Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

95. Zakon o notariatu (uradno prečiščeno besedilo) (ZN-UPB2)
96. Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (uradno prečiščeno besedilo) (ZZDT-UPB1)
97. Zakon o gostinstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGos-UPB1)
98. Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin (uradno prečiščeno besedilo) (ZIPleK-UPB1)

Sklepi

99. Sklep o imenovanju petih članic oziroma članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
100. Sklep o imenovanju šestnajstih članic oziroma članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alinee šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
101. Sklep o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

102. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

103. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Naklo
104. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Ponikve–Hrastje
105. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Pluska–Ponikve
106. Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju
107. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
108. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju kontrole izvoza blaga z dvojno rabo
109. Uredba o dopolnitvah Uredbe o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave

Sklepi

110. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2006

MINISTRSTVA

111. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
112. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2006
113. Pravilnik o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
114. Pravilnik o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
115. Pravilnik o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja gospodarstva v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
116. Pravilnik o začasni uvrstitvi delovnega mesta direktorja s področja gasilsko reševalne dejavnosti v plačni razred znotraj razponov plačnih razredov
117. Pravilnik o oceni tveganja za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje
118. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Navodila o seznamu organov tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju obveznih pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil, in o načinu preveritve teh listin
119. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnikov s področja elektronskih komunikacij
120. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi liste zborničnih oziroma ministrskih članov in liste sindikalnih članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
121. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a št. 87 o določitvi cene za enoto storitve z začetkom uporabe od 1. januarja 2006
122. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a št. 88 o določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh z začetkom veljavnosti 1. januarja 2006
123. Register o spremembah in dopolnitvah Registra biocidnih pripravkov
124. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec december 2005
138. Sklep o javni razgrnitvi predloga strokovne rešitve poteka trase prenosnega plinovoda M2/1 Trojane–Vodice pri Ljubljani, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila in sklic 2. prostorske konference
139. Pravilnik o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco
140. Pravilnik o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja okolja in prostora v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
141. Pravilnik o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
142. Pravilnik o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja lokalne samouprave in regionalne politike v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

125. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2005
126. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2005

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

127. Spremembe in dopolnitve Stališča 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu
128. Sklep o določitvi osnove in stopnje članarine Območni obrtni zbornici Lendava za leto 2006
129. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Tržič

OBČINE

Brežice

130. Sklep o spremembah Sklepa o pravilih o odsotnostih in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcih Občine Brežice
131. Sklep o cenah storitev za programe v vrtcih Občine Brežice

Hrpelje-Kozina

132. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2006

Koper

133. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper

Ljubljana

134. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška

Mozirje

135. Odlok o lokacijskem načrtu Krahelnovo

Zavrč

136. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2006
137. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Zavrč

POPRAVKI

143. Popravek Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Cankova
144. Popravek Sklepa o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2006
145. Popravek Sklepa Občinskega sveta Občine Črnomelj o ukinitvi statusa javnega dobra
146. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
147. Popravek Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2006
148. Popravek Sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Kog
149. Popravek Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2006
150. Preklic objave Sklepa o določitvi vrednosti točke in vrednosti pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca statutov sindikatov

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti