Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3052. Uredba o načinu, obrazcih in vodenju evidence opozoril, ki jih izrekajo policisti takoj na kraju prekrška
3135. Uredba o merilih za ugotavljanje interesa Republike Slovenije, na podlagi katerih se lahko izda diplomatski ali službeni potni list
3136. Uredba o državah, katerih državljani potrebujejo letališki tranzitni vizum za tranzit preko letališč v Republiki Sloveniji
3137. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla

Sklepi

3138. Sklep o določitvi tarife za ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla
3139. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije
3140. Sklep o ustanovitvi, delovnem področju in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije

Drugi akti

3053. Odločba o imenovanju na funkcijo državnega tožilca na mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

MINISTRSTVA

3054. Odredba o pogojih obiskovanja in zadrževanja v naravnem rezervatu Škocjanski zatok
3055. Odredba o programu ugotavljanja skladnosti tekočih goriv
3056. Odredba o spremembi odredbe o programu spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil za proračunsko leto 2001
3057. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih licenc
3058. Pravilnik o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji
3059. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjenjem nalezljivih bolezni
3060. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o trošarinah
3061. Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev
3062. Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil
3063. Pravilnik o vpisu in izbrisu iz registra pravnih in fizičnih oseb za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi
3064. Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
3065. Pravilnik o metodah za določanje kakovosti žit, ki so predmet intervencijskega nakupa
3066. Odločba o pooblastilu Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor
3067. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije
3068. Minimalno zajamčeno donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2001
3141. Navodilo o vpisu v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za kemikalije
3142. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov

BANKA SLOVENIJE

3069. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 16. 7. do 22. 7. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3070. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2001
3071. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za junij 2001
3072. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
3073. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa za leto 2001
3074. Pravila igre na srečo »PRVE STAVE«
3075. Sklep o potrditvi učbenika: PROMETNA GEOGRAFIJA
3076. Sklep o potrditvi učbenika: POZNAVANJE TEKSTILIJ, 1. del, VLAKNA
3077. Sklep o potrditvi učbenika: POZNAVANJE TEKSTILIJ, 2.del, TEKSTILNOTEHNOLOŠKI POSTOPKI
3078. Sklep o potrditvi učbenika: ZLOŽLJIVA KARTONSKA EMBALAŽA
3079. Sklep o potrditvi učbenika: GOSPODARSKO POSLOVANJE I, PROGRAM TRGOVEC
3080. Sklep o potrditvi učbenika: KEMIJA – ZAKONITOSTI IN UPORABA
3081. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: VAJE IZ TEHNOLOGIJE
3082. Sklep o potrditvi učbenika: SNOVANJE POHIŠTVA
3083. Sklep o potrditvi učbenika: FURNIRJI IN PLOŠČE
3084. Sklep o potrditvi učbenika: UVOD V SOCIOLOGIJO
3085. Sklep o potrditvi učbenika: STATIKA
3086. Sklep o potrditvi učbenika: TEHNIČNO RISANJE
3087. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: TEHNIČNO RISANJE-VAJE
3088. Sklep o potrditvi delovnega učbenika: TEHNIČNO RISANJE S STROJNIMI ELEMENTI
3089. Sklep o potrditvi učbenika: SPOZNAVANJE STROJNIH ELEMENTOV
3090. Sklep o potrditvi učbenika: POZNAVANJE BLAGA V POMORSTVU IN PROMETU
3091. Sklep o potrditvi učbenika: SFERNA TRIGONOMETRIJA
3092. Sklep o potrditvi učbenika: MIKROBIOLOGIJA IN EPIDEMIOLOGIJA, 1. del
3093. Sklep o potrditvi učbenika: MIKROBIOLOGIJA IN EPIDEMIOLOGIJA, 2. del
3094. Sklep o potrditvi učbenika: MIKROBIOLOGIJA IN EPIDEMIOLOGIJA, 3. del
3095. Sklep o potrditvi učbenika: MORFOLOGIJA ČLOVEŠKEGA ZOBOVJA
3096. Sklep o potrditvi učbenika: ANATOMIJA GLAVE
3097. Sklep o potrditvi učbenika: TEHNOLOGIJA PREVOZA POTNIKOV
3098. Sklep o potrditvi zbirke nalog: ZBIRKA NALOG, ODGOVOROV IN VPRAŠANJ IZ TEHNOLOGIJE PROMETA
3099. Sklep o potrditvi učbenika: MEDNARODNA ŠPEDICIJA
3100. Sklep o potrditvi učbenika: ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA-VAJE, III zvezek, Meso, mesni izdelki, ribe, jajca
3101. Sklep o potrditvi učbenika: ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA-VAJE, IV. zvezek, Mleko in mlečni izdelki
3102. Sklep o potrditvi učbenika: EKOLOGIJA IN GOZDOSLOVJE
3103. Sklep o potrditvi učbenika: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II
3104. Sklep o potrditvi zbirke nalog: ZBIRKA NALOG IZ OSNOV ELEKTROTEHNIKE II
3105. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: MEHANIKA - Delovni zvezek za 1. letnik

OBČINE

Brežice

3106. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center Brežice
3107. Program priprave za lokacijski načrt – Čistilna naprava Obrežje
3108. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Cankova

3109. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Cankova

Celje

3110. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu«

Hrastnik

3111. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu 2000
3112. Program priprave lokacijskega načrta Rikljev most

Komen

3113. Sklep o začasnem financiranju

Kranjska Gora

3114. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora
3115. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora

Kungota

3116. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kungota
3117. Sklep o spremembi odloka o dopolnitvi odloka o pomožnih objektih občanov
3118. Sklep o ukinitvi sklepa o dopolnitvi sklepa o plačilu komunalnega prispevka na območju Občine Kungota
3119. Pravilnik o financiranju športa v Občini Kungota

Laško

3120. Pravilnik o delu nadzora in o postopku namestitve in odstranitve naprave, s katero se vozniku prepreči odpeljati vozilo, dokler se ne opravi identifikacija voznika oziroma izvede vročitev plačilnega naloga kršitelju

Podčetrtek

3121. Odlok o ureditvi plovbe na mejni reki Sotli
3122. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec v Občini Podčetrtek

Polzela

3123. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Polzela

Postojna

3124. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
3125. Sklep o obvezni razlagi odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna
3126. Sklep o spremembah sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opremljenosti na območju Občine Postojna za leto 2001

Prebold

3127. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Prebold
3128. Tržni red

Sevnica

3129. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica

Slovenj Gradec

3130. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Prva osnovna šola Slovenj Gradec
3131. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
3132. Sklep o določitvi cen socialno-varstvenih storitev pomoči na domu v Mestni občini Slovenj Gradec

Štore

3133. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje Občine Štore

Videm

3134. Odlok o priključitvi dela naselja Lancova vas pri Ptuju k naselju Lancova vas v Občini Videm

POPRAVKI

1. Popravek tarifnega pravilnika za dobavo in prodajo plina iz plinovodnega omrežja v Občini Jesenice

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

42. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o policijskem sodelovanju (BBEPS)
43. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o sodelovanju pri zatiranju hujših kaznivih dejanj (BDEZKD)
44. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini z mamili, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BYUBOK)
45. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o vračanju in ponovnem sprejemu oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop na ozemlje druge države ali bivanje na njem (BYUSO)

Vlada Republike Slovenije

46. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za zdravstvo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za delo in socialno ureditev Zvezne republike Nemčije o povračilu stroškov za opravljene storitve s pavšalnimi zneski

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost