Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3143. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-B)
3144. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP-C)
3145. Zakon o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo (ZPDRES)
3146. Zakon o dopolnitvah zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL-A)
3147. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-B)
3148. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gimnazijah (ZGim-A)
3149. Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1)
3150. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije (ZFS-A)
3151. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu (ZBan-A)

MINISTRSTVA

3152. Seznam potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji, ter udomačenih sort kmetijskih rastlin, za katere je dovoljen promet v Republiki Sloveniji

OBČINE

Borovnica

3153. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda "Vzgojno-varstveni zavod Borovnica"
3154. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališča na območju Občine Borovnica
3155. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje kmetijstva v Občini Borovnica

Dobje

3156. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih in tehničnih spomenikov v Občini Dobje

Dobrna

3157. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni

Hodoš

3158. Odlok o priznanjih Občine Hodoš
3159. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Hodoš

Ig

3160. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ig za leto 2001
3161. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2000

Naklo

3162. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Slovenske Konjice

3163. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Tepanje
3164. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu

POPRAVKI

1. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F)
2. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-A)

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

47. Zakon o ratifikaciji Ministrske deklaracije o trgovini z izdelki informacijske tehnologije v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO) (MMDTIT)
48. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Republike Slovenije v Evropski agenciji za okolje in evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju (MESEAO)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost