Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

193. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1286/8, k.o. Anovec, in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 955/7 in parc. št. 955/8, k.o. Anovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 467.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 35. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1286/8, k.o. Anovec, in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 955/7 in parc. št. 955/8, k.o. Anovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1286/8 – pot v izmeri 9047 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem seznamu št. VII., k.o. Anovec, in je javno dobro.
II.
Po ukinitvi javnega dobra na zgoraj navedeni nepremičnini in vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško se nepremičnina parc. št. 1286/8, k.o. Anovec, zamenja za nepremičnini parc. št. 955/7 – travnik v izmeri 12 m2 in parc. št. 955/8 – travnik v izmeri 11 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 462, k.o. Anovec, in sta v lasti Mlakar Marjana, Kremen 31a, Krško v deležu do celote.
III.
Po zamenjavi predmetnih nepremičnin, se na nepremičninah parc. št. 955/7 in parc. št. 955/8, k.o. Anovec, vzpostavi javno dobro, ki se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
IV.
Nepremičnine se zamenjajo zaradi rekonstrukcije in prestavitve cestnega telesa, ki je v skladu z odlokom o kategorizaciji cest v Občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04), kategorizirano kot lokalna cesta (LC) pod št. 191081 – cesta Videm–Bučerca–Sremič–Videm.
V.
Zamenjava nepremičnin bo izvedena po postopku in na način, ki ga določajo predpisi in v skladu z vrednostmi, ki jih je določil sodni izvedenec in cenilec in znašajo 4.884,30 SIT za parc. št. 955/7 k.o. Anovec, 4.477,28 SIT za parc. št. 955/8 k.o. Anovec in 17.392,00 SIT za parc. št. 1286/8 k.o. Anovec.
VI.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-103/2004-O507
Krško, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.