Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3073. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa za leto 2001, stran 5969.

T A R I F N A P R I L O G A
h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa za leto 2001
1
Izhodiščne plače iz 187. člena kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa po posameznih tarifnih razredih so za mesec april 2001 naslednje:
----------------------------------------------------------------------
Tarifni razred           Količnik     Izhodiščne bruto
                              plače v SIT
                         za polni delovni čas
----------------------------------------------------------------------
I.  enostavna dela          1,00          59.919
II.  manj zahtevna dela        1,10          65.911
III. srednje zahtevna dela       1,23          73.700
IV.  zahtevna dela           1,37          82.089
V.  zahtevnejša dela         1,55          92.874
VI.  zelo zahtevna dela        1,85          110.850
VII. visoko zahtevna dela       2,10          125.830
VIII. najzahtevnejša dela        2,50          149.798
IX.  izjemno pomembna, najbolj
   zahtevna dela           3,00          179.757
----------------------------------------------------------------------
2
Izhodiščne plače iz prejšnje točke se usklajujejo z rastjo cen življenjskih potrebščin na način, ki je določen v aneksu k dogovoru o politiki plač za obdobje 1999–2001 oziroma v zakonu, dodatno pa še s 1. 7. 2001 za 1,0%.
3
Regres za letni dopust za leto 2001 znaša 126.579 SIT. Delavcem, katerih bruto plača za polni delovni čas za mesec maj 2001 ne presega 117.000 SIT se izplača regres v višini 132.836 SIT.
Kolikor je regres za letni dopust za leto 2001 določen v dogovoru o politiki plač oziroma zakonu ugodnejši, se izplača le-ta.
4
Povračilo stroškov prehrane med delom za mesec april 2001 znaša 602 SIT za dneve oziroma 75,25 SIT za uro prisotnosti na delu.
Zneska iz prejšnjega odstavka se usklajujeta vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, ki jih na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije objavi minister, pristojen za delo.
Prva uskladitev se opravi 1. julija 2001.
5
Povračila stroškov za službena potovanja za mesec april 2001 znašajo:
– za službena potovanja nad 12 ur    4.156,00 SIT
– za službena potovanja od 8 do 12 ur  2.078,00 SIT
– za službena potovanja od 6 do 8 ur   1.447,00 SIT
Zneski se usklajujejo na način, ki ga določa zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98).
6
Povračila stroškov v primeru dela na terenu za mesec april 2001 znašajo:
– če traja delo od 4 do 8 ur dnevno  665,00 SIT
– če traja delo več kot 8 ur dnevno  872,80 SIT
Vlakovnemu osebju in drugim delavcem na vlaku ter delavcem na vožnji v cestnem tovornem prometu, pripada povračilo stroškov v primeru dela na terenu v višini 95,59 SIT na uro, toda ne več kot 872,80 SIT na dan.
Zneski povračil stroškov za delo na terenu se usklajujejo na enak način kot dnevnice za službena potovanja po državi.
7
Nadomestilo za ločeno življenje za mesec april 2001 znaša:
– za povračilo stroškov stanovanja   27.302 SIT
– za povračilo stroškov prehrane    33.369 SIT
Zneska se usklajujeta na način, ki ga določa zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98).
8
Tarifna priloga h KPDŽP za leto 2001 začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se od 1. 4. 2001 naprej.
S 1. 4. 2001 se preneha uporabljati pravilnik o poslovni stimulaciji št. Dir.-133/98 z dne 31. 3. 1998.
Ljubljana, dne 5. junija 2001.
SINDIKAT STROJEVODIJ
SLOVENIJE
Predsednik
Drago Torej l. r.
SINDIKAT ŽELEZNIČARJEV
SLOVENIJE
Predsednik
Albert Pavlič l. r.
SINDIKAT VOZOVNIH
PREGLEDNIKOV SLOVENIJE
Predsednik
Avdo Mešič l. r.
SAMOSTOJNI SINDIKAT
PROGOVZDRŽEVALNE DEJAVNOSTI
SLOVENIJE
Predsednik
Roman Jakopič l. r.
SINDIKAT ŽELEZNIŠKEGA
TRANSPORTA SLOVENIJE
Predsednik
Jože Pavšek l. r.
SINDIKAT ŽELEZNIŠKEGA
PROMETA SLOVENIJE
Predsednik
Ivan Šenkiš l. r.
SINDIKAT DELAVCEV
ŽELEZNIŠKE DEJAVNOSTI
SLOVENIJE
Predsednik
Srečko Hvauc l. r.
SINDIKAT VZDRŽEVALCEV
ŽELEZNIŠKIH VOZNIH
SREDSTEV SLOVENIJE
Predsednik
Zdravko Skrbiš l. r.
SINDIKAT VZDRŽEVALCEV
LOKOMOTIV MOSTE
Predsednik
Vinko Jerant l. r.
Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA PROMET
Jakob Presečnik l. r.
Ta tarifna priloga h kolektivni pogodbi je bila s sklepom o registraciji tarifne priloge h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisana v register kolektivnih pogodb z datumom 14. 6. 2001 pod zap. št. 51/8 in št. spisa 121-03-0034/94-051.

AAA Zlata odličnost