Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in splošnih pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega omrežja, stran 478.

Na podlagi 3., 7. in 55. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., in 51/04), 3. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti (Uradni list RS, št. 66/05) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03) je Občinski svet Občine Prevalje na 24. seji dne 29. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in splošnih pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega omrežja
1. člen
S tem odlokom se usklajuje Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in splošnih pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 7/02 in popr. 10/02, v nadaljevanju: Odlok) z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (Uradni list RS, št. 51/04).
V vseh določbah, kjer je citiran energetski zakon, se dopolnijo navedbe uradnih listov tako, da se jim doda številka 51/04.
Besedna zveza »izvajalec distribucije plina« se v celotnem besedilu Odloka nadomesti z besedno zvezo »sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina«.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 1. člena Odloka tako, da se glasi:
»(1) Ta Odlok ureja način izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (v nadaljevanju: javni službi) v Občini Prevalje (v nadaljevanju: občina), še posebej pa:
– pogoje za zagotavljanje storitev sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina,
– pravice in obveznosti uporabnikov omrežja in tarifnih odjemalcev,
– način financiranja javnih služb,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb,
– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje javnih služb.«
Črta se drugi odstavek 1. člena Odloka.
3. člen
Spremeni se 2. člen Odloka tako, da se glasi:
»(1) Dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem se v občini opravljata kot izbirni lokalni gospodarski javni službi.
(2) Javna služba dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja obsega:
– izvajanje distribucije zemeljskega plina,
– upravljanje, obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja tako, da je zagotovljena dolgoročna zmogljivost omrežja, ki omogoča priključitev in dostop do omrežja ter povezavo s prenosnim omrežjem zemeljskega plina,
– zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom,
– priključevanje energetskih objektov in naprav uporabnikov na omrežje v skladu s splošnimi pogoji za dobavo in odjem,
– omogočanje dostopa do distribucijskega omrežja,
– zagotavljanje sistemskih storitev,
– pripravo in izvajanje sistemskih obratovalnih navodil in splošnih pogojev za dobavo in odjem.
(3) Dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem obsega:
– zagotavljanje zemeljskega plina predpisane kvalitete tarifnim odjemalcem pod splošnimi pogoji,
– prodajo zemeljskega plina tarifnim odjemalcem v skladu s tarifnim sistemom,
– informiranje tarifnih odjemalcev o gibanjih in značilnostih njihove porabe.
(4) Izvajalec javnih služb iz prvega odstavka tega člena mora poleg dejavnosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena opravljati tudi vse naloge in dejavnosti, ki so z, v tem členu navedenimi dejavnostmi javnih služb, neločljivo povezane.
Izbirni lokalni gospodarski javni službi dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, sta v nadaljevanju tega Odloka označeni pod skupnim imenom – distribucija zemeljskega plina.«
4. člen
V drugem odstavku 6. člena Odloka se pika nadomesti z vejico in se doda naslednje besedilo:
»daje smernice in mnenja na prostorske akte, skladno s predpisi o urejanju prostora ter obvešča ministrstvo, pristojno za energijo, o projektnih pogojih, če so le ti določeni za objekte z letno porabo zemeljskega plina, večjo od pet milijonov m3.«
5. člen
V 10. členu se besedilo »licenco za opravljanje distribucije in dobave zemeljskega plina in upravljanje distribucijskega omrežja« nadomesti z naslednjim besedilom:
»licenco za dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in licenco za dobavo, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z zemeljskim plinom«.
6. člen
V naslovu V. poglavja se črta beseda »splošni«.
7. člen
Spremeni se 21. člen Odloka tako, da se glasi:
»Izvajalec distribucije plina je dolžan omogočiti dostop do omrežja upravičenim odjemalcem na način in pod pogoji, kot jih določa Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 in 51/04) in s smiselno uporabo Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 97/04 in 8/05).«
8. člen
Spremeni se drugi odstavek 22. člena Odloka tako, da se glasi:
»Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina izda po javnem pooblastilu sistemski operater po predhodnem soglasju Agencije za energijo.«
V 22. členu Odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja sprejme v skladu s 70. členom energetskega zakona sistemski operater na podlagi soglasja občinskega sveta. K splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja mora sistemski operater pred njihovo izdajo pridobiti soglasje Agencije za energijo.«
9. člen
V 24. členu Odloka se črta četrti odstavek.
10. člen
Spremeni se 25. člen Odloka tako, da se glasi:
»Prekinitev dobave se lahko izvede v skladu z energetskim zakonom in splošnimi pogoji.«
11. člen
Spremeni se drugi odstavek 26. člena Odloka tako, da se glasi:
»Tarifni sistem skladno z določbami energetskega zakona izdela in javno objavi sistemski operater distribucijskega omrežja s soglasjem občinskega sveta.«
Spremeni se tretji odstavek 26. člena Odloka tako, da se glasi:
»Višino tarifnih postavk izdela in javno objavi sistemski operater distribucijskega omrežja s soglasjem občinskega sveta.«
12. člen
V 31. členu Odloka se besedna zveza »denarno kaznijo« nadomesti z »globo«.
13. člen
V 34. členu Odloka se črtata drugi in tretji odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Sistemski operater distribucijskega omrežja mora izdati sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja in tarifni sistem ter višino tarifnih postavk v roku 6 mesecev od sprejetja tega Odloka.
Ob uveljavitvi aktov iz prejšnjega odstavka prenehajo veljati:
Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 123/03),
Sistemska obratovalna navodila za distribucijo in dobavo zemeljskega plina na območju Občine Prevalje in
Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 63/03).
15. člen
V primeru neskladja med določbami tega Odloka in določbami sklenjene koncesijske pogodbe veljajo do uskladitve koncesijske pogodbe s tem Odlokom določbe tega Odloka.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 369-0001/2006-12
Prevalje, dne 29. decembra 2005
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.