Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3140. Sklep o ustanovitvi, delovnem področju in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije, stran 6022.

Na podlagi 6., 9. in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi, delovnem področju in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije
1. člen
Ustanovi se Urad Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: urad) in organizira kot samostojna strokovna služba Vlade Republike Slovenije na področju preprečevanja in analiziranja korupcije, priprave in zagotovitve uresničevanja nacionalne protikorupcijske strategije in usklajevanja aktivnosti drugih pristojnih organov na tem področju.
2. člen
Urad opravlja naslednje naloge:
– usklajuje strokovne dejavnosti pri pripravi zakonodaje s področja preprečevanja korupcije,
– usklajuje strokovne dejavnosti pri pripravi protikorupcijske strategije Republike Slovenije ter njenem izvajanju,
– pripravlja predloge in načine za uresničevanje priporočil mednarodnih organizacij in institucij na področju korupcije in spremlja njihovo uresničevanje,
– preučuje pravno in organizacijsko ureditev drugih držav ter spremlja aktivnosti mednarodnih integracij na področju korupcije,
– sodeluje s pristojnimi ministrstvi in drugimi državnimi organi pri pripravi in usklajevanju predpisov, ki so povezani s preprečevanjem in odpravljanjem korupcije,
– spremlja uresničevanje predpisov, ki so pomembni za preprečevanje in odpravljanje korupcije,
– pristojnim organom daje načelne usmeritve in pobude za odpravo razmerij in stanj, ki omogočajo nastanek in razvoj korupcije,
– spremlja in analizira statistične podatke o stanju korupcije ter zbira in analizira druge podatke, pomembne za preprečevanje in odpravljanje korupcije,
– sodeluje z drugimi državnimi organi pri preprečevanju in odpravljanju korupcije,
– sodeluje z znanstvenimi, strokovnimi, izobraževalnimi, medijskimi in drugimi nevladnimi organizacijami in društvi v zvezi z njihovim delom pri preprečevanju in odpravljanju korupcije,
– sodeluje s podobnimi organi iz drugih držav in z organi mednarodnih integracij ter mednarodnimi nevladnimi organizacijami s področja preprečevanja in odpravljanja korupcije,
– je pristojni organ po drugem odstavku 12. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev,
– usmerja delo Koordinacijske skupine za preprečevanje korupcije,
– o svojem delu in ugotovitvah poroča Vladi Republike Slovenije in predlaga ukrepe za odpravo razmerij in stanj, ki omogočajo nastanek in razvoj korupcije.
3. člen
Urad vodi direktor.
Direktorja urada imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog predsednika Vlade Republike Slovenije.
Direktor je za svoje delo odgovoren predsedniku Vlade Republike Slovenije.
4. člen
Direktor ima namestnika.
Namestnika imenuje in razrešuje vlada na predlog direktorja urada.
Namestnik nadomešča direktorja, kadar je odsoten ali zadržan, ter mu pomaga pri vodenju urada na področjih, ki jih določi direktor.
5. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v uradu izda na predlog direktorja urada predsednik Vlade Republike Slovenije po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije v 30 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-31/2001-1
Ljubljana, dne 5. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost