Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2001 z dne 9. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2001 z dne 9. 7. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3013. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3014. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3015. Ukaz o podelitvi odlikovanja Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije
3016. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3017. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3018. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3051. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin

MINISTRSTVA

3019. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za razvrščanje blaga v carinsko tarifo
3020. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove SONCE - Ustanova za pospeševanje razvoja nujne medicinske pomoči
3021. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA FUNDACIJA DA BI SE OTROK RODIL ZDRAV
3022. Seznam zdravil, za katera je bilo od 26. 4. 2001 do 26. 6. 2001 izdano dovoljenje za promet
3023. Seznam zdravil, za katera je od 26. 4. 2001 do 26. 6. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet
3024. Seznam zdravil, za katera so bile od 27. 6. 2001 do 3. 7. 2001 izdane odločbe o prenehanju dovoljenja za promet
3025. Seznam zdravil, za katera je prenehalo veljati dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

3026. Odločba o ugotovitvi, da 29. člen stanovanjskega zakona ni v neskladju z ustavo

OBČINE

Brežice

3027. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2001
3028. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2000
3029. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice

Grosuplje

3030. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Grosuplje za leto 2001

Hrpelje-Kozina

3031. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2001

Krško

3032. Sklep o javni razgrnitvi - osnutka "odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990", ki se nanaša na območje turističnega kompleksa na Sremiču, - osnutka "odloka o zazidalnem načrtu za turistični kompleks na Sremiču", - osnutka "odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990", ki se nanašajo na urejanje bivalnih razmer Romov v Občini Krško, - osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Leskovec
3033. Sklep o javni razgrnitvi

Pivka

3034. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
3035. Sklep o oprostitvi plačevanja sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča
3036. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3037. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3038. Pravilnik in merila za vrednotenje športnih programov v Občini Pivka

Polzela

3039. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Polzela

Puconci

3040. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana v Svet krajevne skupnosti Mačkovci - vas Mačkovci

Radeče

3041. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radeče
3042. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče p.o. v Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.
3043. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

3044. Odlok o prepovedi lova Lovske družine (LD) Juršinci na območju občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Šentjur pri Celju

3045. Odlok o začasnem zavarovanju rastišč navadne jarice na Bohorju

Tržič

3046. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Tržič in ukrepih za zavarovanje voda
3047. Odlok o spremembi odloka o turistični taksi v Občini Tržič
3048. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Videm

3049. Odlok o rebalansu proračuna Občine Videm za leto 2001

Vrhnika

3050. Sklep o spremembah in dopolnitvah poslovnika o delu Občinskega sveta občine Vrhnika

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gaberje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

40. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o odplačilu določenih dolgov (BITODD)
41. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o konsolidaciji dolga Republike Slovenije (BNOKD)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti