za     |Občina Mozirje, |20 dni      |september |
|obravnavo na občinskem svetu|investitor-   |         |2006    |
|in sprejem predloga     |načrtovalec   |         |      |
|              |        |         |      |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
|Objava v Uradnem listu   |Občina Mozirje |10 dni      |september- |
|              |        |         |oktober  |
|              |        |         |2006    |
+----------------------------+----------------+------------------+-----------+
9. člen
(obveznosti financiranja izdelave lokacijskega načrta in njegovih strokovnih podlag)
Načrtovanje lokacijskega načrta in še potrebni njegovih strokovnih podlag so v breme investitorja razen geodetskih podlag za potrebe hidrološke študije, hidrološka študija in idejna zasnova razbremenilnika s prestavitvijo primarnega kanalizacijskega voda, ki poteka preko območja načrtovane ureditve.
10. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po njegovi objavi.
Št. 350-03/05-24
Mozirje, dne 9. januarja 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.