Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001

Kazalo

3177. Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev, stran 6204.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja minister za informacijsko družbo
P R A V I L N I K
o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za izdajo dovoljenja za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev po omrežju, ki ga operater sam upravlja (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje).
2. člen
(pojmi)
Poleg pomena, določenega z zakonom o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01; v nadaljnjem besedilu: zakon) imajo pojmi v tem pravilniku naslednji pomen:
Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisna organizacija, ustanovljena na podlagi zakona o telekomunikacijah z namenom, da primarno v interesu uporabnikov zagotavlja pregledno in nepristransko delovanje trga telekomunikacij.
II. PODATKI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZDAJO DOVOLJENJA
3. člen
(pogoji za izdajo dovoljenja)
(1) V postopku javnega razpisa za izdajo dovoljenja za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev po omrežju, ki ga operater sam upravlja, mora ponudnik izkazati izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 29. člena in prvega odstavka 42. člena zakona.
(2) Pogoja iz 2. in 3. točke prvega odstavka 29. člena zakona sta lahko določena tudi kot merilo za ocenjevanje ponudb v postopku javnega razpisa.
(3) V ponudbi mora ponudnik skladno s sklepom o uvedbi javnega razpisa in razpisno dokumentacijo poleg ostalih podatkov navesti tudi:
1. podatke o javnih telekomunikacijskih storitvah, ki jih bo izvajal,
2. podatke o registraciji,
3. podatke o zaposlenih in drugih osebah, ki pri njem delajo,
4. finančne podatke,
5. podatke o veljavnih dovoljenjih, ki so mu bila izdana za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev, in izjavo, da mu tako dovoljenje ni bilo razveljavljeno po uradni dolžnosti na podlagi 2. do 7. točke drugega odstavka 33. člena zakona.
(4) Ponudbi mora ponudnik priložiti s tem pravilnikom zahtevane listine in druge dokaze.
(5) Na podlagi razpisne dokumentacije lahko agencija zahteva še dodatne dokaze.
4. člen
(podatki o registraciji)
(1) Podatki o ponudniku, ki se navedejo v ponudbi, vsebujejo ime in priimek fizične osebe oziroma ime firme pravne osebe, naslov stalnega prebivališča fizične osebe oziroma sedeža pravne osebe, davčno številko ter enotno matično številko občana za fizične osebe oziroma matično številko pravne osebe. V primeru obstoja pa je treba navesti tudi ime in priimek zastopnika in/ali pooblaščenca ponudnika.
(2) Gospodarske družbe in drugi subjekti, ki se vpisujejo v sodni register, morajo biti registrirani za opravljanje telekomunikacijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
(3) Fizične osebe morajo biti kot samostojni podjetniki posamezniki priglašene za opravljanje telekomunikacijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
(4) Za osebe javnega prava se šteje, da so registrirane za opravljanje telekomunikacijskih dejavnosti, če je opravljanje telekomunikacijske dejavnosti določeno v njihovem ustanovitvenem aktu.
(5) Za državo in lokalne skupnosti se šteje, da so registrirane za opravljanje telekomunikacijskih dejavnosti, prav tako pa tudi za pravne osebe, katerim je v Republiki Sloveniji ta lastnost priznana na podlagi mednarodnopravnih aktov, uveljavljenih v Republiki Sloveniji.
(6) Ponudbi je treba priložiti izpis iz sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino, ki dokazuje, da oseba izpolnjuje pogoje iz prejšnjih odstavkov tega člena.
5. člen
(podatki o javnih telekomunikacijskih storitvah)
(1) V okviru podatkov o javnih telekomunikacijskih storitvah je treba v ponudbi skladno s sklepom o uvedbi javnega razpisa in razpisno dokumentacijo navesti natančne podatke o:
1. vrstah in obsegu javnih telekomunikacijskih storitev, ki jih oziroma jih bo ponudnik izvajal,
2. geografskem območju, na katerem bo te storitve izvajal,
3. načinu uporabe radijskih frekvenc, ki so predmet razpisa,
4. značilnostih in standardih delovanja omrežja, kar obsega tudi uporabljeno opremo in njene tehnične specifikacije,
5. oceni potrebnega obsega številk,
6. načinu zagotavljanja neomejenega brezplačnega dostopa uporabnikov do številk 112 in 113,
7. načinu zagotavljanja kakovosti storitev in standardov te kakovosti, ki jih bo operater uporabljal, upoštevaje standarde, določene v dokumentu ETSI EG 201 769-1,
8. načinu zagotavljanja imenikov in službe informacij o naročnikih.
6. člen
(podatki o zaposlenih)
V ponudbi morajo podatki o zaposlenih in drugih osebah, ki delajo pri ponudniku obsegati najmanj:
1. njihovo število, izobrazbo in druge strokovne kvalifikacije,
2. kratek življenjepis članov uprave in drugih vodilnih delavcev, kjer morajo biti navedene njihove kvalifikacije in dosedanje izkušnje,
3. opis drugih načinov zagotavljanja tehnološke podpore in strokovnega znanja.
7. člen
(finančni podatki)
(1) Finančni podatki v ponudbi morajo obsegati najmanj okviren načrt poslovanja, ki mora vsebovati glavne vire financiranja ter projekcijo prihodkov in odhodkov. Projekcije prihodkov morajo biti utemeljene na tržnih analizah in napovedih o cenah.
(2) Ponudbi mora biti priloženo poročilo o revidiranju ponudnika, razen če ponudnik do vložitve ponudbe še ni zaključil prvega poslovnega leta poslovanja.
8. člen
(podatki o dovoljenjih)
(1) V ponudbi mora ponudnik navesti tudi podatke o veljavnih ali razveljavljenih dovoljenjih, ki so mu bila izdana za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev, in izjavo, da mu taka dovoljenja niso bila razveljavljena po uradni dolžnosti na podlagi zakona.
(2) Ponudnik mora navesti tudi podatke o opravljanju javnih telekomunikacijskih storitev v tujini, kot tudi, ali mu je bilo to opravljanje onemogočeno ali prepovedano.
III. OCENA IZPOLNJEVANJA POGOJEV
9. člen
(ugotavljanje izpolnjevanja pogojev)
(1) V okviru postopka pregleda in ocenjevanja ponudb agencija ugotovi tudi izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Agencija zavrne izdajo dovoljenja, če:
1. ponudnik ni ustrezno registriran za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev,
2. ponudnik ne razpolaga z ustrezno usposobljenimi delavci ali ustreznimi finančnimi sredstvi za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev v razpisanem obsegu,
3. je bilo ponudniku v zadnjih desetih letih pred vložitvijo ponudbe po uradni dolžnosti razveljavljeno dovoljenje za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev v Republiki Sloveniji ali tujini,
4. je ponudnik v preteklosti večkrat kršil zakon in odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, ali ni poravnal zapadlih pristojbin za uporabo radijskih frekvenc,
5. bo predlagan način uporabe radiofrekvenčnega spektra neučinkovit in bo povzročal nesprejemljive motnje drugi radijski opremi, sprejemnikom ali električnim oziroma elektronskim sistemom,
6. je omrežje načrtovano tako, da ne bo zagotavljalo kakovostnih in dosegljivih storitev,
7. ponudba očitno omejuje konkurenco na področju javnih telekomunikacijskih storitev.
10. člen
(javni red in varnost države)
(1) Agencija lahko zavrne izdajo dovoljenja tudi v primeru, če bi bila z njegovo izdajo ogrožena javni red in varnost Republike Slovenije.
(2) Šteje se, da bi bila z izdajo dovoljenja ogrožena javni red in varnost Republike Slovenije, če je bila katera od odgovornih oseb ponudnika pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper javni red in varnost države na kazen zapora več kot treh mesecev, ki ni bila pogojno odložena in še ni izbrisana, ali če obstajajo drugi varnostni zadržki, določeni z zakoni ali mednarodnopravnimi akti, uveljavljenimi v Republiki Sloveniji.
(3) Agencija informacije o morebitnem obstoju varnostnih zadržkov pred izdajo dovoljenja pridobi od ministra, pristojnega za pravosodje, ministra, pristojnega za notranje zadeve, ministra, pristojnega za obrambo, in direktorja Slovenske varnostno-obveščevalne agencije, če glede na okoliščine primera sumi, da varnostni zadržki obstojijo.
11. člen
(vsebina dovoljenja)
Poleg vsebine, določene z zakonom, mora dovoljenje obsegati tudi vsebino, ki jo zakon določa za odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc.
12. člen
(zaupnost podatkov in objava dovoljenja)
(1) Agencija mora zagotavljati zaupnost poslovnih podatkov, ki jih kot take navede ponudnik v svoji ponudbi, in jih ne sme razkriti drugim osebam.
(2) Agencija objavi na svoji internetni domači strani povzetek izdanega dovoljenja, iz katerega so izločeni osebni in zaupni poslovni podatki, vendar šele po nastopu njegove dokončnosti.
IV. KONČNA DOLOČBA
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2680-6/01
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo

AAA Zlata odličnost