Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001

Kazalo

3160. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ig za leto 2001, stran 6166.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98 in 61/99 – odl. US), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in statuta Občine Ig (Uradni lsti RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Ig na 20. redni seji dne 10. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ig za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Ig za leto 2001 (Uradni list RS, št. 12/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 2001 znašajo 897,911.413 tolarjev, predvideni odhodki proračuna pa 1.003,549.446 tolarjev, in sicer v
Bilanci prihodkov in odhodkov:
I.  skupni prihodki                    897,911.413 SIT
II.  skupni odhodki                   1.003,549.446 SIT
   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  prejeta vračila danih posojil in
   prodaje kapitalskih deležev                   – SIT
V.  dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                       – SIT
   Račun financiranja:
VII. zadolževanje                          – SIT
VIII. doplačila dolga                         – SIT
IX.  povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih           – SIT
X.  neto financiranje                        – SIT
XI.  stanje sredstev na računih na
   dan 31.12. preteklega leta              105,638.033 SIT
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 403-02/01-100
Ig, dne 11. julija 2001.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

AAA Zlata odličnost