Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001

Kazalo

3155. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje kmetijstva v Občini Borovnica, stran 6156.

Na podlagi 7. člena statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99 in 17/00) je Občinski svet občine Borovnica na 21. redni seji dne 28. 6. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje kmetijstva v Občini Borovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in kriteriji za dodeljevanje sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu – pospeševanje proizvodnje hrane.
2. člen
Sredstva za program pospeševanja proizvodnje hrane in razvoj kmetijstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Borovnica se finančna sredstva usmerjajo v:
– usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti,
– ohranitev in varstvo kmetijskih zemljišč ter ohranjanja poseljenosti,
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva.
4. člen
Upravičenci do sredstev za razvoj kmetijstva so fizične osebe (kmetje), občani Občine Borovnica, ki se ukvarjajo s kmetijsko pridelavo, predelavo in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Upravičenci do sredstev so tudi društva, združenja in družbe registrirane s področja kmetijstva s sedežem v Občini Borovnica.
5. člen
Sredstva za intervencijo v kmetijstvo se dodeljujejo kot: podpore, regresi, premije in dotacije.
6. člen
Upravičenci uveljavljajo intervencijska sredstva na osnovi in pod pogoji, kot jih bo objavila Občina Borovnica, ki morajo vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju kmetijstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– subjekte, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega se prošnje vložijo,
– rok za vložitev zahtevkov.
II. UKREPI
7. člen
Sredstva so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Borovnica, in sicer za:
– živinorejo,
– regresiranje semen ter drugih sadik,
– varovanje okolja in vzdrževanje kmetijske krajine,
– izboljšanje kmetijskih zemljišč in pogojev pridelovanja,
– izobraževanje in raziskovanje na področju kmetijstva in gozdarstva,
– subvencioniranje obrestne mere,
– druge naloge za razvoj in ohranjanje kmetijstva.
1. Živinoreja
a) Regresiranje umetnega osemenjevanja krav
Namen ukrepa: Izboljšanje proizvodnje mleka in mesa.
Pogoji:
– zahtevke za regres vlaga Veterinarski zavod Vrhnika s seznamom upravičencev (ambulanti dnevniki)
b) Preventivno zatiranje parazitov
Pogoji:
– zahtevke za regres vlaga Veterinarski zavod Vrhnika s seznamom upravičencev (ambulanti dnevniki)
c) Konjereja
Pogoji:
– regres uveljavlja Kmetijska zadruga Vrhnika oziroma rejec žrebca
2. Regresiranje semen ter drugih sadik – samo še v letu 2001
Pogoji:
– regres za navedeni program se uveljavlja z računi na občini Borovnica ali z zahtevkom Kmetijske zadruge Vrhnika oziroma drugih semenarn
3. Varovanje okolja in vzdrževanje kmetijske krajine
a) Podpora ekološkemu kmetovanju
Namen ukrepa: Ohraniti kmetijstvo na slovenskem podeželju v obliki, da omogočimo zdravo preživetje ljudi, obvarovanje narave pred negativnimi vplivi kmetovanja in ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora. Podpora ekološkemu kmetovanju se financira na kmetijo.
Pogoji: Za uveljavitev podpore je potrebno predložiti:
– potrdilo, da je kmetija član ekološkega združenja,
– podatki o kmetijskem gospodarstvu (posestni list, zemljiškoknjižni izpisek, najemna pogodba),
– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– prosilec je upravičen do podpore v pripravljalnem obdobju – do takrat, ko je potrjen kot ekološki kmet.
b) Sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov
Namen ukrepa: Testiranje traktorskih škropilnic in pršilnikov zaradi okolju prijaznejše pridelave hrane in smotrnejše rabe fitofarmacevtskih sredstev.
Pogoji:
– potrdilo ali certifikat o opravljanem preizkusu testiranja škropilnic ali pršilnikov,
– zahtevke vlagajo fizične osebe.
c) Podpora čebelarstvu
Namen ukrepa: Ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin ter zdravstvenemu varstvu čebel.
Pogoji:
– zahtevke vlaga čebelarsko društvo s poročilom o izvedenih ukrepih,
– zahtevku je potrebno priložiti ustrezne račune, ki bremenijo program izvedenih ukrepov in seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
4. Izboljšanje kmetijskih zemljišč in pogojev pridelovanja
a) Male melioracije
Namen ukrepa: Izravnava depresij z odvodnjo odvečnih vod ter izboljšanje pogojev za strojno obdelavo
Pogoji:
– zahtevek pripravi Kmetijsko svetovalna služba z opisom del ter vrisom posegov v mapno kopijo in program urejanja zemljišča s finančno konstrukcijo,
– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– zahtevku je potrebno priložiti: zahtevek Kmetijsko svetovalne službe, kopije računov izvajalca oziroma računov za material potrjena s strani Kmetijske svetovalne službe, da so dela res izvršena.
b) Čiščenje zaraščenih površin
Namen ukrepa: Čiščenje zaraščenih površin
Pogoji:
– zahtevek pripravi Kmetijsko svetovalna služba z opisom del ter vrisom posegov v mapno kopijo in program čiščenja zaraščenih površin s finančno konstrukcijo,
– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– zahtevku je potrebno priložiti: zahtevek Kmetijsko svetovalne službe, kopije računov izvajalca potrjena s strani Kmetijske svetovalne službe oziroma v primeru, da dela izvaja lastnik sam, potrdilo s strani Kmetijsko svetovalne službe, da so dela res izvršena.
c) Vzdrževanje sekundarnih jarkov
Namen ukrepa: Vzdrževanje sekundarnih jarkov na kmetijskih površinah z jarkačem
Pogoji:
– zahtevke vlagajo fizične osebe oziroma izvajalec del s priloženimi delovnimi nalogi
d) Urejanje pašnikov
Namen ukrepa: Podatki iz agrokarte opozarjajo na proces zaraščanja kmetijske zemlje tako v hribovitem delu občine, kot tudi na barju. Zaraščanju bomo kos le z uvajanjem paše vseh vrst prežvekovalcev.
Pogoji:
– zahtevek pripravi Kmetijsko svetovalna služba z opisom del ter vrisom posegov v mapno kopijo in program urejanja zemljišča s finančno konstrukcijo,
– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– zahtevku je potrebno priložiti: zahtevek Kmetijsko svetovalne službe, kopije računov izvajalca oziroma računov za material potrjena s strani Kmetijske svetovalne službe, da so dela res izvršena.
e) Urejanje poti in kolovozov
Pogoji:
– program za ureditev poti in kolovozov pripravi Kmetijsko svetovalna služba Vrhnika
– zahtevek vlagajo fizične osebe oziroma neposredno izvajalci, ki opravijo to storitev
f) Gozdne vlake
Pogoji:
– zahtevek pripravi Zavod za gozdove z opisom del ter vrisom posegov v mapno kopijo in program s finančno konstrukcijo,
– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– sredstva se izplačajo ob pogoju, da je gozdna vlaka narejena po navodilih Zavoda za gozdove,
– zahtevku je potrebno priložiti: zahtevek Zavoda za gozdove, kopije računov izvajalca potrjena s strani Zavoda za gozdove, da so bila dela res izvršena v skladu z navodili.
5. Izobraževanje, raziskovanje in projektne naloge s področja kmetijstva in gozdarstva
a) Izobraževanje, raziskovanje in projektne naloge s področja kmetijstva in gozdarstva
Namen ukrepa: Vzpodbujanje dodatnega izobraževanja kmetov in gospodinj na predavanjih, tečajih, sofinanciranje prireditev s področja kmetijstva, priprava projektne naloge s področja kmetijstva (tečaj varnega dela z motorno žago, ekološki tečaj, prireditve s področja kmetijstva...)
Pogoji:
– zahtevke vlaga organizator s predložitvijo računa in programa ter seznama udeležencev oziroma prejemnikov.
b) Delovanje aktivov, društev in skupin s področja kmetijstva
Namen ukrepa: Vzpodbujanje delovanja aktivov, društev in skupin s področja kmetijstva
Pogoji:
– aktivi, društva in skupine s področja kmetijstva, ki imajo sedež in delujejo na območju Občine Borovnica so upravičena do sredstev za sofinanciranje njihovega delovanja, oziroma realizacije letnih programov dela.
6. Subvencioniranje obrestne mere za kredite za investicijo
Namen ukrepa: Vzpodbujanje strukturnih sprememb na kmetiji, uvajanje novejših tehnoloških rešitev in tehnologij na kmetiji, gradnja in obnova hlevov, nakup hlevske opreme, prostorov za skladiščenje gnoja in gnojevke, gradnje in obnove objektov za dodelavo, skladiščenje in predelavo kmetijskih pridelkov ter pripadajoče opreme osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Pogoji:
– zahtevku je potrebno priložiti dokument iz katerega je razvidno, da gre za najetje kredita za investicijo in ne za najetje kredita za tekočo proizvodnjo,
– zahtevke vlaga banka pri kateri fizična oseba koristi kredit oziroma fizična oseba sama.
7. Druge naloge za razvoj in ohranjanje kmetijstva
a) Podpora zavarovanju kmetijske pridelave v sadjarstvu, poljedelstvu, zelenjadarstvu in živinoreji
Namen ukrepa: Zagotavljanje dohodka lastnikom kmetijske pridelave
Pogoji:
– sklenjena zavarovalna polica za tekoče leto,
– zahtevke vlagajo fizične osebe.
b) Sofinanciranje nakupa hladilne tehnike
Namen ukrepa: Zaradi zaostritve higienskih pogojev izboljšati hladilno tehniko pri individualnih ukrepih
Pogoji:
– hladilna tehnika mora biti kupljena v tekočem letu,
– zahtevek vloži upravičenec na občinsko upravo s priloženim originalnim računom.
III. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Izvrševanje pravilnika opravlja občinska uprava (župan). Kontrolo nad izkoriščenimi sredstvi opravlja odbor za kmetijstvo in gozdarstvo skupaj z Občinsko upravo občine Borovnica.
9. člen
Zahtevki iz točk tega pravilnika morajo biti vloženi na upravo občine najkasneje do 15. 12. Zahtevku mora biti priložena številka žiro računa ali hranilne knjižice pri HKS Vrhnika.
10. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve intervencijskih sredstev navajal neresnične podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do interventnih sredstev za tekoče leto z obveznim vračilom že prejetih interventnih sredstev za tekoče leto.
11. člen
V primeru, da finančna sredstva namenjena subvencioniranju v kmetijstvu ne bodo uporabljena za vse v tem pravilniku določene namene (če za določene namene ne bo zadostnega interesa) jih je v mesecu oktobru mogoče prerazporediti za subvencioniranje tistih namenov, kjer bo interes velik oziroma bo celo primanjkovalo sredstev.
12. člen
Višina regresiranja po posameznih postavkah je določena v merilih, ki so priložena pravilniku in jih vsako leto potrdi občinski svet.
13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 066/3-21/5-253/01
Borovnica, dne 28. junija 2001.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

AAA Zlata odličnost