Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

172. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Ob Savi, stran 455.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK), ter 10. in 33. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je župan Občine Jesenice sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta Ob Savi
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
ZA PRIPRAVO
Območje lokacijskega načrta ob Savi je locirano od kompleksa Dinosa Jesenice do cestnega podvoza proti Podmežakli, ter zajema površine med Prešernovo cesto in reko Savo Dolinko.
Predmet obdelave je celotno območje, kjer stoji Dinos, železniška stanovanja, objekti Gradisa, območje komunalnega podjetja JEKO-IN, do vzhodnega dela, ki je zapuščen in propada (vrnjeno v denacionalizacijskem postopku). Na tem območju so locirani tudi poslovni objekt Donit, v katerega se je pred kratkim preselil obrat polnilnice karavanške vode Julijana, skladišča, ki so v uporabi ter objekt verske skupnosti. Območje leži na jugozahodnem delu mesta Jesenice. Zaradi svoje lege je primerno za reurbanizacijo.
Strateški prostorski akti Občine Jesenice območje Ob Savi opredeljujejo kot ureditveno območje J2/M2 – mešano območje ter predvidevajo izdelavo izvedbenega prostorskega akta. V območja mešane rabe (M) je predvideno, da se bodo usmerjale manjše proizvodne dejavnosti (manjši obseg, manjši vplivi), oskrbne in storitvene dejavnosti, prav tako poslovni prostori drugih dejavnosti ter izjemoma v območju med Dinosom in Gradisom tudi stanovanjska gradnja.
Dominvest d.o.o. Jesenice, je v skladu s pooblastilom naročnika Gradis skupina G, d.d., na Občino Jesenice, Oddelek za okolje in prostor vložil pobudo za začetek postopka priprave občinskega lokacijskega načrta Ob Savi. Iz pobude je razvidno, da ima pobudnik interes zgraditi nove stanovanjske objekte, s približno 100 stanovanji (vmes tudi energetsko varčni objekt), na mestu predhodno odstranjenih samskih domov ter posodobiti obstoječo betonarno, ostale proste površine pa nameniti sorodnim dejavnostim. Nadalje je razvidno, da ima Jeko-in, d.o.o namen graditi reciklažno dvorišče ob obstoječem komunalnem kompleksu skupaj z Dinosom. Območje Dinosa na zahodnem delu je zaključeno, saj je Dinos svojo dejavnost povsem prilagodil novim prostorskim in okoljskim potrebam. Kar pa se tiče območja obstoječih stanovanjskih objektov ter vzhodnega dela (Donit, Gorenjka), se predvideva ureditev obstoječih objektov z obstoječo namembnostjo ob hkratni dopolnitvi z parkovnimi in rekreacijskimi vsebinami.
Občina Jesenice je pobudo proučila ter ugotovila, da vložena pobuda načeloma ni v nasprotju s širšimi usmeritvami v prostor ter, da je v skladu, tako z prostorskim planom in urbanistično zasnovo mesta Jesenice, kot tudi programsko zasnovo za zazidalni načrt Ob Savi.
Pravne podlage za pripravo občinskega lokacijskega načrta so, oziroma pobuda Gradisa je utemeljena v:
– Prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice s spremembami in dopolnitvami (U.V.G., št. 20/86 in 8/88, ter Uradni list RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98, 41/99 ter 113/04);
– Odloku o Urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št. 107/99);
– Programskih zasnovah za zazidalni načrt Ob Savi; Atelje Prizma, d.o.o. Jesenice; december 2001;
– Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK);
– Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04);
– Statutu Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01).
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA
Predmet lokacijskega načrta je izdelava OLN Ob Savi v skladu z določili Zakona o urejanju prostora ter Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter njihovih strokovnih podlag oziroma določitev urbanistične in krajinske rešitve prostorske ureditve, lokacijskih in tehničnih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo objektov ter drugih pogojev, zahtev in ukrepov za izvedbo načrtovane prostorske ureditve za ureditveno območje J2/M2 Ob Savi.
Programska izhodišča po posameznih enotah:
– Območje Dinosa (skrajno zahodno) je zaključeno in se kot tako vnese v prostorski dokument, saj je Dinos nedavno svojo dejavnost povsem prilagodil novim prostorskim in okoljskim potrebam in zahtevam.
– Območje stanovanj oziroma stanovanjski objekti »Železnica« je dejstvo, kjer lahko s prostorskim dokumentom predpišemo poenotenje pri posegih in pravila ter pogoje za posege.
– Na območju obstoječih samskih domov oziroma Gradis – stanovanjski del se predvideva izgradnjo neprofitnih stanovanj in bivalnih enot. Skupaj je predvideno cca 100 stanovanj. Del stanovanj (en objekt) se bo gradil kot vzorčno-energetsko varčni objekt (zato je treba dvema objektoma zagotoviti identične pogoje in lokacijo). Gradnja stanovanj se bo izvajala fazno. Predvideni objekti so dimenzij 14 x 39 m (±1 m) in višine max. K, P + 3. V enem od objektov se lahko predvidijo površine tudi za oskrbo in storitve (terciarne dejavnosti). V območju novih objektov je predvideno zadostno število novih parkirnih mest za predvidenih 100 stanovanj (vsaj 1,5 PM/stanovanje).
– Lastnik parcel Gradis, na katerih je zunanje skladišče opažev, je zaradi tehnoloških posodobitev ter spremenjene organiziranosti, svojo osnovno dejavnost racionalno razporedil na bistveno manjšem prostoru. Proste površine pa namenja delovanju proizvodnim sorodnim dejavnostim, in sicer: ključavničarstvo bo v proizvodni hali tlorisne dimenzije 20 x 30 m, višine 6 m z mostnim žerjavom; oblikovanje kovin bo v proizvodni hali tlorisne dimenzije 20 x 25 m, višine 6 m, višinskega gabarita P+1 (v nadstropju bodo pisarne); poslovno prodajni objekt bo prodajni prostor s pisarnami skupne površine 600 m2.
– Betonarna oziroma priprava frakcij in delavnice se ne spreminjajo oziroma se le posodobijo.
– V osrednjem delu – med Gradisom in reciklažnim dvoriščem – je predvidena možnost (koridor) prečne povezave s Podmežaklo preko parkovnih površin.
– V obstoječi del območja Jeko-in se vnese predvideni silos za sol ob obstoječem pokritem skladišču soli za posipanje in vzdrževanje cest v zimskem času. Medtem ko je na zahodnem delu območja predvideno reciklažno dvorišče skupaj z Dinosom, za kar obstoja projektna naloga in so podane prostorske zahteve.
– V vzhodnem delu območja, ki zajema objekte Gorenjke in Donita, se predvideva ureditev obstoječih objektov z obstoječo namembnostjo (cerkev), prodajno skladiščne površine (Robis), hkrati pa dopolnjuje parkovne in rekreacijske vsebine območja, ki jih predstavlja zelena peš povezava s Prešernove ceste proti športni hali Podmežakla.
– V skrajnem vzhodnem delu se predvideva umestitve več manjših obrtnih in storitvenih delavnic (velikosti okrog 150 m2), ki bi se uredile za manjše d.o.o.. Zasnovane bi bile kot sprejemni prostor, delavnica in sanitarije (v primeru storitvene dejavnosti lahko tudi sprejemni prostor, skladišče in sanitarije). Dejavnosti, ki bi jih lahko umestili so od obrti (zlatar, urar, čevljar …) do storitev (računalništvo, računovodski servis, vizuelne komunikacije, mobilna telefonija …). Na območju nekdanje Gorenjke, kjer ima svoja skladišča Robis, se nadstrešnice porušijo in objekt adaptira oziroma rekonstruira v sodobnejšo in predvsem funkcionalnejšo skladiščno – prodajno zasnovano zgradbo, s parkirišči in manipulativnimi površinami, ki bodo omogočale boljši izkoristek površin.
Dne 28. 12. 2005 je Občina Jesenice skladno z 28. členom ZUreP-1 sklicala prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti, glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum ter kraj in čas zbora konference je Občina Jesenice objavila v dveh sredstvih javnega obveščanja, in sicer v Gorenjskem glasu, Radiu Triglav ter na internetni strani Občine Jesenice.
Z vabilom z dne 20. 12. 2005 so bili uradno vabljeni nosilci urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave. Predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti so bili vabljeni preko sredstev javnega obveščanja.
Priporočila in usmeritve sta na prostorski konferenci podala predstavnika Elektro Gorenjske in Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, katerih usmeritve se proučijo v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta.
Strokovne podlage iz V. točke tega programa priprave ter občinski lokacijski načrt se v vseh fazah izdelajo v skladu z ZUreP-1 in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje z odločbo št. 35409-111/2005-JL z dne 25. 11. 2005 ugotovilo, da predmetna prostorska ureditev ne obsega posegov za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje. Nadalje je ugotovilo, da območje posega leži izven daljinskega vpliva posega na varovana območja in izvedba prostorske ureditve nanje ne bo imela pomembnega vpliva. V skladu z navedenim v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta Ob Savi ni potrebno izvesti postopka celovite presoje njegovih vplivov na okolje.
III. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
Območje OLN Ob Savi zajema zemljišča s parc. št. 567, 570, 583,582, 586/1, 586/2, 587, 586/3, 588, 586/4, 586/1, 589, 590, 591, 1403/1, 1403/2, 586/5, 592/3, 592/1, 592/11, 592/2, 592/4, 592/5, 592/9, 592/10, 592/6, 592/12, 591/4, 593/2, 593/3, 591/5,593/1, 1392/1, 597, 591/5, 591/1, 594, 591/4, 591/2, 591/3, 596, 595/3, 1458, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 615, 617, 616, 622, 619, 620. Vse parcele so v k.o. Jesenice. Na severni strani je območje omejeno z železnico, na južni strani z reko Savo Dolinko ter se razteza na zahodu od objektov Dinosa ter na vzhodu do cestnega podvoza, ki povezuje center Jesenic z Podmežakljo.
IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z Zakonom o urejanju prostora predstavljajo nosilce urejanja prostora in v konkretnem postopku priprave občinskega lokacijskega načrta odločajo ali soodločajo o zadevah urejanja prostora, so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Kranj
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Gorenjske
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Zg. Save
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Urad za okolje
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
– Družba za avtoceste v Republike Slovenije, d.d.
– Javna agencija za železniški promet RS
– ELES – Elektro Slovenije, d.o.o.
– Elektro Gorenjska, d.d., Kranj, OE Distribucija električne energije
– Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja zahod
– Telesat, d.o.o. Jesenice
– Javno podjetje JEKO-IN d.o.o.
– Občina Jesenice, Komunalna direkcija
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Postopek priprave lokacijskega načrta vodi Oddelek za okolje in prostor Občine Jesenice.
Pobudnik priprave lokacijskega načrta je Dominvest Jesenice, d.o.o., C. m. Tita 18, Jesenice.
Naročnik vseh strokovnih podlag in lokacijskega načrta je Gradis skupina G, d.d., Šmartinska cesta 134a, Ljubljana.
Načrtovalec lokacijskega načrta je Atelje Prizma, d.o.o., C. m. Tita 7, Jesenice, katerega je izbral naročnik.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemana OLN Ob Savi (v fazi predloga ali usklajenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
V. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG ZA NAČRTOVANJE
Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo nalog s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
Pred izdelavo predloga lokacijskega načrta mora investitor zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– preveritev programskih izhodišč iz programske zasnove;
– analiza fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora, problemov, ki izhajajo iz dosedanjega prostorskega razvoja (analiza stanj in teženj v prostoru), ugotovitev novih razvojnih potreb, teženj in različnih pobud na obravnavanem območju, analiza možnosti glede načrtovane prostorske ureditve (analiza razvojnih možnosti), analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora, vrednotenje ter priprava predloga strokovnih rešitev (študija ranljivosti okolja);
– analizo in vrednotenje prostora, predvsem naravnih lastnosti prostora, povezanih s predlagano ureditvijo (geomorfološke, hidrološke, geološke razmere, krajinske značilnosti odprtega prostora ter druge naravne značilnosti) položaj območja znotraj urbane strukture mesta, navezava na obstoječe prometno in komunalno omrežje, valorizacijo vplivov in soodvisnost s kontaktnimi območji;
– analizo smernic nosilcev urejanja prostora in relevantnih predpisov;
– strokovne rešitve načrtovane prostorske ureditve, izdelane na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– strokovne rešitve posameznih elementov prostorske ureditve, izdelane kot samostojni načrt, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– strokovne rešitve nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe prometne ureditve;
– strokovne rešitve novih oziroma rešitve zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– strokovne rešitve rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravno in kulturno dediščino;
– strokovne rešitve rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic;
– poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje v skladu s predpisi;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
VI. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne rešitve bo pridobil naročnik oziroma po njegovem pooblastilu načrtovalec lokacijskega načrta. Variantne rešitve ne bodo izdelane, ker zaradi prostorskih, tehničnih in vsebinskih dejavnikov niso smiselne. Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora ter izdelanih strokovnih podlag se predlagana načrtovana ureditev optimizira.
VII. NAVEDBA IN NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH PODLAG
Geodetski načrt v ustreznem merilu in izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) kot tudi morebitne druge potrebne geodetske, topografske in digitalne ortofoto podlage pridobi naročnik.
VIII. ROKI ZA PRIPRAVO
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
Načrtovalec v soglasju z pripravljavcem zagotovi gradivo za pridobitev smernic, najmanj situativni prikaz prostorske ureditve s tehničnim poročilom, v roku 5 dni po sprejemu tega programa priprave.
Pripravljavec pridobi smernice za načrtovanje s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge, v nasprotnem se šteje, da nimajo pogojev za izdelavo OLN.
Načrtovalec izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-teh in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 15 dneh po prejemu vseh smernic.
Pripravljavec in naročnik potrdita usmeritve za načrtovane prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu usklajenih usmeritev.
Izdelava strokovnih podlag in predloga lokacijskega načrta
Načrtovalec in naročnik zagotovita izdelavo vseh strokovnih podlag iz V. točke tega programa priprave v roku 20 dni po prejemu stališč do priporočil prostorske konference.
Načrtovalec pripravi predlog lokacijskega načrta v roku 20 dni po prevzemu vseh strokovnih podlag.
Pripravljavec in naročnik podata morebitne pripombe v roku 15 dni.
Načrtovalec izdela dopolnjen predlog lokacijskega načrta v 15 dneh po posredovanju pripomb s strani pripravljavca in naročnika.
Druga prostorska konferenca
Načrtovalec pripravi in dostavi dopolnjen predlog lokacijskega načrta in gradivo za drugo prostorsko konferenco v 5 dneh po prejemu pripomb, pripravljavca in naročnika, na predlog lokacijskega načrta.
Pripravljavec organizira drugo prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Po potrebi pripravljavec ob sodelovanju načrtovalca zavzame stališča do priporočil prostorske konference.
Javna razgrnitev in javna obravnava
Župan Občine Jesenice s sklepom odredi javno razgrnitev predloga lokacijskega načrta na Občini Jesenice ter Krajevni skupnosti Podmežakla.
Javna razgrnitev traja 30 dni.
Pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavno na sedežu Občine Jesenice.
Pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave najmanj z objavo v Uradnem listu RS ter v enem lokalnem mediju.
V času javne razgrnitve se predlog lokacijskega načrta obravnava tudi na Občinskem svetu Občine Jesenice.
Pripravljavec v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov. Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s potekom javne razgrnitve.
Predlog strokovnih stališč in odgovorov na pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve, pripravi načrtovalec, v sodelovanju s pripravljavcem in naročnikom.
Rok za pripravo stališč in odgovorov na pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve, je 20 dni po končani razgrnitvi.
Župan Občine Jesenice po predhodnem mnenju pristojnega odbora občinskega sveta odloči o upoštevanju pripomb in predlogov, v roku 15 dni po prejetju strokovnih stališč ter predhodnih mnenj.
Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju lokacijskega načrta s stališči do pripomb in predlogov v roku 7 dni po sprejetju stališč do pripomb.
Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta
Naročnik zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 15 dneh po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
Načrtovalec izdela dopolnjen predlog lokacijskega načrta kot tudi zagotovi gradivo za pridobitev mnenj v 30 dneh po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge, v nasprotnem se šteje, da nimajo pripomb.
Načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta v 15 dneh po prevzemu mnenj ter ga posreduje pripravljavcu in naročniku v potrditev.
Sprejem odloka na občinskem svetu
Župan Občine Jesenice posreduje usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta Občinskemu svetu Občine Jesenice v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc, stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
Občinski svet Občine Jesenice sprejme lokacijski načrt z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Načrtovalec pripravi končni elaborat v roku 14 dni po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
IX. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Naročnik, Gradis skupina G, d.d., zagotovi sredstva za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in lokacijskega načrta.
Pripravljavec, Občina Jesenice, zagotovi sredstva, ki so potrebna za izvedbo postopka (pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, objave sklicev prostorskih konferenc in druge potrebne javne in uradne objave).
X. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-15/2005
Jesenice, dne 6. januarja 2006
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.