Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001

Kazalo

3163. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Tepanje, stran 6167.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/98 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/91, 29/95 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 24. seji dne 5. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Tepanje
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Za območje obravnave je bil v letu 1979 izdelan zazidalni načrt Tepanje (Razvojni center Planiranje, št. proj. 10/79, Uradni list SRS, št. 22/79) in v letu spremembe in dopolnitve ZN Tepanje, (Razvojni center Planiranje, št. proj. 53/86, Uradni list SRS, št. 46/86).
Zazidalni načrt, ki je temeljil na potrebah razvoja izpred 15 let, ne odgovarja več današnjim potrebam. Predmetni projekt predstavlja spremembe projekta spremembe in dopolnitve ZN Tepanje št. proj. 53/86 in spremembo odloka (Uradni list SRS, št. 46/86).
2. člen
Za 1. členom odloka se vstavi nov 1.a člen.
Zazidalni načrt iz 1. člena, ki ga je izdelal Razvojni center planiranje d.o.o., Celje pod številko projekta 435/2000, je sestavni del odloka in vsebuje:
A) Tekstualni del,
B) Soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij,
C) Grafične priloge.
II. OBMOČJA UREJANJA, SEZNAM PARCEL IN POVRŠINE
3. člen
Dopolni se 2. člen z 2.a členom.
Na južni strani veljavnega zazidalnega načrta je skladno s spremembami in dopolnitvami planske dokumentacije spremenjena meja ureditvenega območja. Meja se poveča v območju od JV vogala parcele št.1290 (točka A) in poteka po zahodnem in južnem robu parcele 1289, po zahodnem in južnem robu parcele 1287, po južnem robu parcel 1286, 1285 in 1284/2 do točke B.
Območje obravnave sprememb obsega več ureditvenih območij. Ureditvena območja obsegajo naslednje parcelne številke, vse k. o. Tepanje.
Območje 1, območje Hace:
552/108, 1289 del, 552/42, 552/104, 1288 del, 553/184 del, 553/26, 553/25 del, 553/12 del. Površina ureditvenega območja meri 9731 m2.
Območje 2, območje rekreacije:
552/101, 552/100, 552/69, 1286 del, 1285 del, 1284/2 del, 1287 del. Površina ureditvenega območja meri 6869 m2.
Območje 3, območje cerkve in nekdanje šole:
*268, 552/36, 552/76, 552/66, 552/35, 552/28, *51, *201, 552/59. Površina ureditvenega območja meri 5943 m2.
Območje 4, območje centra:
88/7, 84/8, 88/6, 84/7, 82/4, 82/5, 63/1, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5,65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 60/2, 60/1, 61/1 del, 61/4, 61/3. Površina ureditvenega območja meri 12,124 m2.
Območje 5, območje za podjetniško-storitvene dejavnosti:
553/35, 553/34, 553/36, 553/128, 553/126, 553/32, 553/33 del. Površina ureditvenega območja meri 12,924 m2.
Površina območja urejanja
Površina območja urejanja meri 4,7601 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Dopolni se 3. člen s 3.a členom.
Prostorski plan Občine Slovenske Konjice opredeljuje obravnavano površino kot območje za stanovanja s spremljajočimi dejavnostmi. V posameznih ureditvenih območjih je predvideno:
Območje 1, območje Hace:
izgradnja večjega objekta za potrebe delavnice (servis) in skladišča in nadstrešnico za gradbeno in kmetijsko mehanizacijo. Možna je tudi gradnja enega objekta. Na nasprotni strani ceste pa gradnja hiše in legalizacija pomožnega objekta.
Območje 2, območje rekreacije:
športno-rekreacijske površine, servisni objekt.
Območje 3, območje cerkve in nekdanje šole:
izgradnja mrliške vežice, parkirnih površin, ustrezneje urejen dostop. Na dvorišču nekdanje šole, kjer se odvija poslovno obrtna dejavnost je predvidena gradnja objekta za iste potrebe.
Območje 4, območje centra:
izgradnja poslovno stanovanjskega objekta, intelektualne storitve, možnost vrtca, gradnja stanovanjsko-poslovnih objektov, dejavnost je povezana z bivanjem in predstavlja dopolnjevanje vsebin nastajajočega centra, na nasprotni strani ceste je predvidena gradnja prostostoječe stanovanjske hiše in prizidka k stanovanjski hiši.
Območje 5, območje za podjetniško-storitvene dejavnosti:
območje je namenjeno izgradnji za podjetniško storitvene dejavnosti, možnost gradnje motela.
IV. URBANISTIČNO-ARHITEKTONSKA ZASNOVA, GABARITI IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE
5. člen
Doda se nov 3.b člen, ki obravnava urbanistično-arhitektonsko zasnovo, gabarite in pogoje za oblikovanje.
Urbanistična zasnova obravnava po funkciji različna območja kot celoto, vpeto v že izgrajena območja, ki obkrožajo območja obravnave.
Območje 1, območje Hace
Gabariti:
V območju je predvidena izgradnja večjega objekta za potrebe delavnice (servisa) in skladišča. Tlorisne dimenzije objekta so 25,6 x 80 m, višina objekta do višine obstoječega objekta, max. 7,8 m. Na vzhodni strani tega objekta je predvidena izgradnja nadstrešnice, ki bo pokrivala razstavni prostor za gradbeno in kmetijsko mehanizacijo. Severna fasadna linija nadstrešnice mora biti v spodnji, južni liniji sosedovega objekta. Dimenzije nadstrešnice bodo 84 x 20 m. Višina nadstrešnice bo 5 m. Možna je gradnja enega objekta z max. tlorisnim gabaritom tako, da ob parcelni meji ostane prostor za dovoz urgentnih vozil (gasilci). Objekti so dimenzijsko omejeni na širino parcele lastnika in pogoj, da so dostopni po obodu parcele.
Pogoji za oblikovanje objektov:
Zaradi videnosti objekta na vhodnem delu naselja Tepanje je potrebno objekt posebno skrbno oblikovati.
Objekt sestoji iz dveh volumnov: objekta (širina, višina) in strehe.Višina objekta je maximalno 7,8 metra. Oblikovanje, dimenzije, detajli in barve so odvisne od arhitekture objekta. Možna bi bila delno ravna streha z delno naznačeno in poudarjeno simetrično dvokapnico (npr. na sredini objekta v vzdolžni smeri). Fasada objekta naj bo v barvi, ki bo usklajena z bližnjim okoljem – gozdom, travniki, pobočji Pohorja v ozadju. Barve fasade so možne: gozdno zelena, zeleno modra, temno modra vendar z vertikalnimi prekinitvami (okna, barva, oblikovanje fasade). V odvisnosti od vertikalnih poudarkov na fasadi je možno tudi arhitektonsko oblikovanje strehe. Streha bo temne barve ali v barvi opečne kritine.
Nadstrešnica se mora po oblikovanju strehe razlikovati od oblikovanja objekta, poudarjena mora biti lahkotnost in transparentnost objeta, priporoča se vgradnja prosojnih strešnih elementov.
Pomembnost lokacije objekta narekuje tudi ustrezno arhitekturo, zato je potrebno na arhitekturo objekta in barvno študijo fasade (vsaj dve varianti) pridobiti mnenje občinskega urbanista.
Pogoji za zunanjo ureditev:
Ob objektih bo urejena dostopna in intervencijska pot in zeleni pas, ki bo zasajen z zimzeleno živo mejo višine 2 m. Na severovzhodni strani obravnavnega območja bo izgrajena razstavna ploščad.
Dimenzije objekta je potrebno omiliti s hortikulturno ureditvijo, zasaditvijo skupin dreves, listavcev na zahodni strani objekta (nikakor pa drevored).
Parkirne površine za zaposlene in stranke je potrebno urediti v območju funkcionalnega zemljišča.
Območje stanovanjske hiše ob regionalni cesti
Na nasprotni strani ceste od območja 1 je predvidena legalizacija obstoječega nestanovanjskega objekta. Ker se objekt nahaja v cestnem pasu, objekta ni dovoljeno povečati, prizidati, funkcija ostane nespremenjena. Med objektom in lokalno cesto na vzhodni strani in enako med objektom in regionalno cesto na južni strani zaradi bližine ceste in prometnih varnostnih razlogov, ni dovoljeno saditi večjih dreves ali postavljati pergole.
Ob obstoječi stanovanjski hiši je predviden prizidek večjih tlorisnih dimenzij, po višini pa usklajen z višino obstoječega objekta.
Območje 2, območje rekreacije
Območje je namenjeno ureditvi športnih površin, površine pod koridorjem pa parkirnim površinam oziroma namembnosti skladni s pogoji Elesa, upravljalca.
Gabariti in oblikovanje:
V enem izmed vogalov območja je predvidena gradnja objekta. Objekt je možno nameniti stanovanjski funkciji ali potrebam servisnega objekta za potrebe športnih dejavnosti. Tlorisni gabarit je opredeljen z gradbeno linijo, višina objekta je max. P + IP. Objekt se mora oblikovno vklapljati v okolico, streha simetrična dvokapnica, kritina opečna ali po strukturi in barvi opeki podobna. Smer slemena, ki je na grafični karti vrisana v smeri sever jug, je lahko tudi v smeri vzhod zahod.
Prometna in zunanja ureditev:
Dostop do območja rekreacije je z regionalne ceste mimo cerkve, ob tem dovozu so tudi parkirne površine. Drugi dovoz je z odcepa z regionalne ceste mimo nekdanje šole. Tudi ob tej cesti je možno urediti parkirne površine, cesto pa rekonstruirati.
Vrsta in razporeditev površin za rekreacijo je odvisna od potreb in želja krajevne skupnosti, možno jo je spreminjati. Natančnejša razporeditev bo določena z lokacijsko dokumentacijo.
Območje 3, območje cerkve in nekdanje šole – 3
Predvideno je ukiniti obstoječi dovoz k stanovanjski hiši. Dovoz do hiše bo urejen preko priključka na vzhodni strani. V sklopu te ureditve je predvideno rušenje gospodarskega objekta in garaže.
Ob dovozni cesti, ki poteka vse do rekreacijskega območja, je predvideno urediti hodnik za pešce in parkirne površine.
Ob objektu cerkve je predvideno območje za gradnjo mrliške veže, možne so tudi dozidave cerkve. Označena je le gradbena linija kot maksimalni tlorisni gabarit.
V območju nekdanje šole, ki je namenjena podjetniški dejavnosti, je na južni strani obstoječega objekta predvidena gradnja novega objekta, ki ga je možno funkcionalno povezati z obstoječim objektom. Namembnost objekta bo usklajena z namembnostjo dejavnosti v šoli, biti mora okolju primerna, brez vplivov, ki bi poslabšali stanje. Cesto, ki služi za dovoz, je možno razširiti.
Gabariti in pogoji za oblikovanje objekta:
Novi objekt mora biti gabaritno in oblikovno usklajen z obstoječim objektom. Maksimalne tlorisne dimenzije so 22 x 12 m. Višinski gabarit je pritličje, etaža in izkoriščeno podstrešje vendar po višini organizirano tako, da bosta venec in sleme objekta ca. 3–4 m nižje od venca in slemena obstoječega objekta. Med novim in starim objektom je možna funkcionalna povezava v obliki hodnika ali mostovža v etaži. Streha bo simetrična dvokapnica z naklonom strešine večjim od 35°, kritina opečna ali po strukturi in barvi opeke podoben material. Možen je tudi objekt z enokapno strešino na južni strani objekta. Fasade objekta so lahko sodobno oblikovane, v steklu ali drugem materialu. Razmerje fasade in okenskih odprtin mora biti usklajeno z arhitekturo objekta.
Območje 4, območje center
Namembnost objektov:
V območju centra je predvidena izgradnja poslovno-stanovanjskega objekta ki bo urbanistično zaključeval del obstoječega trga in objektov ob njem. V sklopu ureditve centra je predvidena gradnja dveh ali treh poslovno-stanovanjskih objektov, kjer bo poslovna, intelektualna dejavnost in stanovanje v lastništvu enega lastnika in bo namembnost objekta povezana s centralnimi dejavnostmi centra. Nasproti centra naselja, na vzhodni strani ob cesti je predvidena gradnja stanovanjskega objekta in prizidek k obstoječemu stanovanjskemu objektu. Prizidek je možno izgraditi tudi kot samostojen objekt v mejah označene gradbene linije, smer slemena je lahko vzporedna s severno ali zahodno cesto, smer slemena je lahko vzporedna s severno ali zahodno cesto, streha simetrična dvokapnica z izzidanimi strešnimi okni v obliki frčad.
Gabariti objektov in pogoji za oblikovanje:
Poslovno-stanovanjski objekt bo imel pritličje, etažo in izkoriščeno podstrešje. Višina pritličja bo višja od višine etaže. Streha simetrična dvokapnica, arhitekturno ne preveč členjena, jasnih oblik. Število in dimenzije strešnih oken morajo biti v ustrezni likovni rimi s površino strehe. Oblikovanje celotnega objekta mora biti prilagojeno tipologiji arhitekture v naselju, poudarki so v detajlih. Pri izboru materialov za fasado je potrebna uskladitev s pretežnim okoljem. Površine novonastalega trga naj bodo namenjene skupnim dejavnostim, z enostavnimi tlaki.
Objekti, ki so predvideni na zahodni strani centra in so namenjeni za potrebe poslovno stanovanjske dejavnosti, so opredeljeni le kot maksimalna tlorisna površina, znotraj katere je možno postaviti dva ali tri objekte. Ob določitvi števila objektov, bo vsakemu odrejeno funkcionalno zemljišče. Vsak objekt bo imel svoj dovoz in dostop, parkirne površine bodo urejene na funkcionalnem zemljišču. Vsi objekti morajo imeti sleme vzporedno z daljšo stranico objekta. Objekt, ki bo stal na južnem delu območja, ima lahko sleme v smeri vzhod–zahod, ostala dva ali eden objekt pa v smeri sever–jug. Višinski gabarit objekta mora imeti pritličje in eno etažo in dvokapno simetrično streho z naklonom večjim od 32°, kritino opečno ali opeki podobnim materialom po barvi in strukturi.
Pogoji za zunanjo ureditev:
Okoli objektov, namenjenih poslovno-stanovanjski funkciji (zdravnik, zobozdravnik, advokat, arhitekturni biro in podobno) je možno postaviti ograjo. Dimenzije in oblikovanje mora biti skladno s splošnimi pogoji za oblikovanje ograj.
Območje 5, območje podjetniško-storitvenih dejavnosti:
Območje je namenjeno izgradnji objektov za potrebe podjetniške dejavnosti, ekološko čistih in nehrupnih dejavnosti. Velikost parcel, meje funkcionalnih zemljišč bodo določene z lokacijsko dokumentacijo. V območje sta vključeni dve predvideni enodružinski stanovanjski hiši v katerih je možno predvideti nehrupno in ekološko čisto dejavnost.
V območju je možna postavitev motela. Vsa parkirna mesta in prostor za manipulacijo morajo biti v okviru funkcionalnega zemljišča.
Dovoz do območja je z odcepa z lokalne ceste, dovoz do predvidenih enodružinskih poslovno-stanovanjskih hiš pa je z druge obstoječe lokalne ceste. Med območjem podjetniško-storitvenih dejavnosti in obstoječim stanovanjskim območjem na severu in vzhodu je predviden 10-metrski zeleni tampon.
Pogoji za gabarite in oblikovanje objektov:
V območju za podjetniško storitvene dejavnosti je določena zunanja maksimalna meja, do koder lahko segajo tlorisni gabariti posameznih objektov. Tlorisne dimenzije posameznih objektov niso določene, zaradi ustreznega vklapljanja v naselja Tepanje morajo biti ustrezno dimenzionirani. Objekti v severnem delu območja imajo smer daljše stranice in slemena v smeri sever–jug, objekti v južnem delu pa v smeri vzhod–zahod. Strehe objektov morajo biti nakazane dvokapnice z minimalnim naklonom ali pa morajo imeti močnejši venec. Višinski gabariti objektov so za poslovno–podjetniške dejavnosti: P + IP, pri čemer je etažna višina pritličja do 6 m. V primeru izgradnje motela pa je višinski gabarit P + 1 + IP.
Pogoji za zunanje ureditve:
Zunanja ureditev je odvisna od namembnosti objekta in arhitekture objekta. V primeru izgradnje motela je potrebno okolico ustrezno parkovno urediti.
Predviden zeleni tampon med območjem obravnave in stanovanjsko sosesko je potrebno močno ozeleniti z drevesi in visoko rastočimi grmovnicami. Ograjo, ki bo ločila obe območji, je potrebno postaviti po splošnih pogojih.
Pogoji za urejanje zunanje ureditve
Za vsa ureditvena območja velja, da mora objektu primerno biti urejena tudi zunanja ureditev, ki mora biti skladno z arhitekturo objektov in jo je potrebno urejati v mejah funkcionalnih zemljišč. Dovoljene so ograje do višine 1,8 m, členjene s parapetnim zidom, vertikalnimi stojkami, vmesnimi polnili iz različnih materialov, v kombinaciji z živo mejo.
Svetilke javne razsvetljave, klopi, koše za smeti, različne reklamne panoje, stojala za kolesa, reklamne stebre, izveske, svetlobne reklame, je potrebno enovito oblikovati (izbrati) in jih določiti v načrtu zunanje ureditve.
6. člen
Dopolni se 3. člen odloka tako, da se doda 3.a člen.
Funkcionalna zemljišča
Funkcionalna zemljišča pretežno obsegajo obstoječe parcele. V urbanistično-arhitektonski situaciji so vrisane meje funkcionalnih zemljišč po pripadnosti funkcije območij. Natančnejše meje, ki jih je možno tudi členiti v manjša funkcionalna zemljišča, je potrebno določiti ob izrisu dokumentacije za lokacijsko dovoljenje.
V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
7. člen
Doda se nov člen, ki obravnava prometno ureditev.
V spremembah in dopolnitvah predmetnega ZN ni predvidenega novega cestnega omrežja. Vsa obravnavana območja se priključujejo na obstoječe cestno omrežje, pretežno preko že izvedenih priključkov. Ker bodo priključki praviloma urejeni za več objektov skupaj, je potrebno funkcionalna zemljišča urediti tako, da ostanejo priključki ali last občine ali last vseh skupaj.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO, ENERGETSKO IN TELEKOMUNIKACIJSKO UREJANJE
8. člen
Dopolni se 6. člen odloka, ki obravnava komunalno ureditev tako, da se doda 6.a člen.
Vodovodno omrežje
Za nadaljnjo širitev, oziroma priključitev novih porabnikov v območju ZN, je potrebna izgradnja primarnega vodovoda DN 160 mm Golič-AC baza Tepanje, ter izgradnja sekundarnega cevovoda od AC baze Tepanje do obstoječega omrežja v bližini križišča regionalne ceste Celje-Maribor pred mostom čez Oplotnico. Pred vsemi gradbenimi posegi se obstoječi vodovodi prestavijo izven predvidene pozidave. Vse prestavitve, križanja, dimenzioniranje vodovodnih odsekov, požarni hidranti, mora biti obdelano v dokumentaciji PGD, PZI za vodovod območja ZN.
Kanalizacija
Potrebno je zgraditi ločeno kanalizacijo za odvod fekalnih in odpadnih vod ter za odvod padavinskih voda. Fekalno kanalizacijo iz predvidenih con je potrebno priključiti na obstoječo mešano kanalizacijo naselja, oziroma na zbirne fekalne kanale “B“, “C“ in “D“. Zgraditi je potrebno razbremenilni objekt na obstoječi kanalizaciji pri magistralni cesti tako, da zgradimo dodatni fekalni kanal (“C“) vzporedno z obstoječim kanalom DN 800 mm, ki postane padavinski kanal. Odpadne vode iz objektov storitvenih dejavnosti je potrebno pred iztokom v kanalizacijo očistiti do take stopnje, kot zahtevajo predpisi (Uradni list RS, št. 35/96).
Vsi kanali in jaški morajo biti vodotesni. Padavinske vode je obvezno ločeno odvajati po obstoječih odprtih (ali delno zacevljenih) odvodnikih, ki jih je potrebno predhodno očistiti in profilirati v ustrezno niveleto do iztoka v reko Oplotnico, ter deloma Dravinjo. Padavinske vode s parkirišč je potrebno očistiti z lovilci olja, masti in bencina.
Elektro omrežje
Za zagotovitev ustrezne preskrbe z električno energijo je potrebno zgraditi novo TP za območje 1, preurediti TP 3 in TP 4, vključiti nove in preurejene TP v obstoječe srednje napetostno omrežje, kablirati daljnovod 20 kV (d-13), zgraditi nizkonapetostni razvod od TP do predvidenih con, oziroma do posameznih porabnikov, zaščititi, oziroma preurediti daljnovode v območju 2 (športno-rekreativne površine).
TK omrežje
Potrebna je izgradnja TK omrežja do posameznih porabnikov s priključitvijo na obstoječe omrežje.
Ogrevanje
Ogrevanje bo urejeno za vsako ureditveno območje posebej, na plin (cisterne) ali lahko kurilno olje.
VII. VARSTVO OKOLJA
9. člen
Dopolni se 4. člen tako, da se doda 4.a člen.
Elektromagnetno sevanje
V območju rekreacije poteka DV 2x 110 kV Maribor Selce. Za območja daljnovodov velja uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, (Uradni list RS, št. 70/96), ki v 3. členu določa stopnje varstva. Območje rekreacije sodi v I. stopnjo varstva pred sevanjem. V fazi izdelave lokacijske dokumentacije bo potrebno pridobiti meritve EM sevanja in na osnovi meritev določiti razpored športno-rekreacijskih igrišč.
Hrup
Območje obravnave sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa. To je (obstoječe in predvideno) trgovsko-poslovno stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju.
Mejne ravni hrupa za III. območje (življenjsko okolje)
--------------------------------------------------------------------
              Nočna raven Ln      Dnevna raven Ld
--------------------------------------------------------------------
mejne ravni (dBA)           50             60
kritične ravni (dBA)          59             69
mejne ravni za vire hrupa (dBA)    48             58
--------------------------------------------------------------------
Vir: uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
Varstvo voda
Upoštevati je potrebno pogoje upravljalca za odvod fekalnih in meteornih voda.
Odpadki
Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen z določili občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki Občine Slovenske Konjice, (Uradni list RS, št. 41/96). Posode za odpadke je potrebno postaviti na ekološko-tehnično brezhiben prostor.
VIII. POŽARNA VARNOST
10. člen
Varen umik je možen na zunanje površine, dovozne in parkirne površine.
Promet in delovne površine za intervencijska vozila so možna po obstoječih in predvidenih cestah, peš poteh in parkirnih površinah.
Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotovljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Pri načrtovanju hidrantnega omrežja je potrebno upoštevati pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).
IX. TOLERANCE
11. člen
Tolerance v ureditvenem območju ZN veljajo za:
– dimenzije stanovanjskih objektov so lahko večje max. za 1 m v obeh smereh v tlorisu, v višino pa za 0,5 m,
– tolerance veljajo za ureditev igrišč v športno-rekreacijskem območju, vrsta in dimenzije igrišč bodo določene z lokacijsko dokumentacijo,
– tolerance veljajo za objekt SH nasproti centra, ki je vrisan kot prizidek k obstoječemu objektu. Izgraditi ga je možno kot samostojen objekt,
– tolerance veljajo za objekt v območju 1, vendar tako, da je po obodu objektov možen dovoz (požarno varstvo),
– tolerance veljajo za urejanje komunalne, energetske in teleprenosne infrastrukture, ki bo detajlneje opredeljena s projekti za izvedbo.
X. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Zazidalni načrt spremembe in dopolnitve ZN Tepanje je stalno na vpogled na Občini Slovenske Konjice.
13. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcija.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-1/01-9201-24/3
Slovenske Konjice, dne 5. julija 2001.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost