Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3055. Odredba o programu ugotavljanja skladnosti tekočih goriv, stran 5928.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena pravilnika o kakovosti tekočih goriv (Uradni list RS, št. 78/00) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
o programu ugotavljanja skladnosti tekočih goriv
1. člen
(1) Ta odredba določa program ugotavljanja skladnosti tekočih goriv z zahtevami pravilnika o kakovosti tekočih goriv (Uradni list RS, št. 78/00; v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
(2) Izrazi, uporabljeni v tej odredbi, imajo enak pomen kot v pravilniku.
2. člen
(1) Program ugotavljanja skladnosti tekočih goriv z zahtevami pravilnika (v nadaljnjem besedilu: program) določa obseg monitoringa kakovosti tekočih goriv in postopek vzorčenja tekočih goriv.
(2) Obseg monitoringa kakovosti tekočih goriv je določen v prilogi 1, postopek vzorčenja tekočih goriv pa v prilogi 2, ki sta sestavni del te odredbe.
3. člen
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti tekočih goriv izda dobavitelju tekočih goriv listino o skladnosti, ki je določena s pravilnikom, najkasneje v 30 dneh od dneva vzorčenja tekočih goriv.
(2) Če organ iz prejšnjega odstavka ugotovi neskladnost kakovosti tekočih goriv z zahtevami pravilnika, obvesti o tem Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija). K obvestilu mora priložiti:
– zapisnik o vzorčenju, iz katerega mora biti razvidna oznaka vzorca zaradi sledljivosti vzorca do laboratorija in
– poročilo o preskusu kakovosti, iz katerega je razvidna neskladnost z zahtevami pravilnika.
4. člen
(1) Organ iz prejšnjega člena obvešča agencijo o izvedenih postopkih ugotavljanja skladnosti enkrat mesečno.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka se posreduje v pisni in elektronski obliki za vsako gorivo posebej in vsebuje podatke o:
– datumu vzorčenja,
– dobavitelju tekočih goriv,
– kraju vzorčenja,
– rezultatih preskusov,
– številu izdanih listin o skladnosti in njihov seznam in
– komentarjih v primerih neskladij z zahtevami pravilnika.
5. člen
Skladnost tekočih goriv z zahtevami pravilnika se ugotavlja po programu te odredbe do 31. decembra 2002.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-07-12/01
Ljubljana, dne 29. junija 2001.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor
PRILOGA 1:

      OBSEG MONITORINGA KAKOVOSTI TEKOČIH GORIV


1. Kakovost tekočih goriv na bencinskih servisih

-----------------------------------------------------------------
Vrsta goriva          Skupno število vzorcev na sezono*
-----------------------------------------------------------------
Neosvinčeni motorni bencin
normal, NMB-91                  10

Neosvinčeni motorni bencin
super, NMB-95                   50

Neosvinčeni motorni bencin
super plus, NMB-98                10

Dizelsko gorivo, DG                50
-----------------------------------------------------------------

- Število vzorcev na sezono se za potrebe izvajanja ugotavljanja
skladnosti tekočih goriv s pravilnikom v tekočem letu razdeli med
posamezne dobavitelje tekočih goriv glede na njihov tržni delež
prodaje posameznih tekočih goriv v preteklem letu.

- Izvajajo se vsi preskusi kakovosti, določeni s pravilnikom,
razen ugotavljanja cetanskega števila.


2. Kakovost kurilnega olja EL (ekstra lahko)

-----------------------------------------------------------------
Večji dobavitelji tekočih goriv,
ki imajo urejena prodajna skladišča:    50 vzorcev na sezono*
- na vseh prodajnih skladiščih v državi
-----------------------------------------------------------------
Mali dobavitelji tekočih goriv,
ki nimajo urejenih prodajnih skladišč
in veliki dobavitelji               1 vzorec
tekočih goriv, če dobavljajo gorivo po      na vsakih
sistemu neposredne dobave:           100 m3 goriva

- na vmesnih skladiščih ali na lokaciji
končnega uporabnika tekočih goriv
-----------------------------------------------------------------

- Število vzorcev na sezono se za potrebe izvajanja ugotavljanja
skladnosti tekočih goriv s pravilnikom v tekočem letu razdeli med
posamezne dobavitelje tekočih goriv glede na njihov tržni delež
prodaje kurilnega olja EL v preteklem letu.

- Izvaja se preskušanje na vsebnost žvepla.


3. Kakovost težkega kurilnega olja

-----------------------------------------------------------------
Vzorčenje se izvede na skladiščih         1 vzorec
dobavitelja ali na lokaciji končnega        na vsakih
uporabnika tekočih goriv            1.000 ton goriva
-----------------------------------------------------------------

- Izvaja se preskušanje na vsebnost žvepla.


Pojasnilo k 1. in 2. točki Priloge I:

* Glede na poletno obdobje, ki ga določa pravilnik, se za potrebe
izvajanja ugotavljanja skladnosti tekočih goriv s pravilnikom
koledarsko leto deli na letno in zimsko sezono. Letna sezona
traja od vključno 1. maja do vključno 30. septembra, zimska
sezona pa od vključno 1. oktobra do vključno 30. aprila.


AAA Zlata odličnost