Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

44. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini z mamili, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BYUBOK), stran 995.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O SODELOVANJU V BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, NEZAKONITI TRGOVINI Z MAMILI, PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN PREDHODNIMI SESTAVINAMI, TERORIZMU IN DRUGIM HUJŠIM KAZNIVIM DEJANJEM (BYUBOK)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini z mamili, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BYUBOK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. junija 2001.
Št. 001-22-78/01
Ljubljana, dne 6. julija 2001
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O SODELOVANJU V BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, NEZAKONITI TRGOVINI Z MAMILI, PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN PREDHODNIMI SESTAVINAMI, TERORIZMU IN DRUGIM HUJŠIM KAZNIVIM DEJANJEM (BYUBOK)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini z mamili, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem, podpisan v Ljubljani 6. aprila 2001.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O SODELOVANJU V BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, NEZAKONITI TRGOVINI Z MAMILI, PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN PREDHODNIMI SESTAVINAMI, TERORIZMU IN DRUGIM HUJŠIM KAZNIVIM DEJANJEM
Vlada Republike Slovenije
in
Zvezna vlada Zvezne republike Jugoslavije,
v nadaljevanju pogodbenici,
sta se v želji, da prispevata k razvoju dvostranskih odnosov,
da sodelujeta v boju proti kriminalu, posebno še organiziranemu kriminalu, proti nezakoniti trgovini z mamili, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem,
da okrepita skupna prizadevanja za preprečevanje terorizma in zlorabe nedovoljenih mamil
in da uskladita skupno delovanje proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu,
dogovorili, kot sledi:
1. člen
(1) Pogodbenici v skladu s svojim notranjim pravom sodelujeta pri preprečevanju terorizma, nezakonite trgovine z mamili, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami ter organiziranega kriminala, pri odkrivanju, zatiranju in kazenskem pregonu takšnih kaznivih dejanj ter pri preprečevanju, odkrivanju, zatiranju in kazenskem pregonu drugih hujših kaznivih dejanj.
(2) Pogodbenici sodelujeta predvsem v primerih, ko so kazniva dejanja ali priprave nanje storjena na ozemlju ene od pogodbenic, informacije pa nakazujejo možnost, da so bila pripravljena ali storjena na ozemlju druge pogodbenice.
2. člen
Pogodbenici sodelujeta pri odkrivanju in zatiranju kriminala, predvsem organiziranega kriminala, in:
a) druga drugo obveščata o vseh podatkih o osebah, vpletenih v organizirani kriminal, in njihovih povezavah, o kriminalnih organizacijah in skupinah, o značilnem vedenju storilcev in skupin, o dejstvih, predvsem s poudarkom na času, kraju in načinu izvedbe kaznivih dejanj, o objektih napadov, o posebnih okoliščinah in o določbah kazenske zakonodaje, ki so bile kršene, ter o sprejetih ukrepih, če je to potrebno za preprečitev hujših kaznivih dejanj;
b) na zaprosilo izvajata določene policijske dejavnosti v skladu z notranjim pravom naprošene pogodbenice;
c) sodelujeta pri preiskavah v skladu s tem sporazumom in svojim notranjim pravom s pomočjo usklajenih policijskih ukrepov, vključno z vzajemno pomočjo v osebju, tehnični opremi in organizaciji;
d) izmenjujeta informacije in izkušnje glede novih oblik in metod mednarodnega organiziranega kriminala;
e) izmenjujeta rezultate kriminalističnotehničnih preiskav in ekspertiz, kriminoloških in drugih raziskav kriminala ter se obveščata o preiskovalni praksi in metodah in sredstvih, ki jih uporabljata pri delu;
f) na zaprosilo izmenjujeta pisno gradivo, vzorce uradnih dokumentov in predmete, ki so bili uporabljeni za izvedbo kaznivih dejanj ali iz njih izvirajo;
g) izmenjujeta strokovnjake za izboljšavo kakovosti dela in omogočata njihovo nadaljnje usposabljanje, da bi dosegli višjo raven strokovnega znanja za boj proti organiziranemu kriminalu;
h) organizirata delovna srečanja za razgovore o pripravi in izvedbi potrebnih ukrepov.
3. člen
Za preprečevanje nedovoljenega pridelovanja, proizvodnje, izvoza, uvoza in prevoza mamil, psihotropnih snovi in predhodnih sestavin (v nadaljevanju: mamila) ter boj proti temu in nezakoniti trgovini s takšnimi snovmi pogodbenici v skladu s svojim notranjim pravom:
a) druga drugi sporočata kakršne koli informacije o osebah, vpletenih v nedovoljeno pridelovanje, proizvodnjo in trgovino z mamili, o skrivališčih mamil, sredstvih in načinu prevoza, o krajih izvora in smereh mamil, vključno z drugimi podrobnostmi o takšnih kaznivih dejanjih, če je to potrebno za preprečevanje kriminala, ali v določenih primerih za preprečevanje drugih hujših kaznivih dejanj;
b) izmenjujeta informacije o običajnih in novih načinih in poteh nezakonite mednarodne trgovine z mamili in vse druge pomembne informacije;
c) izmenjujeta rezultate kriminalističnotehničnih preiskav o nezakoniti trgovini z mamili in njihovi zlorabi;
d) izmenjujeta vzorce novih mamil;
e) izmenjujeta izkušnje glede nadzora nad zakonitim trgovanjem z mamili, kar zadeva možnosti boja proti nedovoljeni trgovini s takšnimi snovmi;
f) usklajujeta policijske dejavnosti v skladu s svojim notranjim pravom.
4. člen
Za preprečevanje terorizma in boj proti njemu pogodbenici v skladu s svojim notranjim pravom in po tem sporazumu:
a) izmenjujeta informacije o načrtovanih ali storjenih terorističnih akcijah, vanje vpletenih osebah in skupinah, načinih izvedbe in tehničnih sredstvih, uporabljenih pri takšnih dejanjih;
b) izmenjujeta informacije o terorističnih skupinah, njihovih članih, ki načrtujejo, izvajajo ali so izvršili svoja dejanja na ozemlju ene od pogodbenic na njeno škodo, proti njenim interesom, pri čemer so takšne informacije koristne za zatiranje terorizma in preprečevanje drugih nasilnih kaznivih dejanj, kot jih opredeljuje Evropska konvencija o zatiranju terorizma (Strasbourg, 27. januar 1977).
5. člen
V skladu s svojim notranjim pravom in s tem sporazumom pogodbenici sodelujeta tudi pri preprečevanju, odkrivanju in zatiranju drugih hujših kaznivih dejanj, vključno s pranjem denarja.
6. člen
Sodelovanje med pogodbenicama obsega tudi:
a) izmenjavo informacij o predpisih, ki se nanašajo na boj proti kriminalu, kar je predmet sodelovanja po tem sporazumu;
b) izmenjavo informacij o vseh koristih, pridobljenih s kriminalno dejavnostjo;
c) izmenjavo kakršnih koli informacij, pomembnih za katero od pogodbenic v boju proti trgovanju z ljudmi, ter izmenjavo predpisov in izkušenj glede nedovoljenih migracij.
7. člen
(1) Za izvajanje določil tega sporazuma pogodbenici določita pristojne organe in jih pooblastita za neposredno in operativno sodelovanje v skladu z njihovimi pristojnostmi, ki se lahko določijo v dvostranskih pisnih protokolih.
(2) Izmenjava informacij med pristojnimi organi poteka v angleškem jeziku, razen če je dogovorjeno drugače.
8. člen
Pristojni organi pogodbenic v skladu z njunim notranjim pravom in ob upoštevanju Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (Strasbourg, 28. januar 1981) in Priporočila št. R 87-(15) Sveta ministrov Sveta Evrope državam članicam, ki ureja varstvo osebnih podatkov v policijskem sektorju (Strasbourg, 17. september 1987), upoštevajo naslednje pogoje za varstvo osebnih podatkov, ki jih izmenjujejo v okviru sodelovanja:
a) pristojni organ, ki prejme takšne podatke, jih sme uporabljati samo za namene in pod pogoji, ki jih določi pristojni organ, ki jih je poslal;
b) pristojni organ, ki je podatke prejel, na zahtevo pristojnega organa, ki je podatke poslal, slednjega obvesti o obdelavi takšnih podatkov in o njenih rezultatih;
c) osebni podatki se smejo posredovati samo organom ali organizacijam, ki so pristojni za zatiranje kriminala ter boj proti terorizmu, kaznivim dejanjem, povezanim z mamili, in organiziranemu kriminalu. Takšni podatki se smejo posredovati drugim organom samo po predhodnem pisnem soglasju pristojnega organa, ki je te podatke poslal;
d) pristojni organ, ki je poslal zahtevane podatke, mora zagotoviti, da so podatki pravilni, da je posredovanje podatkov nujno potrebno in da je v skladu s svojim namenom. Če bi se izkazalo, da so bili posredovani neresnični podatki ali podatki, ki se ne smejo razkriti, se o tem takoj obvesti pristojni organ, ki je podatke prejel, ta pa nemudoma uniči vse podatke, ki so bili posredovani pomotoma ali brez dovoljenja, ali popravi neresnične podatke;
e) na zahtevo upravičenega posameznika se mu vsi podatki o njem in njihova nameravana obdelava obrazložijo. Kar zadeva dajanje informacij o osebnih podatkih, prevlada notranje pravo v državi pristojnega organa, ki je podatke posredoval;
f) pristojni organ, ki posreduje podatke v skladu s svojim notranjim pravom, ob tem določi tudi veljavne pogoje za njihov izbris. Ne glede na to je treba vse podatke, ki se nanašajo na določeno osebo, izbrisati, ko niso več potrebni. Pristojni organ, ki je podatke poslal, mora biti obveščen o izbrisu in o razlogih zanj. Vsi prejeti osebni podatki se uničijo po prenehanju veljavnosti tega sporazuma;
g) pristojni organi so dolžni voditi evidenco o posredovanju, prejemu in izbrisu osebnih podatkov;
h) pristojni organi zagotovijo učinkovito varstvo osebnih podatkov, da bi nepooblaščenim osebam preprečili dostop do njih, in jih ne smejo spreminjati ali objavljati.
9. člen
(1) Pogodbenici jamčita za zaupnost vseh posredovanih podatkov, ki sta jih označili kot zaupne v skladu s svojim notranjim pravom.
(2) Pošiljanje gradiv, podatkov in tehnične opreme, posredovanih v skladu s tem sporazumom, tretji državi je mogoče samo s pisnim soglasjem pristojnega organa pogodbenice pošiljateljice.
10. člen
(1) Pogodbenici oblikujeta skupni odbor za izvajanje in ocenjevanje sodelovanja po tem sporazumu. Pogodbenici se po diplomatski poti obveščata o sestavi skupnega odbora, ki ga sestavljajo vsaj trije člani iz vsake pogodbenice.
(2) Skupni odbor se sestaja po potrebi. Vsaka pogodbenica lahko po potrebi predlaga sestanke skupnega odbora. Skupni odbor se sestaja izmenično v Republiki Sloveniji in Zvezni republiki Jugoslaviji.
(3) Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.
11. člen
Ministra za notranje zadeve pogodbenic imenujeta kontaktno osebo, ki bo v stiku s pristojnimi organi druge pogodbenice.
12. člen
Vsaka pogodbenica lahko v celoti ali deloma odpove sodelovanje in podporo ali za to postavi določene pogoje, če je to omejeno z njenim notranjim pravom, če ogroža varnost ali druge nacionalne interese ali suverenost države ali če krši njeno notranje pravo.
13. člen
Določbe tega sporazuma ne vplivajo na noben drug dvostranski ali večstranski sporazum, ki zavezuje pogodbenici.
14. člen
(1) Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega od uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici obvestita o izpolnitvi vseh notranjepravnih pogojev, potrebnih za začetek njegove veljavnosti.
(2) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko odpove po diplomatski poti. Odpoved začne veljati šest mesecev po dnevu prejema uradnega obvestila o odpovedi.
Sklenjeno v Ljubljani dne 6. aprila 2001 v dveh izvirnikih v slovenskem, srbskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
dr. Rado Bohinc l. r.
ZA ZVEZNO VLADO
ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
Zoran Živković l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE FEDERAL GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA ON CO-OPERATION IN THE FIGHT AGAINST ORGANISED CRIME, ILLICIT DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND PRECURSORS TRAFFICKING, TERRORISM AND OTHER SERIOUS CRIMES
The Government of the Republic of Slovenia
And
The Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia,
Hereinafter referred to as the Contracting Parties,
Having the wish to contribute to the development of bilateral relations,
To co-operate in the fight against crime, especially organised crime, illicit drugs, psychotropic substances and precursors trafficking, terrorism and other serious crimes,
To enhance their joint efforts in the prevention of terrorism and illicit drugs abuse,
To harmonise joint actions against international organised crime,
Have agreed as follows:
Article 1
(1) The Contracting Parties shall, in accordance with their national law, co-operate in the prevention of terrorism, illicit drugs, psychotropic substances, and precursors trafficking and organised crime, in the detection, oppression and prosecution of such crimes, as well as the prevention, detection, oppression and prosecution of other serious crimes.
(2) The Contracting Parties shall co-operate especially in cases when criminal offences or preparations thereof are committed on the territory of one of the Contracting Parties and the information indicates a possibility of preparing or committing the same on the territory of the other Contracting Party.
Article 2
The Contracting Parties shall co-operate in the detection and suppression of crime, especially organised crime, and shall:
a) inform each other about all data on persons, involved in organised crime and their connections; about criminal organisations and groups; typical behaviour of perpetrators and groups; facts, with special attention to the time, place and modus operandi of criminal offences; subjects of attack; special circumstances, and about the provisions of the penal legislation which were violated and of the measures taken, if this is necessary in order to prevent serious crimes;
b) upon request perform certain police activities in accordance with the national law of the requested Contracting Party;
c) co-operate in investigations in accordance with the present Agreement and their national law through co-ordinated police measures, including mutual assistance in personnel, technical equipment and organisation;
d) exchange information and experience concerning new forms and methods used in the international organised crime;
e) exchange the results of forensic and criminalistic investigations and expertise, criminological and other studies of crime, inform each other of their investigative practice, as well as of the methods and means of their work;
f) exchange, upon request, written materials, samples of official documents and objects used in the perpetration of or deriving from criminal offences;
g) exchange experts for improvement of the quality of work, and to enable their further training in order to obtain higher degree of professional knowledge, for the fight against organised crime;
h) organise working meetings in order to discuss the preparation and implementation of necessary measures.
Article 3
For the prevention of and fight against illicit cultivation, production, export, import and transport of drugs, psychotropic substances and precursors (hereinafter referred to as drugs), as well as illicit trafficking of such substances, the Contracting Parties, in accordance with their national law, shall:
a) communicate any information relating to persons involved in illicit drug cultivation, production and trafficking, to drug hideouts, to transportation means and modus operandi, to places of origin and destination of drugs, including any other particular details connected with criminal offences, if this is necessary for crime prevention or, in certain cases, for the prevention of other serious criminal offences;
b) exchange information concerning usual and new ways and routes of illicit international drug trafficking and all other relevant information;
c) exchange the results of forensic and criminalistic investigations of illicit drug trafficking and drug abuse;
d) exchange samples of new drugs;
e) exchange their experience relating to the supervision of legal trading in drugs with regard to the possibilities to fight the illegal trafficking in such substances;
f) co-ordinate their police activities, in accordance with their national law.
Article 4
In order to prevent and counter terrorism, the Contracting Parties shall, in accordance with their national law and subject to the present Agreement:
a) exchange information relating to planned or committed terrorist actions, persons and groups involved, ways of performance and technical means used in such acts;
b) exchange information about terrorist groups, their members who plan, execute or have executed their deeds on the territory of one of the Contracting Parties to its detriment, against its interests, such information being useful for suppression of terrorism and for prevention of other violent criminal offences as defined by the European Convention on the Suppression of Terrorism (Strasbourg, 27 January 1977).
Article 5
In accordance with their national law and the present Agreement the Contracting Parties shall co-operate also in the prevention, detection and suppression of other serious crimes, including money laundering.
Article 6
The co-operation between the Contracting Parties shall also include:
a) exchange of information regarding the legislation dealing with the fight against crime, which is subject of co-operation under this Agreement;
b) exchange of information concerning all benefits obtained by criminal activity;
c) exchange of any information important to one of the Contracting Parties in the fight against trafficking in human beings, as well as exchange of legislation and experience relating to illegal migrations.
Article 7
(1) For the purpose of implementing the provisions of the present Agreement the Contracting Parties shall assign their competent authorities and duly authorise them to co-operate directly and operatively in accordance with their competencies, which can be specified through bilateral written protocols.
(2) The exchange of information between the competent authorities shall be performed in English, unless otherwise agreed.
Article 8
The competent authorities of the Contracting Parties in accordance with their national law and in consideration of the Convention for the Protection of Persons with Regard to the Automatic Processing of Personal Data (Strasbourg 28 January 1981) and the Recommendation No R 87-(15) of the Council of Ministers of the Council of Europe to the Member States regulating the protection of personal data in the police sector (Strasbourg 17 September 1987) shall apply the following conditions for the protection of personal data exchanged within their co-operation:
a) the competent authority receiving such data may process them only for the purposes and under the conditions defined by the sending competent authority;
b) upon request by the sending competent authority the receiving competent authority shall inform the latter of the processing of such data and of its results;
c) personal data may be delivered only to the authorities or organisations competent for crime suppression, fighting against terrorism, drug-related crimes and organised crime. Such data may be transferred to any other authorities only upon previous written consent of the sending competent authority;
d) the competent authority sending the requested data must make sure that the data are correct, that the delivery of the data is absolutely necessary and that the delivery is in accordance with its aim. Should it turn out that untrue data or data that should not have been disclosed were delivered, the receiving competent authority shall be immediately informed of the fact and shall immediately destroy any data delivered by mistake or without permission or correct any untrue data;
e) upon request by an entitled individual all existing data about him/her, as well as the planned processing thereof, shall be explained to such individual. With respect to giving information on personal data, the national law in force in the state of the delivering competent authority shall prevail;
f) the competent authority that provides the data in compliance with its national law shall also determine upon delivery the valid terms for the deletion of such data. Regardless of the latter fact, all data concerning a certain person must be deleted after they are no longer needed. The sending competent authority must be informed of the deletion and the reasons thereof. All personal data received shall be destroyed upon termination of the present Agreement;
g) the competent authorities are obliged to keep record of the delivery, receipt and deletion of personal data;
h) the competent authorities shall provide efficient protection of personal data to prevent the access of unauthorised persons to such data and are not allowed to change or publish them.
Article 9
(1) The Contracting Parties guarantee the confidentiality of all delivered data, determined as confidential by the Contracting Parties in accordance with their national law.
(2) The forwarding of materials, data and technical equipment delivered in accordance with the present Agreement to a Third State is possible only upon a written consent of the competent authority of the delivering Contracting Party.
Article 10
(1) The Contracting Parties shall form a Joint Committee for the implementation and evaluation of the co-operation under this Agreement. The Contracting Parties shall inform each other through diplomatic channels of the composition of the Joint Committee, which shall consist of at least three members from each Contracting Party.
(2) The Joint Committee shall meet when needed. Any of the Contracting Parties may initiate, if necessary, meetings of the Joint Committee. The Joint Committee shall hold its meetings alternately in the Republic of Slovenia and in the Federal Republic of Yugoslavia.
(3) The Joint Committee shall adopt its own Rules of Procedure.
Article 11
The Ministers of Interior of the Contracting Parties shall appoint a contact person to keep contacts with the competent authorities of the other Contracting Party.
Article 12
Either Contracting Party may deny, in whole or in part, its co-operation and its support or may set certain conditions thereof if this is restricted by its national law, if this endangers the security or other national interests or sovereignty of the State or violates its national law.
Article 13
The provisions of this Agreement shall not affect any bilateral or multilateral agreement binding the Contracting Parties.
Article 14
(1) The present Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification by which the Contracting Parties inform each other of the fulfilment of the internal legal requirements necessary for its entry into force.
(2) The present Agreement is concluded for an indefinite period of time. Either Contracting Party may terminate the present Agreement through diplomatic channels. The termination shall become effective six months following the day the notification of termination was received.
Done in Ljubljana on 6 April 2001 in two original copies, each in Slovenian, Serbian, and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Dr Rado Bohinc, (s)
FOR THE FEDERAL GOVERNMENT
OF THE FEDERAL REPUBLIC
OF YUGOSLAVIA
Zoran Živković, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-05/01-20/1
Ljubljana, dne 28. junija 2001
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost