Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

214. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, stran 484.

Na podlagi 140. člena Ustave Republike Slovenije ter 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 24. redni seji sveta dne 30. 11. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o stimulaciji študentov Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za dodeljevanje stimulacij študentov na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. člen
Sredstva stimulacij se zagotovijo v občinskem proračunu.
I. MERILA ZA PODELJEVANJE STIMULACIJ
3. člen
Stimulacije se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
4. člen
Pri podeljevanju stimulacij se upoštevata vpis v višji letnik na višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih zavodih za tekoče študijsko leto, začenši od 1. 10. 2005, naprej ter uspešno opravljena diploma ali magisterij.
5. člen
Višina stimulacije se vsako leto uskladi z rastjo cen v preteklem letu in velja za celo leto.
6. člen
Višina stimulacije se razlikuje glede na stopnjo študija (visokošolski, univerzitetni).
7. člen
Stimulacija ob diplomi je enaka vrednosti stimulacije desetih izpitov izrednega študija glede na stopnjo študija.
Stimulacija ob magisteriju je enaka vrednosti stimulacije dvajsetih izpitov izrednega univerzitetnega študija.
Stimulacija ob doktorski disertaciji je enaka vrednosti stimulacije tridesetih izpitov izrednega univerzitetnega študija.
Posebna stimulacija pripada študentom, ki opravljajo diplomsko, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo, ki je neposredno vezana na območje Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
Višino posebne stimulacije na podlagi vloge študenta določi občinski svet.
II. PODELJEVANJE STIMULACIJ
8. člen
Ob izplačilu stimulacije je potrebno predložiti:
– dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici;
– dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto;
– potrdilo o opravljenih izpitih;
– dokazilo o zaključku študija (fotokopijo diplome ali magisterija).
Čas izplačevanja stimulacije za opravljene izpite je ob koncu študijskega leta.
Stimulacije iz 7. člen se izplačajo po opravljeni diplomi, magisteriju oziroma doktorski disertaciji.
9. člen
O dodelitvi stimulacije odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo se lahko vlagatelj pritoži pri županu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
Podatki o študentu se hranijo v skladu z Zakonom o varovanju tajnih podatkov.
10. člen
Študent ni upravičen do stimulacije:
– če ne pridobi pogojev za vpis v naslednji letnik;
– če se ponovno vpisuje v isti letnik, v katerega se je vpisal pogojno v predhodnem študijskem letu ter pridobil nagrado;
– če ponavlja letnik študija.
11. člen
Študent mora nagrado vrniti, če je navajal neresnične podatke ali predložil lažno potrdilo o vpisu v naslednji letnik.
12. člen
Neupravičeno dobljeno nagrado skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi mora študent vrniti v roku enega leta, računajoč od dneva, ko mu je bila izplačana.
13. člen
Višina stimulacije rednim študentom za opravljeni izpit znaša neto:
  višješolski, visokošolski program    univerzitetni program
      4.000,00 SIT           5.000,00 SIT
Višina stimulacije izrednim študentom za opravljeni izpit znaša neto:
  višješolski, visokošolski program   univerzitetni program
       5.000,00 SIT           6.000,00 SIT
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 64000-00001/2005
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 30. novembra 2005
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.