Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001

Kazalo

3151. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu (ZBan-A), stran 6062.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu (ZBan-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu (ZBan-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 6. julija 2001.
Št. 001-22-88/01
Ljubljana, dne 16. julija 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BANČNIŠTVU (ZBan-A)
1. člen
1. točka prvega odstavka 3. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) se spremeni, tako da se glasi:
“1. sprejemanje depozitov ter dajanje kreditov za svoj račun,“
2. člen
5. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Prepoved sprejemanja depozitov
5. člen
(1) Nihče drug razen oseb iz 4. člena tega zakona ne sme sprejemati depozitov od javnosti, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) Sprejemanje depozitov od javnosti po prvem odstavku tega člena je sprejemanje depozitov od nepoučenih oseb.
(3) Nepoučena oseba po drugem odstavku tega člena je fizična ali pravna oseba, ki nima ustreznih strokovnih znanj in izkušenj, potrebnih za presojo tveganj, povezanih z vplačevanjem depozitov.
(4) Za nepoučeno osebo po drugem odstavku tega člena se šteje vsaka fizična ali pravna oseba, razen naslednjih oseb:
1. države, centralne banke in lokalnih skupnosti,
2. bank in drugih finančnih organizacij oziroma od njih odvisnih družb,
3. gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ustrezajo merilom za velike oziroma srednje družbe po ZGD.“
3. člen
Za 8. točko prvega odstavka 6. člena se doda nova 8.a točka, ki se glasi:
“8. izdajanje elektronskega denarja“.
V 9. točki prvega odstavka 6. člena se besede “s plačilnimi instrumenti“ nadomestijo z besedami “drugih plačilnih instrumentov“.
V 14. točki prvega odstavka se beseda “poslov“ nadomesti z besedo “storitev“.
Na koncu prvega odstavka 6. člena se doda nova 15. točka, ki se glasi:
“15. opravljanje skrbniških storitev“.
4. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni, tako da se glasi:
“(2) Kvalificirani delež po tem zakonu je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic v določeni pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi:
1. bodisi najmanj 10% delež glasovalnih pravic oziroma najmanj 10% delež v kapitalu te pravne osebe
2. bodisi delež glasovalnih pravic oziroma delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10%, vendar mu omogoča izvajanje pomembnega vpliva na upravljanje te pravne osebe.“
5. člen
V 16. členu se na koncu doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Prepoved iz četrtega odstavka tega člena velja tudi za podrejene dolžniške instrumente, katerih izdajatelj je banka oziroma družbe, v katerih je banka udeležena z najmanj 20% deležem, in ki se glede na svoje lastnosti lahko upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti banke.“
6. člen
Tretji odstavek 21. člena se spremeni, tako da se glasi:
“(3) Z dokončnostjo odločbe o odvzemu dovoljenja iz prvega oziroma drugega odstavka 19. člena tega zakona nastopijo pravne posledice iz prvega odstavka tega člena.
V 21. členu se na koncu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Glasovalne pravice iz prvega odstavka tega člena se za čas, dokler imetnik iz teh delnic, ki jih je pridobil v nasprotju s prvim oziroma drugim odstavkom 19. člena tega zakona, nima glasovalnih pravic, prištejejo glasovalnim pravicam drugih delničarjev v sorazmerju z njihovo udeležbo v osnovnem kapitalu banke, tako da je imetnik pri glasovanju udeležen zgolj z deležem delnic, za pridobitev katerega ne potrebuje dovoljenja iz prvega oziroma drugega odstavka 19. člena tega zakona. Določba prejšnjega stavka se smiselno uporablja tudi za glasovalne pravice iz delnic, v zvezi s katerimi je Banka Slovenije odvzela dovoljenje iz prvega oziroma drugega odstavka 19. člena tega zakona in za glasovalne pravice iz delnic, ki jih je imetnik pridobil v nasprotju z 18. členom tega zakona.“
7. člen
V 25. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Banka Slovenije predpiše podrobnejšo vsebino dokumentacije, s katero kandidat za člana uprave banke dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 24. člena tega zakona.“
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
8. člen
V 4. točki prvega odstavka 27. člena se besedilo “do povezanih oseb“ nadomesti z besedilom “do oseb iz prvega odstavka 83. člena tega zakona, ki presega 1% kapitala banke“.
Za 4. točko prvega odstavka 27. člena se doda nova 5. točka, ki se glasi:
“5. o ugotovitvah Banke Slovenije, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad banko.“
9. člen
2. točka prvega odstavka 29. člena se spremeni, tako da se glasi:
“2. ki je član nadzornega sveta, član uprave ali imetnik večine glasovalnih pravic oziroma deležev v naslednjih pravnih osebah ne glede na njihov sedež:
– v drugi banki,
– v borzno posredniški družbi,
– v družbi, ki je neposredno ali posredno obvladujoča družba druge banke oziroma borzno posredniške družbe ali
– v finančnem holdingu“
10. člen
33. člen se spremeni, tako da se glasi:
“33. člen
(1) Za likvidacijskega upravitelja banke je lahko imenovana le oseba, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave v tej banki.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko za likvidacijskega upravitelja banke imenovana oseba, ki nima dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave v tej banki, če pred imenovanjem pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja banke.
(3) Za dovoljenje za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja banke iz drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o dovoljenju za opravljanje funkcije člana uprave banke. Dovoljenje za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja banke velja samo za likvidacijo tiste banke, v zvezi s katero je bilo pridobljeno.“
11. člen
V tretjem odstavku 36. člena se besede “pri prevzemni banki“ nadomestijo z besedami “pri prevzemni družbi“.
12. člen
Drugi in tretji odstavek 48. člena se spremenita, tako da se glasita:
“(2) Za banko iz prvega odstavka tega člena, ki opravlja bančne oziroma druge finančne storitve prek podružnice veljajo naslednje določbe zakonov in predpisov, izdanih v zvezi z izvrševanjem teh določb zakonov:
1. 90., 91. in 128. člen tega zakona v delu, ki se nanaša na poročila in informacije, potrebne za izvrševanje pristojnosti in nalog Banke Slovenije na področju denarne politike, spremljanja likvidnostnih tveganj, statistike in uresničevanja jamstva za vloge,
2. četrti odstavek 118. člena in 122. člen tega zakona,
3. 103. in 104. člen tega zakona,
4. določbe drugih zakonov, ki zaradi zaščite javne koristi urejajo varstvo potrošnikov, preprečevanje pranja denarja oziroma druga področja, in ki veljajo za banke s sedežem v Republiki Sloveniji.
(3) Za banko iz prvega odstavka tega člena, ki neposredno opravlja bančne oziroma druge finančne storitve veljajo določbe zakonov iz 3. in 4. točke drugega odstavka tega člena in predpisov, izdanih v zvezi z izvrševanjem teh določb zakonov.“
13. člen
V prvem odstavku 50. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
“O nameravanem pregledu poslovanja iz prejšnjega stavka mora pristojni nadzorni organ države članice predhodno obvestiti Banko Slovenije.“
14. člen
V prvem odstavku 51. člena se besede “drugega odstavka“ nadomestijo z besedami “tretjega odstavka“, besede “tretjega odstavka“ pa z besedami “drugega odstavka“.
Dodajo se novi tretji do šesti odstavek, ki se glasijo:
“(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena lahko Banka Slovenije banki države članice oziroma njeni podružnici za kršitve, storjene na območju Republike Slovenije, izreče tudi prepoved opravljanja bančnih storitev na območju Republike Slovenije.
(4) Pred izrekom ukrepa iz tretjega odstavka tega člena mora Banka Slovenije obvestiti pristojni nadzorni organ države članice.
(5) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena lahko Banka Slovenije banki države članice oziroma njeni podružnici izreče prepoved opravljanja bančnih storitev na območju Republike Slovenije, ne da bi predhodno obvestila pristojni nadzorni organ države članice, če zaradi zaščite interesov strank banke oziroma njene podružnice oziroma zaradi zaščite drugih javnih koristi ni mogoče odlašati.
(6) V primeru iz petega odstavka tega člena mora Banka Slovenije o prepovedi opravljanja bančnih storitev obvestiti pristojni nadzorni organ države članice in Evropsko komisijo takoj, ko je to mogoče.“
15. člen
V prvem odstavku 54. člena se za številko “118.“ doda besedilo “in 122.“
Drugi odstavek 54. člena se spremeni, tako da se glasi:
“(2) Za tujo banko iz prvega odstavka tega člena oziroma njeno podružnico in za poslovodje te podružnice veljajo naslednje določbe zakonov in predpisov, izdanih v zvezi z izvrševanjem teh določb zakonov:
1. določbe 5., 7., 8., 9., 10. in 18. poglavja tega zakona,
2. določbe drugih zakonov, ki veljajo za banke s sedežem na območju Republike Slovenije,
3. v primeru iz tretjega odstavka 55. člena tega zakona: določbe 12. poglavja tega zakona.“
16. člen
V tretjem odstavku 59. člena se na koncu dodata nova 6. in 7. točka, ki se glasita:
“6. ministrstvu, pristojnem za finance, v obsegu, kot jih potrebuje za spremljanje finančnega sistema,
7. pristojnim organom sistema jamstva za vloge v drugih državah.“
17. člen
V 60. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Banka Slovenije mora obveščati Evropsko komisijo tudi o drugih zadevah, ki jih je treba sporočati Evropski komisiji po določbah pravnega reda Evropske unije.
18. člen
V 69. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Banka Slovenije lahko posamezni banki z odločbo določi količnik minimalne kapitalske ustreznosti, ki je višji od količnika iz drugega odstavka tega člena (višji količnik minimalne kapitalske ustreznosti), vendar ne višji od 12%, če je to potrebno zaradi narave, vrste in obsega poslov, ki jih banka opravlja in tveganj, ki jim je v zvezi s tem izpostavljena. Z odločbo iz prejšnjega stavka Banka Slovenije določi ukrepe obvladovanja tveganj in druge ukrepe, ki jih mora banka opraviti, da bi zanjo ponovno začel veljati količnik iz drugega odstavka tega člena.“
19. člen
V drugem odstavku 70. člena se črta beseda “kratkoročne“.
20. člen
V prvem odstavku 71. člena se 1., 2. in 3. točka spremenijo, tako da se glasijo:
“1. posebnih in splošnih tveganj spremembe cen finančnih instrumentov,
2. tveganj neizpolnitve nasprotne stranke,
3. tveganj preseganja velike izpostavljenosti na podlagi trgovanja.“
21. člen
Drugi odstavek 80. člena se nadomesti z novim drugim, tretjim in četrtim odstavkom, ki se glasijo:
“(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena izpostavljenost banke do posamezne osebe iz prvega odstavka 83. člena tega zakona, ne sme presegati 10% višine kapitala banke.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena izpostavljenost banke do posamezne osebe, ki jo banka posredno ali neposredno obvladuje, oziroma do osebe, ki jo posredno ali neposredno obvladuje ista oseba kot banko, ne sme presegati 20% kapitala banke.
(4) Vsota vseh izpostavljenosti banke do oseb iz drugega odstavka tega člena ne sme presegati 100% višine kapitala banke.“
V obeh stavkih tretjega odstavka, ki postane peti odstavek, se besede “prvega oziroma drugega“ nadomestijo z besedami “prvega do četrtega“.
22. člen
Prvi odstavek 83. člena se spremeni, tako da se glasi:
“(1) Osebe v posebnem razmerju do banke so:
1. član uprave banke,
2. član nadzornega sveta banke,
3. prokurist banke,
4. pravna oseba, katere član uprave oziroma nadzornega sveta je oseba iz 1., 2. oziroma 3. točke tega odstavka,
5. fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik delnic banke, na podlagi katerih ima več kot 5% glasovalnih pravic oziroma več kot 5% delež v kapitalu banke,
6. pravna oseba, ki ni banka, in ki je posredno ali neposredno imetnik delnic banke, na podlagi katerih ima več kot 5% glasovalnih pravic oziroma več kot 5% delež v kapitalu banke,
7. ožji družinski člani oseb iz 1. do 3. točke in iz 5. točke tega odstavka,
8. član uprave oziroma član nadzornega sveta pravne osebe iz 6. točke tega odstavka.“
Tretji odstavek se črta.
23. člen
Tretji odstavek 95. člena se spremeni, tako da se glasi:
“(3) Banka oziroma finančni holding je nadrejena družba drugi družbi (podrejeni družbi) po drugem odstavku tega člena:
1. če ima večino glasovalnih pravic v drugi družbi, ali
2. če ima pravico imenovati oziroma odpoklicati večino članov uprave ali nadzornega sveta druge družbe, ali
3. če ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv nad drugo družbo na podlagi podjetniške pogodbe oziroma na podlagi drugega pravnega temelja, ali
4. če ima v drugi družbi najmanj 20% glasovalnih pravic in je bila večina članov uprave ali nadzornega sveta te družbe, ki so opravljali to funkcijo v preteklem poslovnem letu in jo še opravljajo takrat, ko je treba izdelati konsolidirana poročila, imenovana izključno zaradi izvrševanja glasovalnih pravic nadrejene družbe, ali
5. če je delničar oziroma družbenik v drugi družbi in če na podlagi dogovora z drugim delničarjem oziroma družbenikom te družbe nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej družbi, ali
6. če je udeležena v kapitalu druge družbe z najmanj 20%, ali
7. če po oceni Banke Slovenije nadrejena družba na katerikoli drugi podlagi izvršuje pomemben vpliv na drugo družbo.“
Peti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
“(5) Pri uporabi 1., 2., 4. in 5. točke tretjega odstavka tega člena se glasovalnim pravicam oziroma pravicam imenovanja in odpoklica, katerih imetnik je nadrejena družba, prištejejo glasovalne pravice oziroma pravice imenovanja in odpoklica, katerih imetnik je druga družba, ki je podrejena nadrejeni družbi, in navedene pravice oseb, ki delujejo za račun nadrejene družbe.“
V sedmem odstavku se za besedami “držav članic“ dodajo besede “in tujih držav“, besede “podrejenih bank v bančni skupini“ pa se nadomestijo z besedami “oseb v bančni skupini“.
24. člen
Prvi odstavek 113. člena se spremeni, tako da se glasi:
“(1) Notranje revidiranje obsega:
1. pregled in ocenjevanje primernosti in učinkovitosti sistemov notranjih kontrol,
2. presojo izvajanja in učinkovitosti postopkov z obvladovanjem tveganj ter metodologij ocenjevanja tveganj,
3. presojo sistema ocenjevanja kapitala banke glede na njeno oceno tveganj,
4. presojo zanesljivosti informacijskega sistema, vključno z elektronskim informacijskim sistemom in elektronskimi bančnimi storitvami,
5. presojo točnosti in zanesljivosti računovodskih evidenc in finančnih poročil,
6. preverjanje popolnosti, zanesljivosti in pravočasnosti poročanja v skladu s predpisi,
7. preverjanje skladnosti ravnanja banke s predpisi, internimi akti in ukrepi, sprejetimi na njihovi podlagi,
8. izvajanje posebnih preiskav.“
25. člen
V četrtem odstavku 118. člena se črta besedilo “in ministrstvu, pristojnem za finance“.
26. člen
V drugem odstavku 122. člena se na koncu dodajo besede “ter obseg podatkov, ki jih morajo objaviti podružnice bank, bank držav članic in tujih bank.“
27. člen
V četrtem odstavku 123. člena se besedilo “5., 8., 9., 10., 12. in 13. poglavja tega zakona“ nadomesti z besedilom “tega zakona, ki se na podlagi prvega odstavka 241. člena tega zakona uporabljajo za hranilno kreditne službe, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi, ter določbe drugih zakonov, ki urejajo poslovanje bank, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.“
28. člen
V drugem odstavku 127. člena se na koncu dodata novi 4. in 5. točka, ki se glasita:
“4. če je banka začela z obširnejšo prenovo informacijskih sistemov ali če je banka začela z razvojem nove ponudbe storitev, ki so pretežno podprte z informacijsko tehnologijo,
5. o drugih dogodkih, ki lahko vplivajo na varno in skrbno poslovanje banke.“
29. člen
V 4. točki prvega odstavka 147. člena se za besedo “razrešen“ dodata besedi “ali odpoklican“.
30. člen
V 156. členu se besedilo “Banke Slovenije oziroma Republike Slovenije“ nadomesti z besedilom “ki imajo lastnosti, določene s predpisom Banke Slovenije iz 154. člena tega zakona.“
31. člen
V 171. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
“(8) Banka Slovenije izvaja tudi nadzor nad osebami, ki v nasprotju s prepovedjo, določeno v 5. členu tega zakona, sprejemajo depozite od javnosti. Za nadzor iz prejšnjega stavka se smiselno uporabljajo določbe prvega do sedmega odstavka tega člena.“
32. člen
V 174. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena, Banka Slovenije pred izdajo odločbe o izredni upravi banki ni dolžna zagotoviti možnosti, da se izjavi, če je razlog za izredno upravo okoliščina, da je banka postala nelikvidna.“
33. člen
Črta se tretji odstavek 228. člena.
34. člen
V prvem odstavku 231. člena:
– se črta 3. točka,
– v 11. točki se besedilo “nerevidiranega letnega poročila“ nadomesti z besedilom “nerevidiranih računovodskih izkazov“,
– v 13. točki se črta besedilo “ali ministrstvu, pristojnemu za finance.“
35. člen
V 1. točki prvega odstavka 234. člena se besede “31. člena“ nadomestijo z besedami “27. člena“.
V 2. točki prvega odstavka 234. člena se za besedo “iz“ dodajo besede “1. do 3. točke“.
36. člen
V prvem in tretjem odstavku 235. člena se za besedami “bančne storitve“ doda besedilo “ali sprejema depozite od javnosti“.
37. člen
Naslov 236. člena se spremeni, tako da se glasi “Kršitve oseb v bančni skupini“.
Prvi odstavek 236. člena se spremeni, tako da se glasi:
“(1) Z denarno kaznijo od 2,000.000 do 20,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje:
1. podrejena družba oziroma nadrejeni finančni holding v bančni skupini, ki nadrejeni banki v bančni skupini ne sporoči podatkov, potrebnih za konsolidacijo v skladu s 101. členom tega zakona,
2. pravna oseba iz prvega odstavka 100. člena tega zakona, ki banki ne posreduje podatkov, potrebnih za konsolidacijo poslov oziroma skupin poslov v skladu z drugim odstavkom 100. člena tega zakona.“
38. člen
Prvi odstavek 241. člena se spremeni, tako da se glasi:
“(1) Za hranilno kreditne službe se uporabljajo določbe 1., 3. do 13., 17. in 18. poglavja tega zakona, ter drugi odstavek 227. člena, 228. člen in 229. člen tega zakona. Za hranilno kreditne službe se smiselno uporabljajo tudi določbe 18. do 35. člena tega zakona.“
39. člen
Banke, hranilnice oziroma hranilno kreditne službe morajo uskladiti svoje poslovanje z določbami drugega in četrtega odstavka 80. člena zakona, kot se spreminjajo z 21. členom tega zakona v treh letih po uveljavitvi tega zakona.
Od uveljavitve tega zakona dalje banka, hranilnica oziroma hranilno kreditna služba ne sme sklepati novih poslov, zaradi katerih se bi povečala izpostavljenost banke do posamezne osebe iz prvega odstavka 83. člena zakona kot se spreminja z 22. členom tega zakona, tako da bi ta presegla 10% višine kapitala banke, ali tako, da bi vsota vseh izpostavljenosti banke presegla 100% višine kapitala banke.
40. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/95-16/6
Ljubljana, dne 6. julija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost