Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001

Kazalo

3150. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije (ZFS-A), stran 6062.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije (ZFS-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije (ZFS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 6. julija 2001.
Št. 001-22-87/01
Ljubljana, dne 16. julija 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FILMSKEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZFS-A)
1. člen
V zakonu o Filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/94 in 22/00 – ZJS) se v četrti alinei 5. člena za besedami “z javnimi razpisi“ postavi podpičje, ostalo besedilo te alinee se črta.
Doda se nova dvanajsta alinea, ki se glasi:
“– sodeluje z RTV Slovenija pri produkciji in postprodukciji filmske proizvodnje;“.
Dosedanja dvanajsta alinea postane trinajsta.
2. člen
V drugi alinei prvega odstavka 7. člena se pred piko doda besedilo: “(nagrada Metoda Badjure)“.
3. člen
V prvem odstavku 9. člena se črta četrta alinea.
4. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Filmski producent, ki ni registriran za opravljanje te dejavnosti v Republiki Sloveniji, lahko snema v Republiki Sloveniji v sodelovanju s slovenskim producentom.“
Tretji odstavek se črta.
5. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje filmski producent, če snema v Republiki Sloveniji, ne da bi bil registriran za to dejavnost v Republiki Sloveniji, ali če ne sodeluje s slovenskim producentom.“
6. člen
Določbe prvega odstavka 11. člena, četrtega odstavka 25. člena in petega odstavka 27. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) se za Filmski sklad Republike Slovenije ne uporabljajo. Določba 33. člena zakona o javnih skladih se uporablja za ta sklad le smiselno.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/93-12/5
Ljubljana, dne 6. julija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost