Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001

Kazalo

3161. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2000, stran 6166.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99) in na podlagi 16. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS št. 2/00), je Občinski svet občine Ig na 20. redni seji dne 10. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2000
1. člen
Občinski svet občine Ig sprejme zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2000 z naslednjimi postavkami:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov                  SIT
I.   skupni prihodki                     437,951.897
II.  skupni odhodki                     341,123.898
III.  proračunski presežek (I.–II.)              96,827.999
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalski deležev                    0
V.   dana posojila in povečanje kapitalskih deležev          0
VI.  prejeta minus dana posojila in
    sprem. kap. deležev (IV.–V.)                   0
C)   Račun financiranja:
VII.  zadolževanje                           0
VIII. odplačila dolga                          0
IX.  povečanje (zmanjšanje) sredstev na
    računih (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)            96,827.999
X.   neto financiranje (VI.+VII.–VIII.–IX.)         –96,827.999
XI.  Stanje sredstev na računih
    na dan 31. 12. 1999
    – žiro račun 630                     8,810.034
2. člen
Skupni presežek po zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2000 znaša 105,638.033 SIT in se vodi kot sredstva na računu 630.
3. člen
Sredstva na računu sredstev rezerv 750 po zaključnem računu znašajo 3,817.325 SIT in se prenesejo v rezerve proračuna Občine Ig za leto 2001.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 403-02/01-002
Ig, dne 11. julija 2001.
Župan
Občina Ig
Ciril Podržaj l. r.

AAA Zlata odličnost