Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3165. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 2000 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS2000)
3166. Odlok o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 2001 (OdFNBS2001)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3167. Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine
3168. Uredba o višini stroškov za naloge, ki jih opravlja Urad Republike Slovenije za meroslovje
3169. Uredba o spremembi uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
3218. Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2001
3219. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
3220. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem
3221. Uredba o spremembi uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
3222. Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago

Odloki

3170. Odlok o preoblikovanju gospodarske enote "Proizvodno podjetje Obrtne delavnice Rinka, p.o.," v "Javni gospodarski zavod Rinka Celje, kovinska proizvodnja, mizarstvo, pranje perila"
3171. Odlok o preoblikovanju gospodarske enote "Proizvodno podjetje Kozjak, p.o.," v "Javni gospodarski zavod Kozjak, kovinska predelava, galvanika, kmetijstvo"
3172. Odlok o preoblikovanju gospodarske enote "Proizvodno podjetje Pohorje Mirna, p.o.," v "Javni gospodarski zavod Pohorje Mirna, proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja"
3173. Odlok o preoblikovanju gospodarske enote "Proizvodno podjetje Emboplast Obrtne delavnice" v "Javni gospodarski zavod Emboplast, predelava plastičnih mas in storitve"

Sklepi

3174. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda "Dom podiplomcev Ljubljana"
3223. Sklep o ustanovitvi Agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije
3224. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije

MINISTRSTVA

3175. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar
3176. Pravilnik o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov
3177. Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev
3178. Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje fiksnih javnih telefonskih storitev
3179. Pravilnik o pogojih za izdajo odločbe o dodelitvi številk
3180. Pravilnik o vsebini vloge in vsebini odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
3181. Pravilnik o izdajanju poštnih vrednotnic
3182. Pravilnik o službenih izkaznicah inšpektorjev, pooblaščenih za nadzor nad izdelki iz plemenitih kovin v prometu
3183. Pravilnik o uradnih izkaznicah pooblaščenih delavcev na področju meroslovnega nadzora
3184. Pravilnik o spremembi pravilnika o vsebini in obliki potrdila o skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin s predpisi
3185. Pravilnik o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov
3186. Navodilo o organizaciji in izvedbi posameznih vrst mednarodnih inšpekcij organizacije za prepoved kemičnega orožja
3187. Seznam zdravil, za katera je bilo od 27. 6. 2001 do 11. 7. 2001 izdano dovoljenje za promet
3188. Seznam zdravil, za katera je od 27. 6. 2001 do 11. 7. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

3189. Odločba o ugotovitvi, da je bil 35. člen pravilnika o štipendiranju v neskladju z ustavo
3190. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča, izdano v upravnem sporu zaradi carine in drugih uvoznih dajatev

BANKA SLOVENIJE

3191. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 23. 7. do 29. 7. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3192. Razlage kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, sprejetih v letih 1994-2001

OBČINE

Črnomelj

3208. Odlok o občinskih cestah v Občini Črnomelj
3209. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj
3210. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pridobivalnega prostora rudnika Kanižarica

Dornava

3211. Sklep o povišanju cen programov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dornava

Jesenice

3212. Odlok o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1)

Krško

3213. Odlok o poravnavi nujnih stroškov za odpravo posledic toče v letu 2000 (na območju KS: Veliki Trn, Gora in Brestanica)

Lenart

3214. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada
3215. Sklep o določitvi cen programov storitev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu - Vrtec Lenart

Lendava

3216. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava

Litija

3217. Odlok o komunalnih taksah v Občini Litija

Ljubljana

3193. Odlok o enkratni denarni pomoči v Mestni občini Ljubljana
3194. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za del ureditvenega območja BP 1/3 - Mladinska knjiga
3195. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta
3196. Odlok o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana
3197. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Jakoba v Stanežičah za kulturni spomenik lokalnega pomena
3198. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Lenarta v Spodnjih Gameljnah za kulturni spomenik lokalnega pomena
3199. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Andreja v Srednjih Gameljnah za kulturni spomenik lokalnega pomena
3200. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Vida v Šentvidu za kulturni spomenik lokalnega pomena
3201. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Frančiška Asiškega v Šiški za kulturni spomenik lokalnega pomena
3202. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Jerneja v Spodnji Šiški za kulturni spomenik lokalnega pomena
3203. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Martina v Šmartnem pod Šmarno goro za kulturni spomenik lokalnega pomena
3204. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Tacnu za kulturni spomenik lokalnega pomena
3205. Sklep o razglasitvi mostu čez Glinščico pri Podutiku za kulturni spomenik lokalnega pomena
3206. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Križa v Rašici za kulturni spomenik lokalnega pomena
3207. Sklep o soglasju k statutu Knjižnice Jožeta Mazovca
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti