Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah, stran 480.

Na podlagi 1 in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, 29/65, 12/69, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91, 57/99), 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04 in 44/05), 21. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 17. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o komunalnih taksah
1. člen
Spremeni in dopolni se Odlok o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 56/96, 70/97 in 20/00).
2. člen
V 7. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za taksne predmete, za katere se plačuje letna taksa ali so trajnega značaja, se taksna obveznost odmeri na podlagi podatkov preteklega leta, če taksni zavezanec v prvem mesecu tekočega leta ne prijavi sprememb taksne obveznosti. Sprememba taksne obveznosti po preteku roka iz prvega odstavka se upošteva od dneva prijave spremembe.«.
Besedilo drugega odstavka postane besedilo tretjega odstavka.
3. člen
Razveljavi se besedilo 13. člena in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki zaposluje druge osebe:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
– če uporablja taksni predmet pred pridobitvijo dovoljenja brez plačila komunalne takse,
– če ne prijavi pravočasno spremembe, ki vplivajo na odmero takse.
Z globo 50.000,00 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki zaposluje druge osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo 30.000,00 SIT se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki ne zaposluje drugih oseb in fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-417-2/96
Ribnica, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l.r.