Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3129. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica, stran 6015.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/92, 66/93 in 8/96), 35. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 12. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 27/82, 42/86 in 8/90), določil pravilnika o strokovno tehničnih pogojih za začetek dela knjižnic (Uradni list RS, št. 28/85) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 24. redni seji dne 30. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Sevnica, s sedežem na Glavnem trgu 19a, Sevnica, (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj), ustanavlja na področju knjižničarstva splošno-izobraževalno knjižnico Javni zavod Knjižnica Sevnica, v katerega sestavo sodita izposojališči v Loki pri Zidanem Mostu in v Krmelju (v nadaljevanju besedila: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom Knjižnica Sevnica.
Sedež zavoda: Trg svobode 10, Sevnica.
Skrajšano ime zavoda: Knjižnica Sevnica.
Zavod ima pečat, njegovo obliko in vsebino določa statut zavoda.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem pod svojo vložno številko.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju v pravnem prometu, kot jih določajo zakon, ta odlok in statut zavoda.
6. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Direktor je pooblaščen, da v imenu in za račun zavoda v okviru dejavnosti zavoda sklepa pogodbe ter opravlja druge pravne posle.
Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
7. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po knjižnični dejavnosti na območju naselij Občine Sevnica.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Dejavnost zavoda je:
– O/92.511 – dejavnost knjižnic.
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– sistematično zbiranje, strokovno obdelovanje, hranjenje in predstavljanje knjižničnega gradiva,
– izposoja knjižničnega gradiva,
– druga bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dejavnost, namenjena javnosti,
– organizacija kulturnih prireditev in akcij.
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost razširi ali spremeni.
IV. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
10. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev in
– trije predstavniki zainteresirane javnosti, ki jih, izmed članov knjižnice, na predlog zavoda imenuje občinski svet.
Način izvolitve predstavnikov delavcev določi statut zavoda.
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, smiselno uporabljajo določbe zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Kandidate za ta mesta lahko predlaga vsak član sveta.
11. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– daje mnenja k imenovanju direktorja zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njuno uresničevanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski organ,
– opravlja nadzor nad opravljanjem in poslovanjem zavoda,
– opravlja druge z zakoni in statutom zavoda določene zadeve.
12. člen
Direktor zavoda opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
13. člen
Pristojnosti direktorja so:
– zastopa zavod in odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega načrta,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– pripravlja predlog sistemizacije delovnih mest,
– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce razporeja in odloča o prenehanju dela ter drugih pravicah delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, statutom in drugimi predpisi.
14. člen
Direktorja zavoda imenuje Občinski svet občine Sevnica, na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
Direktor zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj višja strokovna izobrazba s področja knjižničarstva, kulture ali izobraževanja;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva, kulture ali izobraževanja;
– da je državljan Republike Slovenije;
– da aktivno obvlada slovenski jezik.
Mandat direktorja zavoda traja pet let in se lahko ponovi.
15. člen
Strokovni svet zavoda ima pet članov, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Predsednika in polovico članov strokovnega sveta zavoda imenuje svet zavoda po svoji izbiri, ostale člane pa na predlog Kulturniške zbornice Slovenije.
Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju in svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Mandat strokovnega sveta traja štiri leta.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
16. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je kot enota pri Zvezi kulturnih društev Sevnica upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Zavod je dolžan upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
17. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz sredstev občinskega proračuna ustanovitelja,
– iz sredstev republiškega proračuna,
– s prodajo storitev drugim uporabnikom in
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakoni in s tem odlokom.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem knjižnične dejavnosti oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovne dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
18. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
19. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
S statutom se ureja zlasti:
– organizacija zavoda,
– organi upravljanja in njihove pristojnosti,
– način odločanja organov in
– druga vprašanja pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
20. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu začne veljati, ko dasta nanj soglasje ustanovitelj in minister, pristojen za kulturo.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
Vršilca dolžnosti direktorja v novo ustanovljenem zavodu imenuje občinski svet na predlog župana Občine Sevnica.
Vršilec dolžnosti direktorja v tako ustanovljenem javnem zavodu je dolžan poleg nalog direktorja opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet in druge organe zavoda v skladu s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67000-0001/01
Sevnica, dne 30. maja 2001.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost