Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001

Kazalo

3145. Zakon o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo (ZPDRES), stran 6031.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo (ZPDRES)
Razglašam zakon o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo (ZPDRES), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 4. julija 2001.
Št. 001-22-82/01
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O PORABI SREDSTEV DOLGOROČNIH REZERVACIJ ZA EKOLOŠKO SANACIJO (ZPDRES)
I. Splošne določbe
1. člen
(namen zakona)
(1) Ta zakon ureja nadzor nad porabo sredstev dolgoročnih rezervacij (v nadaljnjem besedilu: sredstva rezervacij), za katera so podjetja v postopku lastninskega preoblikovanja na podlagi predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij v otvoritveni bilanci stanja oblikovala vir za odstranitev odpadkov in za objekte, tehnologije ter naprave, namenjene zmanjšanju obremenjevanja okolja.
(2) Ta zakon se nanaša na gospodarske družbe, v katere so se preoblikovala podjetja, ki jim je Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) v postopku lastninskega preoblikovanja odobrila program preoblikovanja skladno z določbami 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 – odločba US in 1/96) in so v otvoritveni bilanci stanja oblikovala rezervacije za izvedbo programa ekološke sanacije.
2. člen
(pojmi)
(1) Višina sredstev rezervacij je določena v otvoritveni bilanci stanja, ki jo je podjetje iz drugega odstavka prejšnjega člena v okviru programa lastninskega preoblikovanja predložilo agenciji v odobritev.
(2) Za program ekološke sanacije (v nadaljnjem besedilu: program) se šteje predračun za odstranitev odpadkov, ki ga je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja potrdilo ali program gradnje objektov, tehnologij in naprav za zmanjšanje obremenjevanja okolja, na podlagi katerega je ministrstvo odobrilo vrednost rezervacije.
II. Izvajanje programa ekološke sanacije
3. člen
(izvajanje programa)
Gospodarska družba iz drugega odstavka 1. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: gospodarska družba) lahko porablja sredstva rezervacij samo za izvedbo programa iz drugega odstavka prejšnjega člena.
4. člen
(sprememba programa)
(1) Gospodarska družba lahko pred iztekom roka za izvedbo programa poda ministrstvu vlogo za odobritev spremembe programa, če to narekuje opustitev proizvodnje, sprememba tehnologije ali možnost skupnega reševanja ekoloških problemov.
(2) Skupno reševanje ekoloških problemov iz prejšnjega odstavka zajema vlaganje sredstev gospodarske družbe v programe drugih gospodarskih družb za izvedbo skupnega projekta za zmanjšanje obremenjevanja okolja ali v javne objekte in naprave varstva okolja (čistilne naprave, kanalizacijski sistemi, sežigalnice, odlagališča odpadkov ali drugi podobni objekti ali naprave).
5. člen
(vsebina spremenjenega programa)
(1) Gospodarska družba mora v vlogi za odobritev spremembe programa navesti razloge, ki utemeljujejo njegovo spremembo, in ji priložiti spremenjeni program.
(2) Spremenjeni program mora vsebovati:
1. analizo obremenitev okolja, ki izvirajo iz dejavnosti gospodarske družbe in so predmet ekološke sanacije,
2. tehnološke in druge rešitve izvedbe ekološke sanacije,
3. rok za izvedbo programa,
4. finančni načrt za izvedbo programa,
5. revalorizirani znesek neporabljenih sredstev rezervacij.
6. člen
(soglasje za izvajanje programa)
(1) Gospodarska družba mora pridobiti soglasje ministrstva pred začetkom izvajanja spremenjenega programa iz 4. člena tega zakona.
(2) S spremembo programa ni mogoče spremeniti višine sredstev rezervacij.
(3) Ministrstvo da soglasje k spremenjenemu programu, s katerim namerava gospodarska družba vlagati sredstva rezervacij za ekološko sanacijo v tujo pravno osebo, le v primeru, če je iz spremenjenega programa razvidno, da bo njegova izvedba zmanjšala obremenjevanje okolja gospodarske družbe na območju Republike Slovenije.
7. člen
(podaljšanje rokov)
(1) Gospodarska družba lahko med izvajanjem programa poda na ministrstvo vlogo za podaljšanje roka za njegovo izvedbo.
(2) Ministrstvo odloči o podaljšanju roka za izvedbo programa, ki pa ne more biti daljše od petih let.
(3) Rok za izvedbo programa se lahko podaljša samo enkrat.
III. Evidentiranje in poročanje o izvajanju programa
8. člen
(evidentiranje)
(1) Gospodarska družba mora v času izvajanja programa evidentirati porabo sredstev za njegovo izvedbo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
(2) Gospodarska družba lahko odpravlja oblikovani vir za izvajanje programa samo s prenašanjem med prihodke za pokrivanje stroškov amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih za izvedbo programa, in za pokrivanje drugih stroškov njegove izvedbe.
9. člen
(vmesno poročilo)
(1) Gospodarska družba mora v času izvajanja programa ministrstvu predložiti poročilo o njegovem izvajanju (v nadaljnjem besedilu: vmesno poročilo).
(2) Vmesno poročilo vsebuje:
1. obseg izvedene sanacije in njen vpliv na zmanjšanje začetnih obremenitev oziroma obremenjevanja okolja po posameznih lokacijah in projektih naložb, skladno s programom;
2. oceno nadaljnjega izvajanja programa;
3. znesek porabljenih sredstev za izvedbo programa na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin in
4. stanje revaloriziranega zneska neporabljenih sredstev rezervacij.
(3) Gospodarska družba, ki je po zakonu zavezana k reviziji, mora predložiti vmesno poročilo najkasneje v 30 dneh po prejemu revizijskega poročila za vsako poslovno leto, druga gospodarska družba pa v 90 dneh po preteku poslovnega leta.
(4) Gospodarska družba mora predložiti ministrstvu prvo vmesno poročilo o stanju na dan 31. decembra 2000 in sicer za obdobje od 1. januarja 1993 dalje, najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(5) Ministrstvo v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance, izda odločbo o višini revaloriziranega dela neporabljenih sredstev rezervacij na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka v 90 dneh od njegovega prejema, gospodarska družba pa mora v osmih dneh po prejemu odločbe izdati deset bianco menic z menično izjavo, ki se glasijo na Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljnjem besedilu: sklad).
(6) Tožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve.
(7) Če gospodarska družba v roku iz četrtega odstavka tega člena ministrstvu ne predloži vmesnega poročila ali v roku iz petega odstavka tega člena ne izda menic, se šteje, da sredstev ni porabila za izvedbo programa, ministrstvo pa o tem izda odločbo, s katero ugotovi tudi vrednost neporabljenih sredstev, ki je enaka revalorizirani vrednosti sredstev rezervacij iz otvoritvene bilance stanja iz prvega odstavka 2. člena tega zakona, in določi rok, v katerem mora družba za to vrednost nakazati denarna sredstva v proračun Republike Slovenije, ki so prejemek računa finančnih terjatev in naložb proračuna Republike Slovenije.
(8) Vlada Republike Slovenije denarna sredstva iz prejšnjega odstavka nameni za povečanje namenskega premoženja sklada.
10. člen
(končno poročilo)
(1) Gospodarska družba, ki je po zakonu zavezana k reviziji, mora po izteku roka za izvedbo programa, vendar najkasneje 30 dni po prejemu revizijskega poročila za poslovno leto, v katerem se je iztekel rok, druga gospodarska družba pa v 90 dneh po preteku poslovnega leta, v katerem se je iztekel rok, ministrstvu predložiti poročilo o izvedbi programa (v nadaljnjem besedilu: končno poročilo).
(2) Končno poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke iz 1. in 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena.
(3) Če gospodarska družba v roku za izvedbo programa ni porabila vseh sredstev rezervacij, v končnem poročilu navede tudi podatke iz 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena.
(4) Vlada Republike Slovenije vsako leto do 30. junija poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o izvedenih programih ekološke sanacije v predhodnem letu.
11. člen
(revidiranje)
(1) Vmesnemu in končnemu poročilu mora biti priloženo revizijsko poročilo o porabi sredstev rezervacij, ki ga je izdelal pooblaščeni revizor revizijske družbe, vpisane v register revizijskih družb ali agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (v nadaljnjem besedilu: agencija za revidiranje).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka izdela revizijsko poročilo k prvemu vmesnemu poročilu iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona agencija za revidiranje.
(3) Določba prvega odstavka tega člena velja tudi za gospodarsko družbo, ki po zakonu ni zavezana k reviziji.
(4) Stroški revidiranja bremenijo gospodarsko družbo.
IV. Poraba sredstev rezervacij
12. člen
(izpolnitev obveznosti)
(1) Na podlagi končnega poročila izda ministrstvo odločbo, s katero ugotovi, da je gospodarska družba porabila sredstva rezervacij v roku, določenem za izvedbo programa.
(2) Če gospodarska družba v roku iz prejšnjega odstavka ni porabila vseh sredstev rezervacij, ministrstvo z odločbo ugotovi tudi revalorizirano višino neporabljenih sredstev, sklad pa za ta znesek vnovči menice.
(3) Če gospodarska družba v predpisanem roku ministrstvu ne predloži končnega poročila, se šteje, da ni porabila sredstev rezervacij za izvedbo programa, ministrstvo pa o tem izda odločbo, s katero določi, da je višina neporabljenih sredstev enaka revalorizirani višini sredstev rezervacij iz otvoritvene bilance stanja iz prvega odstavka 2. člena tega zakona, sklad pa za ta znesek vnovči menice.
13. člen
(spremenjene okoliščine)
(1) Če gospodarska družba ugotovi, da zaradi sprememb v proizvodnih postopkih ali opustitve dela proizvodnje ni smotrno izvesti programa, lahko ministrstvu poda predlog, naj odloči o prenehanju izvajanja programa.
(2) Predlog za prenehanje izvajanja programa mora izpolnjevati zahteve iz 3. in 4. točke drugega odstavka 9. člena tega zakona. Predlogu je treba predložiti tudi revizijsko poročilo iz prvega odstavka 11. člena tega zakona.
(3) V odločbi o dovolitvi prenehanja izvajanja programa ministrstvo ugotovi revalorizirano višino porabljenih in neporabljenih sredstev rezervacij.
(4) Sklad vnovči menice za znesek v ugotovljeni višini revalorizirane vrednosti neporabljenih sredstev iz prejšnjega odstavka.
14. člen
(stečaj in likvidacija)
(1) Če se v gospodarski družbi pred porabo sredstev za izvedbo programa začne stečajni postopek, ima sklad pravico do posebnega poplačila v višini revaloriziranega dela neporabljenih sredstev za izvedbo programa gospodarske družbe, kar se šteje kot terjatev sklada. V ta namen se prednostno oblikuje posebna stečajna masa v višini revaloriziranega dela neporabljenih sredstev za izvedbo programa gospodarske družbe, ki ne gre v razdelitveno maso, temveč se na podlagi sklepa stečajnega senata v obliki denarnih sredstev prenese na sklad.
(2) Če se v gospodarski družbi pred porabo sredstev za izvedbo programa začne likvidacijski postopek, ima v njem sklad položaj upnika za terjatev v višini revaloriziranega dela neporabljenih sredstev za izvedbo programa gospodarske družbe.
15. člen
(dodatna namenska sredstva sklada)
(1) Sredstva, ki jih pridobi sklad na podlagi 12. in 13. člena tega zakona, zmanjšana za morebitne stroške postopkov izterjave, so dodatno namensko premoženje sklada.
(2) Sredstva, ki jih pridobi sklad na podlagi prejšnjega člena, zmanjšana za morebitne stroške postopkov izterjave, so dodatno namensko premoženje sklada, porabijo pa se lahko za poplačilo stroškov sanacije okoljskega bremena gospodarske družbe iz prejšnjega člena.
16. člen
(evidenca)
Ministrstvo vodi evidenco o porabi sredstev rezervacij in izvajanju programov ekološke sanacije, ki vsebuje zlasti podatke o gospodarskih družbah, ki so oblikovale rezervacije, programih in višini sredstev rezervacij.
V. Nadzorstvo
17. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona izvajajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
VI. Kazenska določba
18. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek gospodarska družba:
1. če začne izvajati spremenjeni program brez soglasja ministrstva (6. člen);
2. če ne evidentira porabe sredstev za izvedbo programa (8. člen);
3. če ne poroča o izvajanju programa ali če nepopolno poroča ali če ne poroča v predpisanih rokih ali če ne izda menice (9. in 10. člen);
4. če na zahtevo ministrstva ne predloži potrebnih podatkov (drugi odstavek 18. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 30.000 do 1,500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba gospodarske družbe.
VII. Prehodne in končna določba
19. člen
(dopolnilna odločba)
(1) Če akt, s katerim je ministrstvo potrdilo ali odobrilo rezervacije, ne vsebuje roka za izvedbo programa, ga ministrstvo določi v dopolnilni odločbi.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora gospodarska družba v 30 dneh od zahteve ministrstva predložiti vse potrebne podatke za določitev roka.
(3) Če gospodarska družba v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži zahtevanih podatkov, odloči o roku za izvedbo programa ministrstvo.
20. člen
(poraba vseh sredstev do uveljavitve zakona)
(1) Gospodarska družba, ki je do uveljavitve tega zakona že porabila vsa sredstva rezervacij za izvedbo programa, mora ministrstvu v roku iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona predložiti namesto vmesnega poročila končno poročilo in revizijsko poročilo iz drugega odstavka 11. člena tega zakona.
(2) Na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka ministrstvo izda v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance, odločbo o porabljenih sredstvih rezervacij.
(3) Ne glede na določbo petega odstavka 9. člena tega zakona, gospodarska družba iz prvega odstavka tega člena ni dolžna izdati menic.
21. člen
(sprememba programa pred uveljavitvijo zakona)
(1) Če je gospodarska družba do uveljavitve tega zakona zaradi razlogov iz 4. člena tega zakona spremenila program, mora vsebovati prvo vmesno poročilo iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona ali končno poročilo iz prvega odstavka prejšnjega člena tudi opis spremenjenega programa.
(2) Opis spremenjenega programa iz prejšnjega odstavka mora imeti vsebine iz prvega odstavka 5. člena tega zakona, 1. in 2. točke drugega odstavka 5. člena tega zakona ter podatke o zmanjšanju obremenjevanja okolja.
(3) Če ministrstvo ugotovi, da izvedba spremenjenega programa vpliva na zmanjšanje obremenjevanja okolja, ga odobri z odločbo iz petega odstavka 9. člena tega zakona ali z odločbo iz prejšnjega člena.
22. člen
(določitev novega roka za izvedbo programa)
(1) Gospodarska družba, kateri je do uveljavitve tega zakona rok za izvedbo programa ekološke sanacije že potekel, ni pa še porabila vseh sredstev rezervacij in še ni izvedla programa, lahko zaprosi ministrstvo za določitev novega roka za izvedbo programa.
(2) V vlogi za določitev novega roka mora gospodarska družba iz prejšnjega odstavka navesti razloge, zaradi katerih je prišlo do prekoračitve roka, in predlog novega roka, vlogi pa priložiti prvo vmesno poročilo.
(3) Ministrstvo določi nov rok za izvedbo programa z odločbo iz petega odstavka 9. člena tega zakona, ta rok pa ne more biti daljši od petih let.
23. člen
(prenos podatkov)
agencija posreduje ministrstvu podatke, ki jih ministrstvo potrebuje za vodenje evidence iz 16. člena tega zakona, v osmih dneh od uveljavitve tega zakona.
24. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-01/96-5/4
Ljubljana, dne 4. julija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost