Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, stran 480.

Na podlagi prvega odstavka 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03) je Občinski svet Občine Prevalje na 24. seji dne 29. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
1. člen
Spremeni in dopolni se 12. člen Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje (Uradni list RS, št. 73/05, 75/05 – popr.) tako, da se na novo glasi:
»Dejavnost zavoda je:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
– M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– M/80.410 Dejavnost vozniških šol
– M/80 421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
– K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
      svetovanje, razen revizijske dejavnosti
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– H/55.510 Dejavnost menz
– H/55.520 Priprava in dostava hrane
– O/92.511 Dejavnost knjižnic.«
2. člen
Spremeni se 33. člen odloka tako, da se na novo glasi:
»Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Prevalje veljati Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje št. 64-2/99-7 z dne 6. 5. 1999 (Uradni list RS, št. 47/99).
Z dnem vpisa pripojitve v sodni register preneha na območju Občine Prevalje veljati Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Prevalje št. 153-03/00-2/7 z dne 7. 5. 2000 (Uradni list RS, št. 64/00).«
3. člen
Spremeni se 36. člen odloka tako, da se na novo glasi:
»Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od dneva vpisa pripojitve v sodni register Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03204-0010/2003-11
Prevalje, dne 29. decembra 2005
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.