Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

211. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in reklamiranju v Občini Ribnica, stran 481.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26797, 70/97, 10/98, 74/98,70/00, 51/02, 72/05), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 7/04, 86704, 44/05), 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 1/03), 3. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 47/04), 16 in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/039), je Občinski svet Občine Ribnica na 17. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o plakatiranju in reklamiranju
v Občini Ribnica
1. člen
V drugem stavku 2. člena Odloka o plakatiranju in reklamiranju v občini Ribnica (Uradni list RS, št. 2/97, 102/00) se besedilo za besedno zvezo »si mora pridobiti« spremeni tako, da se glasi: »upravna dovoljenja v skladu z določili zakona o urejanju prostora in zakona o graditvi objektov ter soglasje za plakatiranje po tem odloku, ki ga izda pristojna služba Občine Ribnica.«
2. člen
Razveljavi se besedilo 12. člena in ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki zaposluje druge osebe, če:
– postavi plakatni ali reklamni pano, reklamni stolp ali kakršenkoli drugi objekt za reklamiranje brez soglasja iz 2. člena,
– nalepi ali kako drugače namesti reklamni oglas izven zato določenih plakatnih mest, meče ali zatika letake brez soglasja iz 3. člena,
– prekrije že nalepljen plakat, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila (3. člen),
– namešča plakate, ki niso potrjeni v skladu z določili 8. člena.
Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki zaposluje druge osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje tudi fizična oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne zaposluje drugih oseb, če stori prekršek iz 1. odstavka tega člena.«
3. člen
Prvi del prvega stavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje pooblaščeni izvajalec, če:
– postavi plakatni ali reklamni pano, reklamni stolp ali kakršenkoli drugi objekt za reklamiranje brez soglasja iz 2. člena,«
Za peto alinejo se doda nova šesta alinea, ki se glasi: – »namešča plakate, ki niso potrjeni v skladu z določili 8. člena.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pooblaščenega izvajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.«
4. člen
V 14. členu se besedilo za besedno zvezo »Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka« razveljavi in spremeni tako, da se glasi: »opravlja občinski inšpektor.«
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 426-0124/2005
Ribnica, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l.r.